BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawadzki Aleksander (Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland)
Title
Subsidies in the Financial Statements of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Source
Ekonomia i Prawo, 2020, t. 19, nr 3, s. 585-599, bibliogr. 17 poz.
Economics and Law
Keyword
Dotacje, Sprawozdanie finansowe, Giełda, Przedsiębiorstwo
Subsidies, Financial statements, Stock exchange, Enterprises
Note
JEL Classification: M41; K22; H25
summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Motivation: In connection with the growing popularity of using non-returnable public aid, financed both from national and European Union funds among the enterprises, it is worth looking at the quality of financial reporting in this respect. The author's earlier studies showed that companies listed on the Warsaw Stock Exchange (WSE) on the NewConnect market do not fully disclose the impact of the subsidy on their financial standing and results. Aim: The aim of the paper is an attempt to diagnose the quality of financial statements of public companies listed on the WSE main market in terms of using subsidies as well as confirming the theses included in the paper. The theses refer to compliance with the reporting obligations and the lack of dependence of the disclosure number on the significance of the subsidy amounts in the financial statement. Results: Both explanatory notes and the management board's report on operations do not include all required disclosures. This is demonstrated by the average as well as the median of the number of disclosures below half of their maximum number. The number of disclosures is not related to the increased significance of the subsidy amounts in the financial statements, which has been confirmed by comparing the entire population of companies under study to a group of companies with the share of subsidies determined as significant. Analysis results for individual company reports as well as the analysis at sectoral level speak in favour of this finding. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartoszewicz, A., Cygańska, M., & Lelusz, H.M. (2010). Wybrane problemy ewidencji wykorzystania środków unijnych na przykładzie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 58(114).
 2. Hlinovsky, L. (2019). Transparency and application of IAS 20 by the European air navigation services providers. Český finanční a účetní časopis, 1. doi:10.18267/j.cfuc.526.
 3. International Accounting Standards Board. (2001). International accounting standard 20: accounting for government grants and disclosure of government assistance. Retrieved 18.02.2020 from http://eifrs.ifrs.org.
 4. Kędziora, H. (2010). Wyodrębniona ewidencja operacji w projektach finansowanych ze środków unijnych z wzorcowym planem kont. Gdańsk: ODDK.
 5. Klychova, G.S., & Nurieva, R.I. (2015). Adapting IAS 20 accounting for government grants and disclosure of government assistance for use in domestic accounting. International Accounting, 4(346).
 6. Kobiela-Pionnier, A. (2012). Polityka rachunkowości w zakresie pomocy publicznej oraz jej wpływ na jakość sprawozdania finansowego. In D.A. Mikulska (Ed.), Polityka rachunkowości jednostki a jakość sprawozdania finansowego: wybrane aspekty. Lublin: KUL.
 7. Lech, M., & Wszołek-Lech, D. (2011). Jak prawidłowo rozliczyć projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Gdańsk: ODDK.
 8. Muthupandian, K.S. (2009). IAS 20 accounting for government grants and disclosure of government assistance: a closer look. The Management Accountant, 44(8).
 9. Osikowicz, M. (2009). Rachunkowe i podatkowe aspekty ewidencji dotacji z funduszy strukturalnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 796.
 10. Prusak, A., & Rokita, S. (2017). Projekty badawczo-rozwojowe dofinansowywane ze środków unijnych w księgach rachunkowych: wybrane problemy. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18(12).
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [Accounting Act of September 29, 1994] (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591) (Poland).
 12. Wrona, M., & Żuk, K. (2010). Przychody z tytułu dotacji unijnych w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 54(110).
 13. Wrona, M., & Żuk, K. (2011). Ujęcie w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym dotacji z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4-4.1 "Wsparcie Projektów Celowych oraz Wsparcie Wdrożeń Wyników Prac B+R". Roczniki Ekonomii i Zarządzania, 3.
 14. Zawadzki, A. (2014a). Rola informacji dodatkowej i sprawozdania zarządu w sprawozdawczości jednostek korzystających z dotacji unijnych na podstawie spółek notowanych na New Connect: wyniki badań. In Z. Głodek, & M. Trocka (Eds.), Wybrane aspekty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Gorzów Wielkopolski: PWSZ.
 15. Zawadzki, A. (2014b). Standardy sprawozdawczości w zakresie środków unijnych w polskich spółkach notowanych na NewConnect. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 329. doi:10.15611/pn.2014.329.34.
 16. Zwolennik, A. (2017). Księgowe ujęcie dotacji unijnych w aspekcie prawa bilansowego i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Studia Ekonomiczne: Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko,1(1).
 17. Żuk, K. (2011). Zmiany zasad rachunkowości w zakładach pracy chronionej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 60(116).
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2020.039
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu