BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlukowicz Roman (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
O aplikacji statystycznego instrumentarium w zagadnieniach eksploracji wartości rynkowej nieruchomości
On the Application of Statistical Instruments in the Exploration of the Market Value of Real Property
Source
Badania Operacyjne i Decyzje, 2001, nr 3-4, s. 105-116, bibliogr. 69 poz.
Operations Research and Decisions
Keyword
Wycena nieruchomości, Wartość nieruchomości, Wartość rynkowa, Szacowanie wartości, Metody statystyczne
Real estate valuation, Real estate's value, Market value, Value estimation, Statistical methods
Note
streszcz., summ.
Abstract
Podjęto próbę systematyzacji kluczowych elementów obszernej wiedzy na temat rynkowej wyceny nieruchomości, do rozstrzygnięcia których niezbędne jest użycie metod statystycznych. W ten sposób udowodniono, że metodyka określania wartości rynkowej nieruchomości musi być wspomagana narzędziami z warsztatu statystyka. (abstrakt oryginalny)

Along with the development of real-property market in Poland there has appeared a need or, in many instances, a necessity to access the value of real property, which results in specifying the market value of real property. The process of determining the market value of real property reveals the market proper in its true condition, with all imperfections. Those who make research into this market segment do not, however, use the research methods and techniques that are specific and adjusted to its nature. This paper presents an attempt to systematize the key elements in the vast area of the market assessment of real property which imply as indispensable the application of statistical methods. It is demonstrated here that the methodology of establishing the market value of real property cannot do without the support of the statistician's domain tools. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. BAJEROWSKI Т., CZERKIES J., Wycena nieruchomości rekreacyjnych; rynek i cechy porównawcze, "Wycena" nr 5, Olsztyn, Wyd. Fundacja im. M. Oczapowskiego 1996.
 2. BIAŁKOWSKI J., Wycena rynkowej wartości czynszu za wynajem pomieszczeń, "Wycena" nr 1, Olsztyn, Wyd. "EDUCATORA" 1999.
 3. BILSKI M., Raport Mallinsona od strony praktyki, "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 3, Warszawa, PFSRM 1997.
 4. BILSKI M., Od strony praktyki, "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 4, Warszawa, PFSRM 1997.
 5. BROZDOWSKI Z., Rynek nieruchomości mieszkaniowych w mieście Jelenia Góra w latach 1992-1997, praca magisterska napisana w Katedrze Ekonometrii i Informatyki AE Wrocław, WGRiT w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 1998.
 6. CEGIELSKI P., Przykład alternatywnej techniki analizy statystycznej rynku, Część I, "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 1, Warszawa, PFSRM 1999.
 7. CEGIELSKI P., Przykład alternatywnej techniki analizy statystycznej rynku, Część II, "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 2, Warszawa, PFSRM 1999.
 8. CELLMER R., Metody analizy rynku nieruchomości - przykłady, "Wycena" nr 2, Olsztyn, Wyd. "EDUCATORA" 2000.
 9. CAJA J., Podejście porównawcze wyceny nieruchomości w aspekcie standardów, "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 4, Warszawa, PFSRM 1999.
 10. DACKO M., Analiza rynku jako podstawa dochodzenia do rynkowej wartości nieruchomości, [W:] Koncepcje wartości w teorii i praktyce wyceny nieruchomości. Materiały z Konferencji w dniach 30 VI - 2 VII 2000 r. w Olsztynie, Olsztyn, Towarzystwo Naukowe Nieruchomości 2000.
 11. CHUMEK M., Uwagi o definicji wartości nieruchomości, "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 4, Warszawa, PFSRM 1998.
 12. HOZER J., ZWOLANKOWSKA M., KOKOT S., KUŹMIŃSKI W., FORYŚ I., Metody ilościowe w masowej wycenie nieruchomości na rzecz gmin, [W:] Działalność rzeczoznawców majątkowych na rzecz gmin. Materiały Konferencyjne VII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, Poznań 22-24 października 1998, Poznań, Ośrodek Wydawnictw Naukowych PAN 1998.
 13. HOZER J., Wykorzystanie wyników analiz statystycznych rynku nieruchomości do szacowania nieruchomości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 233, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 7, Szczecin 1998.
 14. HOZER J., KOKOT S., KUŹMIŃSKI W., ROZKRUT D., GLIWA P., Uwagi na temat aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów lub zarządu gruntami opracowanego przez Profesora J. Czaję, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 233, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 7, Szczecin 1998.
 15. Inwestowanie w nieruchomości, pod kier. E. Kucharskiej-Stasiak, Łódź, Instytut Nieruchomości VALOR 1999.
 16. JÓŹWIAK J., PODGÓRSKI J., Statystyka od podstaw, Warszawa, PWE 1995.
 17. KOKOT S., Metody badania struktury podstawowych zjawisk rynku nieruchomości (cz. I), "Nieruchomości. Rynek. Prawo" nr 11, Warszawa, Wyd. Polanowscy - Nieruchomości 2000.
 18. KOKOT S., PĘCHORZEWSKI D., Problemy statystycznego badania rynku nieruchomości, "Nieruchomości. Rynek. Prawo" nr 9, Warszawa, Wyd. Polanowscy - Nieruchomości 1999.
 19. KUCHARSKA-STASIAK E., Najczęściej występujące błędy w wycenie wartości nieruchomości, "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 3, Warszawa, PFSRM 1997.
 20. KUCHARSKA-STASIAK E., Nieruchomość a rynek, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1997.
 21. KUCHARSKA-STASIAK E., Podstawy wyceny nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy, "Bank i Kredyt" nr 5/1997.
 22. KUCHARSKA-STASIAK E., Problemy wyceny nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy, "Bank i Kredyt" nr 4/1997.
 23. KUCHARSKA-STASIAK E., Stosowanie podejścia dochodowego w świetle standardów zawodowych, Wykład na Seminarium, Mielno-Unieście, 6 maja 1999.
 24. KUCHARSKA-STASIAK E., Wartość rynkowa nieruchomości, Warszawa, Wyd. Twigger 2000.
 25. KUCHARSKA-STASIAK E., W kierunku powstania jednolitej metodyki wyceny nieruchomości w Polsce, "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 4, Warszawa, PFSRM 1997.
 26. KUCHARSKA-STASIAK E., Źródła rozbieżności w procesie wyceny, "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 4, Warszawa, PFSRM 1996.
 27. KULA R., Jednokierunkowe sieci neuronowe w modelowaniu zjawisk ekonomicznych, Kraków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1999.
 28. KUŹMIŃSKI W., Uwaga na "kominy"? Czyli: cztery rodzaje prawidłowości statystycznych na rynku nieruchomości, "Wycena" nr 5, Olsztyn, Wyd. Fundacja im. M. Oczapowskiego 1998.
 29. LASZCZKA В., Szacowanie nieruchomości w zakresie architektury i budownictwa lądowego (wraz z szacowaniem ogrodów przydomowych), Kraków 1944.
 30. LEDZION-TROJANOWSKA Z., "Grzechy główne" rzeczoznawcy majątkowego. Część druga, "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 4, Warszawa, PFSRM 1996.
 31. MACKMIN D., Szacowanie wartości w kontekście tworzenia standardów wyceny, "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 4, Warszawa, PFSRM 1996.
 32. MAŁECKI Z., Wybrane zagadnienia użytkowania wieczystego gruntów, "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 3, Warszawa, PFSRM 1997.
 33. MAZURKIEWICZ E., Uwagi do procedur określania wartości rynkowej nieruchomości przy zastosowaniu analizy statystycznej rynku, "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 2, Warszawa, PFSRM 1999.
 34. MCCLUSKEY W.J., Zastosowanie sztucznej inteligencji w wycenie masowej dla potrzeb taksacji nieruchomości, "Wycena" nr 5, Olsztyn, Wyd. Fundacja im. M. Oczapowskiego 1996.
 35. MYRDAL G., Przeciw nędzy na świecie. Zarys światowego programu walki z nędzą, Warszawa, PIW 1975.
 36. OSTASIEWICZ S., RUSNAK Z., SIEDLECKA U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wrocław, Wydawnictwa AE 1995.
 37. PAWLIKOWSKA-PIECHOTKA A., Modele działania i czynniki kształtujące wolny rynek nieruchomości w Polsce, "Wycena" nr 4, Olsztyn, Wyd. Fundacja im. M. Oczapowskiego 1996.
 38. PAWLUKOWICZ R., Komercyjność prawa do nieruchomości immanentną przesłanką dochodowego modelu jego rynkowej wyceny, "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 4, Warszawa, PFSRM 1999.
 39. PAWLUKOWICZ R., Modele probabilistyczne w zastosowaniu do prognozowania rozkładów płodności hipotetycznych kohort kobiet w Polsce, [W:] Rozwój demograficzny Polski - analiza i prognozowanie, Monografie i Opracowania nr 319, Warszawa, Wyd. SGPiS 1990.
 40. PAWLUKOWICZ R., Prezentacja wyników wyceny nieruchomości w świetle teorii statystyki, Prace Naukowe Nr 820, Ekonometria 3, Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1999.
 41. PAWLUKOWICZ R., Transpozycja statystycznych miar podobieństwa obiektów wielocechowych do aproksymacji wartości rynkowej praw do nieruchomości, Materiały Konferencyjne IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Mikroekonometria w teorii i praktyce", Świnoujście, 23-25 września 1999 r. (w druku).
 42. PAWLUKOWICZ R., W sprawie dokładności wyniku wyceny, "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 1, Warszawa, PFSRM 1999.
 43. PIOTROWSKI A., Miejscowość, rynek, wartość rynkowa, "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 3, Warszawa, PFSRM 1999.
 44. PRYSTUPA M., BRODACZEWSKI Z., Problemy z taksacją nieruchomości, "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 3, Warszawa, PFSRM 1998.
 45. PRYSTUPA M., Jaki standard dla podejścia porównawczego, "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 4, Warszawa, PFSRM 1999.
 46. PRYSTUPA M., SZYMAŃSKI S., Podstawowe błędy w wycenie nieruchomości metodą cenowo-porównawczą, "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 3, Warszawa, PFSRM 1997.
 47. PRYSTUPA M., Wycena nieruchomości metodą cenowo-porównawczą, Warszawa, PFSRM 1997.
 48. PRYSTUPA M., Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego. Założenia do standardu, "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 4, Warszawa, PFSRM 1998.
 49. PRYSTUPA M., Wymogi wyceny a statystyka, "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 2, Warszawa, PFSRM 1999.
 50. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 98, poz. 612).
 51. SADOWSKI W., Statystyka na co dzień, Warszawa, PWE 1987.
 52. Słownik wyrazów obcych. Wydanie nowe, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1997.
 53. SOBOTKA M., Analiza rynku nieruchomości gruntowych w okolicach Szczecina, "Wiadomości Statystyczne" nr 1, Warszawa, GUS 1998.
 54. Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych, Wydanie piąte uzupełnione, Warszawa, PFSRM 1998.
 55. STANISZ Т., Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych, Warszawa, PWN 1986.
 56. Statystyka ogólna, pod red. M. Woźniaka, Kraków, Wyd. AE 1994.
 57. SZULC В., Statystyka dla ekonomistów. Tom I. Opis statystyczny, Warszawa, PWE 1969.
 58. SZULC S., Metody statystyczne, Warszawa, PWE 1968.
 59. TARANOWICZ M., Do rzeczoznawców majątkowych (głos w dyskusji), "Wycena" nr 3, Olsztyn, Wyd. Fundacja im. M. Oczapowskiego 1998.
 60. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 741, z póź. zm.).
 61. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. Nr 140, poz. 940 z póź. zm.).
 62. Uwagi Prof. Davida Mackmina do polskiego standardu wyceny nieruchomości przy zastosowaniu podejścia dochodowego (standard III.6), "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 2, Warszawa, PFSRM 1999.
 63. WERNER W.A., Cechy różnicujące wartość lokali mieszkalnych, "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 3, Warszawa, PFSRM 1998.
 64. ZAJĄC K., WOŹNIAK M., Analiza procesów rozwoju gospodarczego w ujęciu regionalnym, [W:] Statystyka regionalna, metody, źródła zasilania informacyjnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 65. ŹRÓBEK R., Interpretacje wybranych pojęć z ustawy o gospodarce nieruchomościami, "Wycena" nr 2, Olsztyn, Wyd. Fundacja im. M. Oczapowskiego 1998.
 66. ŹRÓBEK S., BEŁEJ M., Podejście porównawcze w szacowaniu nieruchomości, Olsztyn, Wyd. Educaterra 2000.
 67. ŹRÓBEK S., KURYJ J., WIŚNIEWSKI R., Określenie zasad wyboru nieruchomości reprezentatywnych dla potrzeb powszechnej taksacji nieruchomości, [W:] Działalność rzeczoznawców majątkowych na rzecz gmin. Materiały Konferencyjne VII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, Poznań 22-24 października 1998. Poznań, Ośrodek Wydawnictw Naukowych PAN 1998.
 68. ŹRÓBEK S., ŹRÓBEK R., Metoda cenowo-porównawcza w szacowaniu nieruchomości, "Wycena" nr 3, Olsztyn, Wyd. Fundacja im. M. Oczapowskiego 1996.
 69. ŻAK M., Polemika wokół standardu wyceny nieruchomości podejściem dochodowym, "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 1, Warszawa, PFSRM 2000.
Cited by
Show
ISSN
1230-1868
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu