BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zbierowski Przemysław (University of Economics in Katowice, Poland)
Title
The Mystery of High Performance - Mediation by Entrepreneurial Orientation and Organizational Citizenship Behavior
Source
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2020, vol. 16, nr 2, s. 67-91, rys., tab., bibliogr. s. 87-90
Issue title
Behavioral Determinants of Enterprise Development and Innovation
Keyword
Orientacja przedsiębiorcza, Zachowania obywatelskie w organizacji, Efektywność, Efektywność organizacji
Entrepreneurial orientation, Organizational Citizenship Behavior (OCB), Effectiveness, Organisation effectiveness
Note
JEL Classification: L26
streszcz., summ.
The research was carried out within the research project 2014/13/B/ HS4/01618 funded by the National Science Centre, Poland.
Abstract
Poszukiwanie źródeł wysokiej efektywności jest jednym z najbardziej trwałych tematów w nauce o zarządzaniu, który zaowocował stworzeniem znaczącej liczby modeli na przestrzeni dziesięcioleci. Celem opracowania jest zbadanie czy wpływ czynników wysokiej efektywności (high performance organization (HPO)) na faktyczną efektywność organizacji jest mediowany przez obywatelskie zachowania organizacyjne (organizational citizenship behavior (OCB)) oraz orientację przedsiębiorczą (entrepreneurial orientation (EO)). Wyniki wcześniej prowadzonych badań wskazują, że model czynników wysokiej efektywności odpowiada na pytanie 'co' robią liderzy efektywności, ale nie odpowiada na pytanie 'jak' to robią, sugerując efekt pośredniczenia. Obecny artykuł ma na celu sprawdzenie który z konstruktów (OCB czy EO) pośredniczy w tej relacji. Hipotezy zostały testowane przy wykorzystaniu badań przekrojowych na losowo dobranej i reprezentatywnej próbie 406 przedsiębiorstw. Badania zostały przeprowadzone metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI). Ugruntowane w literaturze narzędzia badawcze posłużyły do pomiaru obywatelskich zachowań organizacyjnych, orientacji przedsiębiorczej, czynników wysokiej efektywności i efektywności organizacyjnej. Teoretyczny model zależności został poddany weryfikacji przy wykorzystaniu modelowania równań strukturalnych. Wyniki badań wskazują na to, że istnieje silny bezpośredni wpływ czynników wysokiej efektywności na efektywność organizacji. Ponadto, istnieje silny pozytywny wpływ czynników wysokiej efektywności na organizacyjne zachowania obywatelskie i orientację przedsiębiorczą. Wpływ tych dwóch konstruktów na efektywność organizacji jest jednak niski i, w przypadku organizacyjnych zachowań obywatelskich, negatywny. Prowadzi to do wniosku, że bezpośredni wpływ czynników wysokiej efektywności jest silniejszy, mimo że mediacja za pośrednictwem orientacji przedsiębiorczej jest istotna statystycznie. Artykuł wnosi wkład do debaty naukowej na co najmniej trzy sposoby. Po pierwsze, potwierdza duże znaczenie czynników wysokiej efektywności w kreowaniu sukcesu przedsiębiorstwa. Po drugie, wskazuje na fakt, że orientacja przedsiębiorcza jest częściowym pośrednikiem w tej relacji. Po trzecie, ujawnia bardzo duże znaczenie czynników wysokiej efektywności we wspieraniu organizacyjnych zachowań obywatelskich. Wyniki badań pozwalają również na sformułowanie rekomendacji praktycznych. Dotyczą one głównie wspierania postaw obywatelskich, orientacji przedsiębiorczej oraz poprawy efektywności organizacji poprzez umiejętne zarządzanie czynnikami wysokiej efektywności. Przeprowadzone badania są nowatorskie w zakresie ujęcia obywatelskich zachowań organizacyjnych oraz orientacji przedsiębiorczej jako pośredników w relacji między czynnikami wysokiej efektywności i sukcesem organizacji, podobne podejście nie było testowane w przeszłości. (abstrakt oryginalny)

The search for high performance is one of the leading themes in management science with a number of frameworks developed over the decades. The purpose of the paper is to investigate if the effect of high performance organization (HPO) characteristics has a direct effect on actual organizational performance or if the effect is mediated by organizational citizenship behavior (OCB) and entrepreneurial orientation (EO). Previous research states that the framework of HPO characteristics answers the question of 'what' high performers do, but does not answer the question of 'how' they do it, suggesting a mediating effect. The study attempts to establish which of the pair of OCB and EO (if any) has a stronger mediating effect. The hypotheses were tested using a cross-sectional research design with a random and representative sample of 406 enterprises. The research was carried out using the technique of personal interview (CAPI). Established scales were used to measure high performance indicators, organizational citizenship behavior, entrepreneurial orientation, and organizational performance. The conceptual framework with mediated effects was tested using a structural equations modeling approach. Research results indicate that there is a strong direct positive relationship between high performance indicators and organizational effectiveness. Moreover, there is a strong positive effect of high performance indicators on entrepreneurial orientation and organizational citizenship behavior. However, the effect of those two constructs on organizational effectiveness is rather weak, and, in the case of OCB, negative. That leads to the conclusion that the direct effect of high performance indicators is stronger, although the positive mediation by entrepreneurial orientation is statistically significant. The study contributes to the scientific debate in at least three ways. First, it confirms that high performance characteristics have a strong effect on actual performance. Second, it points to entrepreneurial orientation as a partial mediator in that relationship. Finally, it uncovers the very strong effect of high performance characteristics on organizational citizenship behavior. The research results also allow one to formulate practical recommendations. They mainly consider enhancing OCB, EO, and performance by skillful use of high performance factors. The study is novel in its approach to use OCB and entrepreneurial orientation as mediators in the effect of high performance characteristics on organizational performance, as no such attempts were made in the past. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bolino, M. C., Klotz, A. C., Turnley, W. H., & Harvey, J. (2013). Exploring the dark side of organizational citizenship behavior. Journal of Organizational Behavior, 34, 542-559. http://dx.doi.org/10.1002/job.1847
 2. Brief, A. P., & Motowidlo, S. J. (1986). Prosocial organizational behavior. Academy of Management Review, 11, 710-725. http://dx.doi.org/10.2307/258391
 3. Bryl, Ł. (2018). Human capital orientation and financial performance. A comparative analysis of US corporations. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 14(3), 61-86. https://doi.org/10.7341/20181433
 4. Brockhaus, R. (1980). Risk taking propensity of entrepreneurs. Academy of Management Journal, 23, 509-520. http://dx.doi.org/10.5465/255515
 5. Busenitz, L. W. (1999). Entrepreneurial risks and strategic decision making. The Journal of Applied Behavioral Science, 35, 325-340. http://dx.doi.org/10.1177/0021886399353005
 6. Cameron, K. S. (2008). Positive Leadership. Strategies for Extraordinary Performance. San Francisco: Berrett Koehler.
 7. Cameron, K. S., Dutton, J. E., & Quinn, R.E. (2003). Positive Organizational Scholarship. Foundations of a New Discipline. San Francisco: Berrett-Koahler Publishers, Inc.
 8. Collins, J. C., & Porras, J. I. (1994). Built to Last. Successful Habits of Visionary Companies. New York: Harper Business.
 9. Collins, J. C. (2001). Good to Great: Why Some Companies Make the Leap... and Others Don't. New York: Harper Business.
 10. Covin, J. G., & Slevin, D. P. (1988). The influence of organization structure on the utility of an entrepreneurial top management style. Journal of Management Studies, 25(3), 217-234. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6486.1988.tb00033.x
 11. Covin, J. G., & Slevin, D. P. (1989). Strategic management of small firms in hostile and benign environments. Strategic Management Journal, 10, 75-87. http://dx.doi.org/10.1002/smj.4250100107
 12. Covin, J. G., & Slevin, D. P. (1991). A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior. Entrepreneurship Theory and Practice, 16(1), 7-25. http://dx.doi.org/10.1177/104225879101600102
 13. De Waal, A. A. (2010). Achieving high performance in the public sector: What needs to be done? Public Performance & Management Review, 34(1), 81-103. http://dx.doi.org/10.2753/PMR1530-9576340105
 14. De Waal, A. A. (2012). Characteristics of high performance organizations. Business Management and Strategy, 3(1), 28-45. http://dx.doi.org/10.1108/17515630710684178
 15. De Waal, A., van Nierop, E., & Sloot, L. (2017). Analysing supermarket performance with the high-performance organization framework. International Journal Of Retail & Distribution Management, 45(1), 57-70. http://dx.doi.org/10.1108/IJRDM-03-2016-0042
 16. De Waal, A., & Heijtel, I. (2017). Developing a  change approach for the transition to a high performance organization. Measuring Business Excellence, 21(2), 101-116. http://dx.doi.org/10.1108/MBE-03-2016-0015
 17. De Waal, A., & Meingast, A. (2017). Applying the high performance organization framework in the horticulture and greenhouse sector. Measuring Business Excellence, 21(2), 136-151. http://dx.doi.org/10.1108/MBE-05-2016- 0028
 18. De Waal, A., Mroueh, M., & Schiavo, L. (2017). Analyzing performance in the UAE manufacturing industry using the high performance organization framework. Middle East Journal of Business, 12(1), 3-11. http://dx.doi.org/10.1002/joe.21561
 19. Dess, G. G., Lumpkin, G. T., & McGee, J. E. (1999). Linking corporate entrepreneurship to strategy, structure, and process: Suggested research directions. Entrepreneurship Theory & Practice, 23(3), 85-102. http://dx.doi.org/10.1177/104225879902300306
 20. Freiling, J., & Schelhowe, Ch. L. (2014). The impact of entrepreneurial orientation on the performance and speed of internationalization. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 10(4), 169-199. http://dx.doi.org/10.7341/20141047
 21. Holbeche, L. (2005). The High Performance Organization. Creating Dynamic Stability and Sustainable Success. Oxford: Elsevier/Butherworth Heinemann.
 22. Khandwalla, P. N. (1977). The Design of Organizations. New York: Harcourt Brace Janovich.
 23. Kreiser, P. M., Marino L., & Weaver, K. M. (2002). Assessing the psychometric properties of the entrepreneurial orientation scale: A multi-country analysis. Entrepreneurship Theory and Practice, 26(4), 71-94. http://dx.doi.org/10.1177/104225870202600405
 24. Lawler, E. E. III, & Worley, C. G. (2006). Built to Change. How to Achieve Sustained Organizational Effectiveness. San Francisco: Jossey-Bass.
 25. Light, P. C. (2005). The Four Pillars of High Performance. How Robust Organizations Achieve Extraordinary Results. New York: McGraw-Hill.
 26. Sun, L.-Y., Aryee, S., & Law, K. S. (2007). High-performance human resource practices, citizenship behavior, and organizational performance: A relational perspective. Academy of Management Journal, 50(3), 558-577. http://dx.doi.org/10.5465/amj.2007.25525821
 27. Lumpkin, G. T., & Dess G. G. (2001). Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance: The moderating role of environment and industry life cycle. Journal of Business Venturing, 16(5), 429-451. https://doi.org/10.1016/S0883-9026(00)00048-3
 28. Lumpkin, G. T., & Dess, G. G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of Management Journal, 21(1), 135-172. http://dx.doi.org/10.2307/258632
 29. Miller, D., & Friesen, P. H. (1982). Innovation in conservative and entrepreneurial firms: Two models of strategic momentum. Strategic Management Journal, 3(1), 1-25. http://dx.doi.org/10.1002/smj.4250030102
 30. Miller, D., & Le Breton-Miller, J. (2005). Managing for Long Run. Lessons in Competitive Advantage from Great Family Businesses. Boston: Harvard Business School Press.
 31. Mintzberg, H. (1973). Strategy-making in three modes. California Management Review, 16(2), 44-53. http://dx.doi.org/10.2307/41164491
 32. Nam, D., Parboteeah, K., Cullen, J., & Johnson, J. (2014). Cross-national differences in firms undertaking innovation initiatives: An application of institutional anomie theory. Journal of International Management, 20(2), 91-106. http://dx.doi.org/10.1016/j.intman.2013.05.001
 33. Organ, D. W. (1988). Organizational Citizenship Behavior. The Good Soldier Syndrome. Lexington: Lexington Books.
 34. Palich, L. E., & Bagby, D.R. (1995). Using cognitive theory to explain entrepreneurial risk-taking: Challenging conventional wisdom. Journal of Business Venturing, 10(6), 425-438. http://dx.doi.org/10.1016/0883-9026(95) 00082-J
 35. Peters, T. J., & Waterman, R. H. (1982). In Search of Excellence: Lessons from America's Best-Run Companies. New York: Harper & Row.
 36. Podsakoff, P. M., & MacKenzie, S. B. (1997). Impact of organizational citizenship behavior on organizational performance: A review and suggestion for future research. Human Performance, 10(2), 133-151. http://dx.doi.org/10.1207/s15327043hup1002_5
 37. Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Moorman, R. H., & Fetter, R. (1990). Transformational leader behaviors and their effects on followers' trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship behaviors. Leadership Quarterly, 1(2), 107- 142. http://dx.doi.org/10.1016/1048-9843(90)90009-7
 38. Schumpeter, J. A. (1934). The Theory of Economic Development. Cambridge: Harvard University Press.
 39. Steensma, H. K., Marino, L. D., Weaver, K. M., & Dickson, P.H. (2000). The influence of national culture on the formation of technology alliances by entrepreneurial firms. Academy of Management Journal, 43, 951-973. http://dx.doi.org/10.5465/1556421
 40. Stevenson, H. H., & Jarillo, J. (1990). A paradigm of entrepreneurship: Entrepreneurial management. Strategic Management Journal, 11, 17-27. http://dx.doi.org/10.1007/3-540-48543-0_7
 41. Wiklund, J., & Shepherd, D. (2005). Entrepreneurial orientation and small business performance: A configurational approach. Journal of Business Venturing, 20(1), 71-91. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusvent.2004.01.001
 42. Williams, L. J., & Anderson, S. E. (1991). Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors. Journal of Management, 17(3), 601-617. http://dx.doi.org/10.1177/014920639101700305
 43. Zahra, S.A. (1993). Environment, corporate entrepreneurship, and financial performance: A taxonomic approach. Journal of Business Venturing, 8, 319-340. http://dx.doi.org/10.1016/0883-9026(93)90003-N
 44. Zarei, M. (2017). Entrepreneurial tournaments: Towards disclosing the rivalry process among corporate entrepreneurs. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 13(2), 33-57. http://dx.doi.org/10.7341/20171322
 45. Zbierowski, P. (2012). Orientacja Pozytywna Organizacji Wysokiej Efektywności. Warszawa: Wolters Kluwer.
Cited by
Show
ISSN
2299-7075
Language
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20201623
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu