BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawadzka Edyta (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)
Title
Edukacja rodzicielska oparta na programach śniadaniowych
Parenting Education Based on Breakfast Television Programs
Source
Horyzonty Wychowania, 2020, vol. 19, nr 49, s. 79-88, bibliogr. 28 poz.
Horizons of Education
Issue title
Rodzina w mediach
Keyword
Wychowanie, Rodzina, Media, Edukacja młodzieży, Rodzicielstwo
Parenting, Family, Media, Youth education, Parenthood
Note
streszcz., summ.
Abstract
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest dokonanie analizy idei i treści przekazów pedagogizacyjnych obecnych w telewizji śniadaniowej, za kryterium przyjmując ich użyteczność jako źródła edukacji rodzicielskiej. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem badawczy wyraża się w pytaniu: jaka jest specyfika i jakość edukacji opartej na programach śniadaniowych? Prowadzone rozważania oparte są głównie na wynikach własnych badań, w których zastosowano metodę instrumentalnego studium indywidualnych przypadków i technikę analizy treści. Dla zarysowania kontekstu analizowanych zagadnień i potwierdzania formułowanych wniosków wykorzystano literaturę. PROCES WYWODU: Charakterystyka edukacji rodzicielskiej konstruowana była poprzez podjęcie następujących zagadnień: przesłanki sytuujące się u podstaw uczestnictwa w procesie edukacyjnym, osoby pełniące w nich rolę ekspertów i rodzaje promowanych przez nich rodzajów wiedzy, okoliczności przebiegu nauczania i uczenia się oraz zagadnienia podejmowane w nich. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Pomimo holistyczności zagadnień o tematyce rodzicielskiej podejmowanych w programach śniadaniowych ich edukacyjna jakość i użyteczność, głównie z powodu różnych rodzajów wiedzy (naukowa, specjalistyczna, potoczna) znajdujących w nich odzwierciedlenie, cechują się niejednolitością i rozpatrywane muszą być indywidualnie dla każdego z nich. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Edukacja rodzicielska oparta na programach śniadaniowych ma ograniczony zakres i wymaga suplementacji, której istotnym założeniem jest uwzględnianie obok działań stricte pedagogizacyjnych również tych ukierunkowanych na przygotowywanie rodziców do funkcjonowania w społeczeństwie uczącym się.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the paper is to analyze idea and content of parenthoodrelated massages present in the breakfast programs in terms of their usability as a source of parenting education THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem is expressed in the question concerning the specificity and quality of the education based on breakfast programs. The presented considerations are based mainly on the results of the author's own research, which utilized the method of instrumental study of individual cases and the content analysis technique. The literature was used to outline the context of the analysed issues and to confirm the formulated conclusions. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The characterization of parenting education was developed by addressing the following issues: the rationale for participation in the educational process, the persons acting as experts in that process and the types knowledge they promote, the circumstances of the teaching and learning process, as well as the issues that are addressed in it. RESEARCH RESULTS: Despite the holistic nature of parenthood-related issues discussed in the breakfast programs, their educational quality and usability are heterogeneous in character and must be considered individually for each of them, mainly due to the different types of knowledge (scientific, specialist, popular) which they reflect. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Parenting education based on breakfast programs is limited in scope and requires supplementation, the essential objective of which is to include, in addition to the measures aimed strictly at pedagogization, also those aimed at preparing parents for functioning in the learning society.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bakiera, L. (2013). Zaangażowane rodzicielstwo a autokreacyjny aspekt rozwoju dorosłych. Warszawa:Difin.
 2. Bakiera, L. (2018). Styl realizacji rodzicielstwa a społeczny kontekst funkcjonowania współczesnych rodziców. W: B. Harwas-Napierała i L. Bakiera (red.), Oblicza współczesnej rodziny. Poznań: Wydawnictwo UAM, 31-66.
 3. Bernstein, B. (2010). From Pedagogies to Knowledges. W: A. Morais, I. Neves, B. Davies i H. Daniels (red.), Towards a Sociology of Pedagogy: The Contribution of Basil Bernstein to Research. Nowy Jork: Peter Lang, 363-368.
 4. Błasiak, A. (2019). Tendencje zmian we współczesnych rodzinach w ponowoczesności. Horyzonty Wychowania, 18(45), 11-21. DOI:10.17399/HW.2019.184501.https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1710.
 5. Dąbrowska-Cendrowska, O. (2011). Telewizja śniadaniowa. Celebryci, porady i audiotele - przynęty na kobiecą publiczność. Media i Społeczeństwo, 1, 29-39.
 6. Dąbrowska-Cendrowska, O. (2013). Rozmawianie na ekranie - polska telewizja śniadaniowa w roli porannego towarzysza. Zeszyty Prasoznawcze, T. 56, 4(216), 477-494. DOI: 10.4467/2299- 6362PZ.13.025.1544. www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/
 7. Dąbrowska-Cendrowska, O. (2014). Poranny towarzysz i doradca. Polskie telewizje śniadaniowe na przykładzie programów Dzień Dobry TVN i Pytanie na Śniadanie. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 8. Dubas, E. (2010). Uczenie się przez przypadek jako przestrzeń edukacji dorosłych. Perspektywa biograficzna. W: A. Fabiś i A. Stopińska-Pająk (red.), Uczący się dorosły w zmieniającym się świecie. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 81-98.
 9. Dzwonkowska-Godula, K. (2015). Tradycyjnie czy nowocześnie. Wzory macierzyństwa i ojcostwa w Polsce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 10. Dzień Dobry TVN (2019). Telewizja TVN, https://dziendobry.tvn.pl/ (dostęp: 03.05.2020), https:// pl-pl.facebook.com/DzienDobryTVN/ (dostęp: 03.05.2020).
 11. Forma, M. (2014). Historia gatunków medialnych (na przykładzie teleturnieju i magazynu śniadaniowego). W: R. Majzner, Obrazy przeszłości: Studia z zakresu historii, literatury i kultury. Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, 283-292.
 12. Goban-Klas, T. (2009). Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Hoghughi M. (2004). Parenting - an introduction. W: M. Hoghughi i N. Long (red.), Handbook of parenting. Theory and research for practice. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications, 1-18.
 14. Jankowska-Bulla, M. (2014). Telewizja śniadaniowa w Polsce i Niemczech: format - struktura - zawartość. Zeszyty Prasoznawcze. T. 57, 3(219), 536-564. DOI: 10.4467/2299-6362PZ.14.032.2366. www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/.
 15. Kawula, S. (1997). Pedagogizacja rodziców. W: W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa: Fundacja Innowacja, 581-585.
 16. Kwak, A. (2005). Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".
 17. Marynowicz-Hetka, E. (2013). Pedagogizacja życia społecznego w optyce społeczno-pedagogicznej. Societas/Communitas, 2(16), 75-96 .
 18. Pytanie na śniadanie (2019). TVP 2, https://pytanienasniadanie.tvp.pl/ (dostęp: 03.05.2020), https:// pl-pl.facebook.com/pytanienasniadanie/ (dostęp: 03.05.2020).
 19. Rapley, T. (2010). Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 20. Sanakiewicz, M. (2013). Poetyka telewizyjnych programów porannych: między informacją, tabloidem i autopromocją. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 21. Sikorska, M. (2009a). Matka "chora" zamiast "złej" - o nowych wzorach macierzyństwa. W: M. Sikorska (red.), Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 13-33.
 22. Sikorska, M. (2009b). Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie sił w polskich rodzinach. Warszawa: WAIP.
 23. Skreczko, A. (2015). Parent Pedagogization as the Need of the United Europe. W: E. Osewska i J. Stala (red.), The Contemporary Family: Local and European Perspectives. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie, 285-296. DOI: 10.15633/9788374384414.18. http://bc.upjp2.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=2854&from=publication .
 24. Solarczyk-Szwec, H. (2010). W poszukiwaniu kategorii interpretacji uczenia się dorosłych. W: A. Fabiś i A. Stopińska-Pająk (red.), Uczący się dorosły w zmieniającym się świecie. BielskoBiała: Wyższa Szkoła Administracji, 35-45.
 25. Stake, R. (2010). Jakościowe studium indywidualnych przypadków, tłum. M. Sałkowska. W: N.K. Denzin i Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 623-654.
 26. Śliwerski, B. (2003). Istota i przedmiot badań teorii wychowania. W: Z. Kwieciński i B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki. T. 2. Warszawa: PWN, 14-27.
 27. Śniegulska, A. (2016). Edukacja do rodzicielstwa jako wyzwanie współczesności. Edukacja - Technika - Informatyka, 4/18, 96-101. DOI: 10.15584/eti.2016.4.11. https://repozytorium.ur.edu.pl/ bitstream/handle/item/2323/11%20%c5%9bniegulska-edukacja.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
 28. Warzywoda-Kruszyńska, W. i Krzyszkowski, P. (2004). Przemiany składu rodziny oraz wzorców dzietności i wzorców zatrudnienia w Polsce na tle Unii Europejskiej. W: Z. Tyszka (red.), Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunki przemian. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 59-70.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.35765/hw.1779
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu