BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paszkowski Jarosław (Immobilia Polska Sp. z oo.; Sp. Kom., Lublin), Domański Maciej (Hospital in Lublin Independent Public Healthcare Establishment, , Poland), Caban Jacek (Lublin University of Technology, Lublin), Zarajczyk Janusz (University of Life Sciences in Lublin, Poland), Pristavka Miroslav (Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovak Republic), Findura Pavol (Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovak Republic)
Title
The Use of Refuse Derived Fuel (RDF) in the Power Industry
Source
Agricultural Engineering, 2020, R. 24, nr 3, s. 83-90, tab., rys., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Rynek paliw, Tworzywa sztuczne, Produkcja
Fuel market, Plastics, Production
Note
summ., streszcz.
Abstract
Przedstawiono koncepcję zagospodarowania paliw (RDF) wytwarzanych z odpadów w oparciu o ich produkcję. Dokonano również analizy przydatności przetwarzania RDF na pelety stosowane w przemyśle chemicznym i energetyce zawodowej. Przedstawiono wyniki badań jakości i zawartości wybranych pierwiastków w peletach z RDF. Wartości poszczególnych wskaźników mieszczą się w zakresach typowych dla paliw wytwarzanych z tworzyw sztucznych. Stwierdzono dość niską wilgotność oraz zawartość chloru, siarki i innych pierwiastków. Wartość opałowa badanej próbki w stanie roboczym wyniosła 25,260 MJ·kg-1 i była wyższa od zakresu typowych wartości dla RDF (13-20 MJ·kg-1 ). Zawartość wilgoci w badanym materiale wynosiła 1% i mieściła się w zakresie wymagań W badaniach laboratoryjnych określono również zawartość chloru i siarki.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the concept of use of fuels produced from production waste (RDF). The usefulness of RDF processed into pellets used in the chemical and power industry was also analyzed. The paper presents the results of research on the quality and content of selected elements in RDF pellets. The values of individual indexes are within the ranges typical for fuels manufactured from plastics. The tested material's humidity was identified as low, as well as the content of chlorine, sulfur and other elements. In the working condition, the calorific value of the tested sample was 25.260 MJ·kg-1 and was above the range of typical values for RDF (13-20 MJ·kg-1). The moisture content in the tested material was 1% and it was within the required range. In the laboratory tests, the content of chlorine and sulfur was also determined.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Akdag, A.S., Atimtay, A., Sanin, F.D. (2017). Comparison of fuel value and combustion characteristics of two different RDF samples. Waste Management, 47, 217-224.
 2. Den Boer E. (2014). Cele ambitne, ale czy realne? Przegląd Komunalny, 10, 26-27.
 3. Europa, http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm (01/12/2017).
 4. Europa, http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_pl, (01/12/2017).
 5. Górski, M. (2010). Gmina jako właściciel odpadów komunalnych. Przegląd Komunalny, 5, 36-39.
 6. http://odpady.net.pl/2016/11/06/dane-gus-o-gospodarce-odpadami/ (01/12/2017).
 7. Jachowicz, T., Duleba, B., Dulebova, L. (2013). Kvalitatívne hodnotenie vybraných mechanických vlasností kompozitov po degradácii. Plasty a Kaučuk, 50, 10-15.
 8. Jachowicz, T., Moravski, V. (2016). Numerical modeling of cooling conditions of thermoplastic injection-molded parts. Acta Mechanica Slovaca, 20, 42-51.
 9. Jaworski, T., Grochowska, S. (2017). Circular Economy - the criteria for achieving and the prospect of implementation in Poland. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 19, 13-22.
 10. Kraszkiewicz, A., Stryjecka, M., Nowosad, N., Kocira, S. (2018). Obciążenie środowiska produktami spalania peletów z biomasy roślinnej w kotle górnego spalania. Rocznik Ochrona Środowiska, 20, 1269-1285.
 11. Malinowski, A., Chwiałkowski, W. (2017). Energy recycling of RDF fraction of municipal solid waste by continuous pyrolysis. Chemistry. Environment. Biotechnology, 20, 27-33.
 12. Marczuk, A., Misztal, W., Słowik, T., Piekarski, W., Bojanowska, M., Jackowska, I. (2015). Chemiczne uwarunkowania zagospodarowania elementów pojazdów poddanych recyklingowi. Przemysł Chemiczny, 94, 1867-1871.
 13. Orynycz, O. (2017). Influence of tillage technology on energy efficiency of rapeseed plantation. Procedia Engineering, 182, 532-539.
 14. Pasak, J., Pikoń, K. (2015a). Ewaluacja wpływu na środowisko systemu gospodarki odpadami po procesie legislacyjnym wprowadzającym zmiany w ustawodawstwie polskim. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 17, 87-100.
 15. Pasak, J., Pikoń, K. (2015b). Ewaluacja wpływu na środowisko systemu gospodarki odpadami, na przykładzie Gminy Pyskowice. Silesian Technical University. Department of Technologies and Installations for Waste Management. Marcin Landrat (ed.) Paliwa z odpadów. Badania i rozwiązania praktyczne. Gliwice.
 16. Pasak, J., Pikoń, K. (2017a). Proces legislacyjny, a środowisko naturalne - czy zmiany w ustawodawstwie polskim dotyczącym gospodarki odpadami spowodują jego poprawę? Współczesne Problemy Ochrony Środowiska IV. Department of Technologies and Installations for Waste Management. The Silesian Technical University. Gliwice.
 17. Pasak, J., Pikoń, K. (2017b). Ustawodawstwo polskie - remedium na krajową gospodarkę odpadami. Data: City of Pyskowice, Prepared by: Department of Technologies and Installations for Waste Management, Silesian University of Technology.
 18. Pieniak, D., Wit-Rusiecki, A.M., Krzyżak, A., Gil L., Krzysiak Z. (2019). Adhesion tests of varnish coatings used on the surface of carbon fiber reinforced polimer compositions. Przemysł Chemiczny, 98, 1619-1622.
 19. Journal of Laws of 2015. Regulation of the Minister of Economy of 16 July 2015 on the Admission of waste to landfills (Journal of Laws of 2015, item 1277).
 20. Journal of Laws 2016.2167. Regulation of the Minister of the Environment of December 14, 2016 on the levels of recycling, preparation for reuse and otherwise recover certain fractions of municipal waste (Journal of Laws 2016.2167).
 21. Journal of Laws 2012.676. Regulation of the Minister of Environment of 25 May 2012 on the levels of restriction on the biodegradable municipal waste mass sent for landfilling, and the method of calculating the level of restriction of the mass (Journal of Laws 2012.676).
 22. Skawińska, A., Micek, B., Hrabak, J. (2017). Ocena wartości opałowej oraz zawartości chloru i siarki w wybranych odpadach w aspekcie ich energetycznego wykorzystania. Ochrona Środowiska, 1, 31-41.
 23. Szmigielski, M., Zarajczyk, J., Węgrzyn, A., Leszczyński, N., Kowalczuk, J., Andrejko, D., Krzysiak, Z., Samociuk, W., Zarajczyk, K. (2018). Testing the technological line for the production of alternative fuels. Przemysł Chemiczny, 97, 1079-1082.
 24. Wasiak, A., Orynycz, O. (2015). The effects of energy contributions into subsidiary processes on energetic efficiency of biomass plantation supplying biofuel production system. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 7, 292-300.
 25. Journal of Laws 2017.1289. Act of September 13, 1996 on the Maintenance of cleanliness and order in municipalities (Journal of Laws 2017.1289).
 26. Ziora, J, Pasko, B. (2017). Zrównoważona gospodarka odpadami komunalnymi. Przegląd Komunalny, 5, 38-41.
Cited by
Show
ISSN
2083-1587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2020-0029
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu