BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Abdalla Wala (University of Wolverhampton, UK), Suresh Subashini (University of Wolverhampton, UK), Renukappa Suresh (University of Wolverhampton, UK)
Title
Managing Knowledge in the Context of Smart Cities : an Organizational Cultural Perspective
Source
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2020, vol. 16, nr 4, s. 47-85, tab., rys., bibliogr. s. 77-84
Issue title
Company Culture Matters
Keyword
Inteligentne miasto, Kultura, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie zmianami, Kultura organizacyjna, Systematyczny przegląd literatury
Smart city, Culture, Knowledge management, Change management, Organisational culture, Systematic literature review
Note
JEL Classification: O30, O33, O36, O38
streszcz., summ.
Abstract
Inteligentne miasta (ang. smart cities) mają ambicje wykorzystywać w pełni możliwości, jakie przedstawia perspektywa "gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy". Dlatego planiści i decydenci muszą rozwijać miasta, które wykorzystują lokalną wiedzę i kapitał intelektualny ludności. Kultura organizacyjna jest powszechnie uważana za główną przeszkodę w tworzeniu i wykorzystywaniu wiedzy. Skuteczne wdrożenie zarządzania wiedzą (KM) prawie zawsze wymaga zmiany kultury w celu promowania kultury dzielenia się wiedzą i współpracy. Stąd też organizacje wdrażające smart cities muszą kłaść duży nacisk na konieczność zmiany kultury organizacyjnej miasta. Jednak zarządzanie zmianą kulturową miasta stanowi wyzwanie. Dokładny charakter, strategia i kultura wspierająca rozwój inteligentnych miast, którą należy przyjąć pozostaje wciąż nieokreślona. Badanie przedstawione w niniejszym opracowaniu miało na celu zbadanie organizacyjnej transformacji kulturowej potrzebnej do zarządzania wiedzą w kontekście inteligentnych miast. Metodologiczne podejście do tego badania to systematyczny przegląd literatury, obejmujący publikacje dotyczące kultury organizacyjnej i kultury wiedzy inteligentnych miast. Metoda zastosowana w tym badaniu obejmowała trzy etapy: planowanie, przeprowadzenie oraz raportowanie i upowszechnianie wyników. W wyniku analizy literatury ujawniono trzy kluczowe tematy wymagające dalszej eksploracji: perspektywy organizacyjne inteligentnych miast; zmiany organizacyjne, innowacje i transformacja cyfrowa; oraz związek między kulturą organizacyjną a KM. Ustalono, że miejska transformacja kulturowa niezbędna do rozwoju inteligentnych miast powinna w efekcie ułatwić integrację, tworzenie i rekonfigurację kompetencji wewnętrznych i zewnętrznych do zarządzania wiedzą, która pochodzi z projektów miejskich i spoza nich. Sformułowane spostrzeżenia i zidentyfikowane kierunki badawcze dostarczają naukowcom, decydentom i planistom miejskim informacji, które pozwalają im przygotować się na wyzwania, przed którymi stoją organizacje miejskie w swych wysiłkach na rzecz skutecznego zarządzania i wdrażania idei inteligentnych miast. (abstrakt oryginalny)

Smart cities need to take advantage of the opportunities that the knowledge-based economy and society can bring to the city. Therefore, cities planners and decision makers need to develop cities that take advantage of local knowledge and the intellectual capital of the population. Organizational culture is widely held to be a major barrier to creating and leveraging knowledge. Successful implementation of knowledge management (KM) almost always requires a culture change in order to promote a culture of knowledge sharing and collaboration. Hence, organizations implementing smart cities need to place great emphasis on the need to change organizational culture to pursue effective KM and its successful implementation. However, the management of culture change is a complicated task; its precise nature in smart-city development and the strategies required to be adopted remains underspecified. This study aimed to explore organizational cultural transformation needed for managing knowledge in the context of smart cities. The methodological approach for this study is a systematic review, covering publications on smart cities, KM, and organizational culture. The method used in this study involved three stages: planning the review, conducting the review, and reporting and disseminating the results. The findings revealed three key themes which are: organizational perspectives of smart cities; organizational change, innovation, and digital transformation; and the relationship between organizational culture and KM. The paper concludes that the cultural transformation required for the development of smart cities needs to facilitate the ability to integrate, create and reconfigure both internal and external competences to manage knowledge that originates from within and beyond projects boundaries. This study provides an insight into urban policymakers, planners, and scholars to prepare for the challenges that organizations face in their efforts to manage and implement smart cities successfully. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abdalla, W., Renukappa, S., Suresh, S., & Al-Janabi, R. (2019). Challenges for managing smart cities initiatives: An empirical study. In 3rd International Conference on Smart Grid and Smart Cities (ICSGSC) (pp. 10-17). IEEE. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1109/ICSGSC.2019.00- 26
 2. Alavi, M., & Leidner, DE. (2001). Knowledge management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues. MIS Quarterly, 25(1), 107-136. http://dx.doi.org/10.2307/3250961
 3. Albino, V., Berardi, U., & Dangelico, R.M. (2015). Smart cities: Definitions, dimensions, performance, and initiatives. Journal of Urban Technology, 22(1), 3-21. https://doi.org/10.1080/10630732.2014.942092
 4. Allameh, M., Zamani, M., & Davoodi, S.M.R. (2011). The relationship between organizational culture and knowledge management: (A case study: Isfahan University). Procedia Computer Science, 3, 1224- 1236.^http://dx.doi.org/10.1016/j.procs.2010.12.197
 5. Al Murawwi, M.A., Behery, M., Papanastassiou, M., & Ajmal, M. (2014). Examining the relationship between organizational culture and knowledge management: The moderation effect of organizational divisions at an Abu Dhabi gas company. SAM Advanced Management Journal, 79(2), 48-59.
 6. Angelidou, M. (2014). Smart city policies: A spatial approach. Cities, 41,^S3-S11. http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2014.06.007
 7. Anttiroiko, A.-V., Valkama, P., & Bailey, S.J. (2014). Smart cities in the new service economy: Building platforms for smart services. AI & Society. 29 (3), 323-334. http://dx.doi.org/10.1007/s00146-013-0464- 0
 8. Akhavan, P., Sanjaghi, M.E., Rezaeenour, J., & Ojaghi, H. (2014). Examining the relationships between organizational culture, knowledge management and environmental responsiveness capability. VINE: The Journal of Information and Knowledge Management Systems, 44(2), 228-248. http://dx.doi.org/10.1108/VINE-07-2012-0026
 9. Appio, F.P., Lima, M., & Paroutis, S. (2019). Understanding Smart Cities: Innovation ecosystems, technological advancements, and societal challenges.Technological Forecasting and Social Change,142, 1-14. http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2018.12.018
 10. Ardito, L., Ferraris, A., Petruzzelli, A.M., Bresciani, S., & Del Giudice, M. (2019). The role of universities in the knowledge management of smart city projects.Technological Forecasting and Social Change,142,312-321. http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2018.07.030
 11. Bakici, T., Almirall, E., & Wareham, J. (2013). A smart city initiative: The case of Barcelona. Journal of the Knowledge Economy, 4(2), 135- 148.
 12. Bhatt, G.D. (2001). Knowledge management in organizations: Examining the interaction between technologies, techniques, and people.Journal of Knowledge Management. 5(1), 68- 75.http://dx.doi.org/10.1108/13673270110384419
 13. Boulton, A., Brunn, S.D., & Devriendt, L. (2011). 18 cyber infrastructures and 'smart 'world cities: Physical, human and soft infrastructures. International Handbook of Globalization and World Cities, 198. http://dx.doi.org/10.4337/9781781001011.00028
 14. Brandt, E.N., Andersson, A.C., & Kjellstrom, S. (2019). The future trip: A story of transformational change. Journal of Organizational Change Management, 32(7), 669-686. http://dx.doi.org/10.1108/JOCM-09-2017-0358
 15. Bresciani, S., Ferraris, A., & Del Giudice, M. (2018). The management of organizational ambidexterity through alliances in a new context of analysis: Internet of Things (IoT) smart city projects. Technological Forecasting and Social Change, 136, 331-338. http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2017.03.002
 16. Caragliu, A., Del Bo, C., & Nijkamp, P. (2011). Smart cities in Europe.Journal of Urban Technology,18(2), 65-82. http://dx.doi.org/10.1080/10630732.2011.601117
 17. Castaneda, D.I., Manrique, L.F., & Cuellar, S. (2018). Is organizational learning being absorbed by knowledge management? A systematic review. Journal of Knowledge Management, 22(2), 299-325. http://dx.doi.org/10.1108/JKM-01-2017- 0041
 18. Chourabi, H., Nam, T., Walker, S., Gil-Garcia, J.R., Mellouli, S., Nahon, K., Pardo, T.A., & Scholl, H.J. (2012). Understanding smart cities: An integrative framework. In 45th Hawaii International Conference on System Sciences (pp. 2289-2297). IEEE. http://dx.doi.org/10.1109/HICSS.2012.615
 19. Dalkir, K. (2017). Knowledge Management in Theory and Practice. 3rd ed. Cambridge, MA: MIT Press. http://dx.doi.org/10.4324/9780080547367
 20. Dameri, R.P., & Ricciardi, F. (2015). Smart city intellectual capital: An emerging view of territorial systems innovation management. Journal of Intellectual Capital, 16(4), 860-887. http://dx.doi.org/10.1108/JIC-02-2015-0018
 21. Dixon T., Wetering J., Sexton M., Ling Lu S., Williams D., Duman D., & Chen X. (2017). Smart Cities, Big Data and the Built Environment: What's Required? Research Report Series. Project Report. London: RICS.
 22. Essawi, M., & Tilchin, O. (2013). A model of knowledge management culture change. American Journal of Industrial and Business Management, (3), 467-471. http://dx.doi.org/10.4236/ajibm.2013.35053
 23. Giffinger, R. Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanovic, N., & Meijers, E. (2007). Ranking of European medium-sized cities. Retrieved 31 May, 2020, from http://www.smart- cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf
 24. Grant, R. M. (1991). The resource-based theory of competitive advantage: Implications for strategy formulation. California Management Review, 33 (3), 114-135. http://dx.doi.org/10.2307/41166664
 25. Gray, R. (2006). Social, environmental and sustainability reporting and organisational value creation? Accounting, Auditing & Accountability Journal, 19(6), 793-819. http://dx.doi.org/10.1108/09513570610709872
 26. Groysberg, B., Lee, J., Price, J. & Cheng, J. (2018). The leader's guide to corporate culture. Harvard Business Review, 96(1), 44-52
 27. Holzer, M. & Manoharan, A.P. (2016). Digital Governance in Municipalities Worldwide (2015-16). Seventh global e-governance survey: A longitudinal assessment of municipal websites throughout the world. Newark: National Center for Public Performance.
 28. Hanson, D. (2012). Built on values: Creating an enviable culture that outperforms the competition. People & Strategy, 35(4), 59-60
 29. Hess, T., Matt, C., Benlian, A., & Wiesböck, F. (2016). Options for formulating a digital transformation strategy. MIS Quarterly Executive, 15(2), 123-139.
 30. Hollands, R.G. (2008). Will the real smart city please stand up? Intelligent, progressive or entrepreneurial?.City,12(3), 303-320. http://dx.doi.org/10.1080/13604810802479126
 31. Iansiti, M., & Lakhani, K. R. (2014). Digital ubiquity: How connections, sensors, and data are revolutionizing business. Harvard Business Review, 92(11), 90-99.
 32. iGov. (2019). Smart cities and the digital transformation of local government. Virgin Media Business. Retrieved 02 June, 2020, from https://www.virginmediabusiness.co.uk/pdf/Insights%20Guides/Built-Environment-Report.pdf
 33. Karimi, J., & Walter, Z. (2015). The role of dynamic capabilities in responding to digital disruption: A  factor-based study of the newspaper industry. Journal of Management Information Systems, 32(1), 39-81. http://dx.doi.org/10.1080/07421222.2015.1029380
 34. Kogut, B., & Zander, U. (1992). Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of technology. Organization Science, 3 (3), 383-397. http://dx.doi.org/10.1287/orsc.3.3.383
 35. Kourtit, K., & Nijkamp, P. (2012). Smart cities in the innovation age. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 25(2), 93-95.http://dx.doi.org/10.1080/13511610.2012.660331
 36. Lara, A.P., Da Costa, E.M., Furlani, T.Z., & Yigitcanla, T. (2016). Smartness that matters: Towards a comprehensive and human-centered characterization of smart cities. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 2(2), 8. http://dx.doi.org/10.1186/s40852-016-0034-z
 37. Lee, J., & Lee, H. (2014). Developing and validating a citizen-centric typology for smart city services. Government Information Quarterly, 31, S93-S105. http://dx.doi.org/10.1016/j.giq.2014.01.010
 38. Leon, R.D., & Romanelli, M. (2020). Rethinking Romanian and Italian smart cities as knowledge-based communities. In Exploring Digital Ecosystems (pp. 11-23). Cham: Springer. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-23665-6_2
 39. Lin, H., & Hwang, Y. (2014). 'Do feelings matter? The effects of intrinsic benefits on individuals' commitment toward knowledge systems'. Computers in Human Behavior, 30(1), 191-198. http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2013.07.056
 40. Mainka, A., Castelnovo, W., Miettinen, V., Bech- Petersen, S., Hartmann, S., & Stock, W.G. (2016). Open innovation in smart cities: Civic participation and co-creation of public services. Proceedings of the Association for Information Science and Technology, 53(1), 1-5. http://dx.doi.org/10.1002/pra2.2016.14505301006
 41. Mannion, R., Konteh, F.H., & Davies, H.T.O. (2009). Assessing organizational culture for quality and safety improvement: A national survey of tools and tool use.BMJ Quality & Safety,18(2), 153-156. http://dx.doi.org/10.1136/qshc.2007.024075
 42. Massingham, P. (2014). An evaluation of knowledge management tools: Part 1 - managing knowledge resources. Journal of Knowledge Management, 18(6), 1075-1100. http://dx.doi.org/10.1108/JKM-11-2013-0449
 43. Mathiesen, B.V., Lund, H., Connolly, D., Wenzel, H., Østergaard, P.A., Möller, B., Nielsen, S., Ridjan, I., Karnøe, P., Sperling, K., & Hvelplund, F.K. (2015). Smart Energy Systems for coherent 100% renewable energy and transport solutions. Applied Energy, 145, 139-154. http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.01.075
 44. Mora, L., Deakin, M., & Reid, A. (2019). Strategic principles for smart city development: A multiple case study analysis of European best practices.Technological Forecasting and Social Change,142, 70-97. http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2018.07.035
 45. Mugge, P., Abbu, H., Michaelis, T.L., Kwiatkowski, A., & Gudergan, G. (2020). Patterns of digitization: A practical guide to digital transformation. Research-Technology Management, 63(2), 27-35. http://dx.doi.org/10.1080/08956308.2020.1707003
 46. Nam, T., & Pardo, T.A. (2011). Smart city as urban innovation: Focusing on management, policy, and context. InProceedings of the 5th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (pp. 185-194). http://dx.doi.org/10.1145/2072069.2072100
 47. Natalicchio, A., Ardito, L., Savino, T., & Albino, V. (2017). Managing knowledge assets for open innovation: A systematic literature review. Journal of Knowledge Management, 21(6), 1362. http://dx.doi.org/10.1108/JKM-11-2016-0516
 48. Nguyen, H.N., & Mohamed, S. (2011). Leadership behaviors, organizational culture and knowledge management practices. Journal of Management Development. 30(2), 206-221. http://dx.doi.org/10.1108/02621711111105786
 49. Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1996).The knowledge- creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. Long Range Planning, 29(4), 592. http://dx.doi.org/10.1016/0024-6301(96)81509-3
 50. Nonaka, I., & Konno, N. (1998). The concept of "Ba": Building a foundation for knowledge creation.California Management Review,40(3), 40-54. http://dx.doi.org/10.2307/41165942
 51. North, K., Maier, R., & Haas, O. (Eds.). (2018). Knowledge Management in Digital Change. New Findings and Practical Cases. Heidelberg: Springer International Publishing.. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-73546-7
 52. O'Dell, C., & Hubert, C. (2011). The New Edge in Knowledge: How Knowledge Management is Changing the Way We Do Business. London: John Wiley & Sons. http://dx.doi.org/10.1002/9781119200802
 53. Osman, A.M.S. (2019). A novel big data analytics framework for smart cities. Future Generation Computer Systems, 91, 620- 633.http://dx.doi.org/10.1016/j.future.2018.06.046
 54. Owoc, M., & Marciniak, K. (2013). Knowledge management as foundation of smart university. InFederated Conference on Computer Science and Information Systems (pp. 1267-1272). IEEE.
 55. Pham, D., Paille, P., & Halilem, N. (2019). Systematic review on environmental innovativeness: A knowledge- based resource view. Journal of Cleaner Production, 211, 1088-1099. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.11.221
 56. Parmelli, E., Flodgren, G., Beyer, F., Baillie, N., Schaafsma, M.E., & Eccles, M.P. (2011). The effectiveness of strategies to change organizational culture to improve healthcare performance: A systematic review. Implementation Science, 6(1), 33. http://dx.doi.org/10.1186/1748-5908-6-33
 57. Pasher, E., & Ronen, T. (2011). The Complete Guide to Knowledge Management: A Strategic Plan to Leverage Your Company's Intellectual Capital. London: John Wiley & Sons.
 58. Paterek, P. (2017). Agile transformation in project organization: knowledge management aspects and challenges. Academic Conferences and Publishing International Limited.
 59. Praharaj, S., & Han, H. (2019). Cutting through the clutter of smart city definitions: A reading into the smart city perceptions in India. City, Culture and Society, 18, 100289. http://dx.doi.org/10.1016/j.ccs.2019.05.005
 60. Renukappa, S., Suresh, S., Al Nabt, S., Sarrakh, R., & Algahtani, K. (2020). An ISM approach to evaluate critical success factors for knowledge management in the Kingdom of Saudi Arabia. In A. Hessami (Ed.), Harnessing Knowledge, Innovation and Competence in Engineering of Mission Critical Systems. Rijeka, Croatia: InTech Publishing.http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.90069
 61. Renukappa, S., Suresh, S., & Alosaimi, H. (2019). Knowledge management-related training strategies in Kingdom of Saudi Arabia construction industry: An empirical study. International Journal of Construction Management, 1-11. http://dx.doi.org/10.1080/15623599.2019.1580002
 62. Renukappa, S., Algahtani, K., Al Nabt, S., Suresh, S., & Alosaimi, H. (2017) Investigating the use of knowledge management tools within the Saudi Arabian public sector organizations. Middle East Journal of Management, 4(4), 355-371. http://dx.doi.org/10.1504/MEJM.2017.087522
 63. Schaffers, H., Komninos, N., Pallot, M., Trousse, B., Nilsson, M., & Oliveira, A. (2011). Smart cities and the future internet: Towards cooperation frameworks for open innovation. In The Future Internet Assembly (pp. 431-446). Heidelberg, Berlin: Springer. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-20898-0_31
 64. Schein, E. (1985). Organizational Culture and Leadership. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 65. Schein, E. (1992). Organizational Culture and Leadership. 2nd ed. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 66. Schein, E. (1999). The Corporate Culture Survival Guide: Sense and Nonsense about Cultural Change. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 67. Scuotto, V., Ferraris, A., Bresciani, S., Al-Mashari, M., & Del Giudice, M. (2016). Internet of Things: Applications and challenges in smart cities. A case study of IBM smart city projects.Business Process Management Journal, 22(2), 357-367. http://dx.doi.org/10.1108/BPMJ-05- 2015-0074
 68. Sepasgozar, S.M., Hawken, S., Sargolzaei, S., & Foroozanfa, M. (2019). Implementing citizen centric technology in developing smart cities: A model for predicting the acceptance of urban technologies. Technological Forecasting and Social Change, 142,105-116. http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2018.09.012
 69. Suresh, S., Olayinka, R., Chinyio, E., & Renukappa, S. (2017) Impact of knowledge management practices on construction projects. Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Management, Procurement and Law, 170(1), 27- 43. http://dx.doi.org/10.1680/jmapl.15.00057
 70. Todericiu, R., & Stanit, A. (2016).Knowledge management practices improvement in public sector administration. Review of General Management, 24(2), 33-39.
 71. Tukiainen, T., Leminen, S., & Westerlund, M. (2015). Cities as collaborative innovation platforms. Technology Innovation Management, 5(10), 16-23.
 72. Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence informed management knowledge by means of systematic review. British Journal of Management, 14(3), 207-222. http://dx.doi.org/10.22215/timreview/933
 73. UNECE. (2015). United Smart Cities: Smart urban solutions for transition and developing countries. United Nations. Economic Commission for Europe. Retrieved 30 May, 2020, from https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/projects/SMART_CITIES/United_Smart_Cities_Project_Document .pdf
 74. Vallicelli, M. (2018). Smart cities and digital workplace culture in the global European context: Amsterdam, London and Paris. City, Culture and Society, 12, 25-34. http://dx.doi.org/10.1016/j.ccs.2017.10.001
 75. Warner, K.S., & Wäger, M. (2019). Building dynamic capabilities for digital transformation: An ongoing process of strategic renewal. Long Range Planning, 52(3), 326-349. http://dx.doi.org/10.1016/j.lrp.2018.12.001
 76. The World Bank, & World Bank Group. (2016). World Development Report 2016: Digital Dividends. World Bank Publications. http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0671-1
 77. Wataya, E., & Shaw, R. (2019). Measuring the value and the role of soft assets in smart city development. Cities, 94, 106-115. http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2019.04.019
 78. Xu, Q., Wu, Z., & Wang, L. (2012). Study on strategic schema of smart cities. In International Symposium on Management of Technology (ISMOT) (pp. 308-312). IEEE. http://dx.doi.org/10.1109/ISMOT.2012.6679482
 79. Yigitcanlar, T. (2016).Technology and the City: Systems, Applications and Implications. New York: Routledge. http://dx.doi.org/10.4324/9781315739090
 80. Yigitcanlar, T., Desouza, K.C., Butler, L., & Roozkhosh, F. (2020). Contributions and risks of artificial intelligence (AI) in building smarter cities: Insights from a systematic review of the literature. Energies, 13(6), 1473.http://dx.doi.org/10.3390/en13061473
 81. Yigitcanlar, T., Kamruzzaman, M., Buys, L., Ioppolo, G., Sabatini-Marques, J., da Costa, E.M., & Yun, J.J. (2018). Understanding 'smart cities': Intertwining development drivers with desired outcomes in a multidimensional framework. Cities, 81,145-160. http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2018.04.003
 82. Younes, M., & Aljunaedi, B. (2018). Smart city and e-government components. International Journal of Engineering & Technology, 7(4), 3941-3945.
 83. Zhao, J. (2011). Towards Sustainable Cities in China: Analysis and Assessment of Some Chinese Cities in 2008. Berlin: Springer Science & Business Media. http://dx.doi.org/10.1007/978- 1-4419-8243-8
 84. Zheng, C., Yuan, J., Zhu, L., Zhang, Y., & Shao, Q. (2020). From digital to sustainable: A scientometric review of smart city literature between 1990 and 2019. Journal of Cleaner Production, 120689.http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120689
Cited by
Show
ISSN
2299-7075
Language
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20201642
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu