BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Moteva Milena (University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia), Marinova Bisserka (University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia)
Title
Agricultural Land Protection by Spatial Planning in Bulgaria
Planowanie przestrzenne jako narzędzie do ochrony gruntów rolnych - przykład Bułgarii
Source
Geomatics and Environmental Engineering, 2020, nr 14/3, s. 89-105, bibliogr. 51 poz.
Keyword
Planowanie przestrzenne, Grunty rolne, Ochrona gruntów rolnych, Regulacje prawne
Spatial planning, Arable land, Protection of agricultural land, Legal regulations
Country
Bułgaria
Bulgaria
Abstract
Grunty rolne są dla ludności bułgarskiej podstawowym źródłem utrzymania. Mimo to zarządzanie nimi jest nieusystematyzowane, co wiąże się z wieloma nierozwiązanymi lub źle rozwiązanymi problemami, które utrudniają wykorzystanie tych gruntów zgodnie z ich podstawowymi funkcjami. Wynika to głównie z rozproszonego ustawodawstwa, które ma szereg wad: przekształcanie gruntów rolnych w grunty miejskie jest łatwe, kontrola jakości gruntów jest słaba, a przepisy dotyczące planowania przestrzennego obszarów rolnych są niewystarczające. Jednym ze szczególnych narzędzi służących zachowaniu naturalnej funkcji gruntów rolnych jest planowanie przestrzenne podlegające regulacjom zawartym w dokumentach strategicznych kraju. Zgodnie z nowo opracowaną koncepcją planowania przestrzennego obszarów rolnych proces ten jest dwuetapowy: na poziomie gminy i na poziomie gospodarstwa rolnego. Cele niniejszego opracowania są następujące: 1) analiza skuteczności ustawodawstwa krajowego w zakresie zachowania funkcji przyrodniczej gruntów rolnych; 2) uzasadnienie konieczności uzupełnienia ram prawnych o precyzyjne zasady planowania przestrzennego dla gruntów rolnych; 3) zwrócenie uwagi na nową koncepcję planowania przestrzennego, która wykorzystywać powinna dane katastralne do wykonania analiz przestrzennych GIS i opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Aby je zrealizować, wykorzystano dane z krajowych urzędów statystycznych oraz zastosowano metody analizy i syntezy. Wymieniono dane potrzebne do analiz GIS i opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów użytkowanych rolniczo. W artykule stwierdzono, że planowanie przestrzenne jest narzędziem do regulowania użytkowania gruntów rolnych, ustalania warunków dla zachowania i poprawy jakości gruntów, ochrony praw własności gruntów oraz rozwoju udanego i dochodowego agrobiznesu. (abstrakt oryginalny)

Agricultural land is a basic resource for the livelihood of the Bulgarian population. However, its management is unstable and is connected with many unresolved or wrongly resolved problems which make it difficult to exercise its underlying function. This is mainly due to fragmented land legislation that has a number of disadvantages: the transformation of agricultural land into urban land is easy, control of land quality is poor, and there is a deficiency of agricultural spatial planning regulations. One of the specific tools for preserving the natural function of agricultural land is spatial planning, subject to the strategic documents of the country. According to a newly elaborated concept on agricultural territory planning, this process is two staged: on the municipal and on-farm level. The objectives of the paper are: 1) to analyze the effectiveness of national legislation in regard to preserving the natural function of agricultur al land; 2) to defend the necessity of the normative framework completion with precise spatial planning rules for agricultural land, and finally; 3) to draw attention to a new concept on agricultural territory planning by presenting the basic cadastral and specific data for performing spatial GIS analyses and elaborating spatial plans. Data from national statistical institutions were used, and methods of analysis and synthesis were applied. The data needed for GIS analyses and elaboration spatial plans for agricultural territory are listed. The paper asserts that spatial planning is a tool for regulating agricultural land use, for setting territory conditions for preserving and improving land quality, for protecting land tenure rights and for developing successful and high income agribusiness. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. United Nations Sustainable Development Goals. Adopted in September 2015. https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html [access: 13.04.2020].
 2. Directive 2001/42/EU on the Assessment of the Effects of Plans and Programmes on the Environment. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0042 [access: 13.04.2020].
 3. Regulation 1260/99/EU on Structural Funds. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31999R1260 [access: 13.04.2020].
 4. Council Regulation 1268/99/EU on Agriculture and Rural Development. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=legissum:l60023 [access: 13.04.2020].
 5. Regions 2020. An Assessment of the Future Challenges for EU Regions. Commission Staff Working Document. Commission of the European Communities. Brussels, 2008. https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf [access: 13.04.2020]
 6. Common Agricultural Policy of the European Union. https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_en[access: 13.04.2020].
 7. Bringezu S.: A finite world and increasing land demands: a global perspective.Presentation at the Land as a Resource Conference, organised by the Environment Directorate-Gemneral of the EC, 19 June, Brussels, 2014. https://ec.europa.eu/environment/land_use/conference_en.htm [access: 13.04.2020].
 8. Ludlow D.: Tackling urban sprawl: towards a compact model of cities? Presentation at the Land as a Resource Conference, organised by the Environment Directorate-Gemneral of the EC, 19 June, Brussels, 2014.
 9. European Comission. Environment. https://ec.europa.eu/environment/land_use/index_en.htm [access: 13.04.2020].
 10. Pawlikowska E., Popek P., Bieda A., Moteva M., Stoeva A.: Analysis of the legal methods of agricultural land protection in Central Europe on the example of Poland and Bulgaria. Real Estate Management and Valuation, vol. 25(2), 2017, pp. 58-71.
 11. National Regional Development Strategy 2012-2022. https://www.mrrb.bg/bg/national-regional-development-strategy-of-the-republic-of-bulgaria-2012-2022/ [access: 13.04.2020].
 12. National Concept on Spatial Development for the period 2013-2025. http://www.bgregio.eu/media/Programirane/NKPR_28012013_Last_en.pdf [access: 13.04.2020].
 13. National Development Programme: Bulgaria 2020. http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=766 [access: 13.04.2020].
 14. National Development Program Bulgaria 2030, approved by the Council of Ministers Decision No. 33 of 20 January 2020. https://www.minfin.bg/en/1394 [access: 13.04.2020].
 15. Constitution of R. Bulgaria, prom. SG 56 of 13 Jul 1991, last am. and suppl. SG 100 of 18 Dec 2015.
 16. Property Act, prom SG 92 of 16 Nov 1951, last am. SG 18 of 28 Feb 2020.
 17. State Property Act, prom SG 44 of 21 May 1996, last am. SG 98 of 13 Dec 2019.
 18. Municipal Property Act, prom SG 44 of 21 May 1996, last am. SG 94 of 29 Nov 2019.
 19. Inheritance Act, prom. SG 22 of 29 Jan 1949, last am. SG 47 of 23 Jun 2009.
 20. Cadaster and Property Registry Act, prom. SG 34 of 25 Apr 2000, last am. and suppl. SG 44 of 4 Jun 2019.
 21. Agricultural Land Ownership and Use Act, prom. SG No. 17 of 1 Mar 1991, last am. SG No. 61 of 2 Aug 2019.
 22. Implementing Regulations of Agricultural Land Ownership and Use Act, prom. SG 34 of 30 Apr 1991, last am. and suppl. SG, 100 of 20 Dec 2019.
 23. Regional Development Act, prom. SG 50 of 30 May 2008, last am. and suppl. SG 21 of 13 Mar 2020.
 24. Spatial Planning Act, prom. SG 1 of 2 Jan 2001, last am. and suppl. SG 21 of 13 Mar 2020.
 25. Agricultural Land Protection Act, prom. SG 35 of 24 Apr 1996, last am. and suppl. SG 83 of 9 Oct 2018.
 26. Implementing Regulations of Agricultural Land Protection Act, prom SG 84 of 4 Oct 1996, last am. and suppl. SG 67 of 23 Aug 2019.
 27. Environment Protection Act, prom. SG 91 of 25 Sept 2002, last am. SG 21 of 13 Mar 2020.
 28. Water Act, prom. SG 67 of 27 Jul 1999, last am. SG.бр.21от 13 Mar 2020.
 29. Agricultural Lease Act, prom. SG 82 of 27 Sept 1996, last am. and suppl. SG 55 of 3 Jul 2018.
 30. Cooperatives Act, prom. SG 113 of 28 Dec 1999, last am. SG 42 of 22 May 2018.
 31. Irrigation Associations Act, prom. SG 34 of 6 Apr 2001, last am. and suppl. 1998, last am. SG 21 of 13 Mar 2020.
 32. Agricultural Property Protection Act, prom. SG 54 of 12 Jul 1974, last am. SG 58 of 18 Jul 2017.
 33. Ordinance 8 to Spatial Planning Act, prom. SG 57 of 2001, last am. SG 22 of 2014.
 34. Ordinance No. RD-02-20-5 of December 15, 2016, on the Content, Creation, and Maintenance of the Cadastral Map and Cadastral Registers, prom. SG 4 of 13 Jan 2017, last am. and suppl. SG 8 of 25 Jan 2019.
 35. Ordinance on the Categorization of Agricultural Lands with the Change of Their Permanent Purpose of Use, prom. SG 90 of 24 Oct 1996, last am. and suppl. SG 93 of 9 Nov 2018.
 36. Ordinance No. 19 of October 25, 2012 on Construction in the Agricultural Land without Changing its Permanent Purpose of Use, prom SG 85 of 6 Nov 2012.
 37. FAO. Agriculture Indicators. http://www.fao.org/ag/agn/nutrition/Indicatorsfiles/Agriculture.pdf [access: 13.04.2020].
 38. Labor Land Property Act. SG, issue 81 of 1946; revoked, SG, issue 98 of 1997.
 39. Knoblauch R.: Mustertextteil zum Flurbereinigungsplan. Arbeitsgemeinshaft Flurbereinigung ARGEFLURB, Heft 14, Landesamt für Agrarordnung NRW, Technische Zentralstelle, Düsseldorf 1987.
 40. Andonov G.: Zemeustroystvoto - osnova za po-efektivno izpolzvane i opazvane na pozemlenite resursi. [in:] Sbornik dokladi ot Yubileyna nauchna konferentsia "60 godini UASG", vol. 8 "Geodezia, transportno stroitelstvo, geotehnika,matematika i fizika", UACEG,2002, pp. 79-86 Андонов Г.:Земеустройство то - основа за по ефективно използване и опазване на поземлените ресурси. [в:] Сборник доклади от Юбилейна научна конференция "60 години УАСГ", том 8 "Геодезия, транспортно строителство, геотехника, математика и физика", УАСГ, 2002, с. 79-86.
 41. Delieva A., Stoeva A.: Land Reform, Cadastar [sic!] and Land use in Republic of Bulgaria. [in:] 2nd Cadastral Congress, September 19-21 2003, Krakow, pp. 167-173.
 42. Delieva A.: Za zemeustroystvoto. Geodezia, kartografia i zemeustroystvo, no. 5-6, 2007, pp. 10-15 [Делиева А.:За земеустройството. Геодезия, картография и земеустройство, бр.5-6, 2007, с.10-15].
 43. Delieva A.: Komasatsiyata - instrument za upravlenieto na zemepolzvaneto. Geodezia, kartografia i zemeustroystvo, no. 3-4, 2009, pp. 16-21 [Делиева А.: Комасацията - инструмент за управлението на земеползването. Геодезия, картография и земеустройство, бр.3-4, 2009, с.16-21].
 44. Stoeva A., Delieva A.: Upravlenieto na zemedelskiteimoti v Republika Bulgaria.Geodezia, kartografia i zemeustroystvo, no. 1, 2001, pp. 18-21 [Стоева А., Делиева А.:Управлението на земеделските имоти в Република България.Геодезия, картография и земеустройство, бр. 1, 2001, с.18-21].
 45. Stoeva A., Delieva A.: The Cadastre and Real Estate Management. [in:] 2nd Cadastral Congress, September 19-21, 2003, Krakow, pp. 53-59.
 46. Stoyanov K.: Kak shte badat izgotveni i prilozheni OUP zazemedelskite teritorii?Geodezia, kartografia i zemeustroystvo, no. 5-6, 2013, pp. 32-38 [Стоянов К.:Как ще бъдат изготвени и приложени ОУП за земеделските територии? Геодезия, картография и земеустройство, бр.5-6, 2013, с. 32-38].
 47. Moteva M., Mondeshka M., Stoeva A., Yarlovska N.: Contemporary issues of land use and water management for agriculture in Bulgaria. [in:] Proc. Int. Sci. Congress "Life Sciences, a Challenge for the Future", 23-25 Oct., 2014, Iaşi, Romania [CD version].
 48. Moteva M. et al.: Current Issues and Challenges to Land Management in Bulgaria. Project BN 174/14, UACEG, Sofia 2015 [unpublished data].
 49. Moteva M.: Spatial Planning of the Agricultural Territory in Bulgaria - How to Fill the Gap? Micro, Macro & Mezzo Geoinformation, vol. 10, 2018, pp. 22-35.
 50. Moteva M., Parashkevova D.: Planning tools for Agricultural Territory in Bulgaria. [in:] IOP Conference Series Earth and Environmental Science, vol. 362, 012034, 2019.
 51. Yarlovska N.: Specific Regulatory and Planning Tools for Agricultural Land Development in Suburban Areas. UACEG, Sofia 2017 [Ph.D. thesis].
Cited by
Show
ISSN
2300-7095
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2020.14.3.89
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu