BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winczek Jerzy (Czestochowa University of Technology, Poland), Gucwa Marek (Czestochowa University of Technology, Poland), Skroński Łukasz (Czestochowa University of Technology, Poland)
Title
Estimation of Heat Energy in Regeneration of Agricultural Machine Parts by Welding Methods
Source
Agricultural Engineering, 2020, R. 24, nr 3, s. 91-100, rys., wykr., tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Rolnictwo, Maszyny i urządzenia, Produkcja
Agriculture, Machinery and equipment, Production
Note
summ., streszcz.
Abstract
W pracy przedstawiono sposób obliczania energii spawania potrzebnej do regeneracji części maszyn rolniczych poprzez spawanie (łączenie) lub napawanie (uzupełnianie ubytków, utwardzanie powierzchni). Omówiono problemy braku adekwatności powszechnie stosowanego wzoru na energię liniową spawania do rzeczywistej ilości ciepła wprowadzanego do złącza spawanego. Zaproponowano objętościowe ujęcie oparte na efektywnej ilości ciepła wytworzonej przez łuk elektryczny wprowadzanej na jednostkę objętości spoiny. Przedstawiono uproszczone wzory na energię objętościową. W rozważaniach uwzględniono zastosowanie skomputeryzowanego stanowiska do pomiarów geometrycznych zgładów metalograficznych. Rozważania zilustrowano przykładami obliczeń. Zaproponowana objętościowa metoda obliczania ilości ciepła wprowadzanego do złącza spawanego jest bardziej realnym wskaźnikiem zapotrzebowania ciepła niż energia liniowa. Z kolei na podstawie objętości spoiny (napoiny) pozwala na wyznaczenie ilości energii potrzebnej do regeneracji części maszyn, w tym rolniczych.(abstrakt oryginalny)

In the paper, the method of calculating the welding energy needed to regenerate parts of agricultural machines by welding (joining) or surfacing (rebuilding, hardfacing) is presented. Problems with the lack of adequacy of the commonly used formula for linear welding energy to the actual amount of heat introduced into the welded joint are discussed. A volumetric approach based on the effective amount of heat generated by the electric arc introduced per unit volume of the weld was proposed. The simplified formulas for volumetric energy are presented. The considerations are illustrated with examples of calculations. The analyzed examples include the use of a computerized stand for geometric measurements of metallographic specimens. The proposed volumetric method of calculating the amount of heat introduced into the welded joint is a more realistic indicator of heat demand than linear energy. On the other hand, based on the volume of the weld (padding weld), it allows to determine the amount of energy needed to regenerate machine parts, including agricultural ones.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ASME IX QW-409 standard (2010). Electrical characteristic.
 2. Goldak, J., Asadi, M., Alena, R.G. (2010). Why power per unit length of weld does not characterize a weld? Computational Materials Science, 48, 390-401.
 3. Górka, J., Janicki, D., Fidali, M., Jamrozik, W. (2017). Thermographic assessment of the HAZ properties and structure of thermomechanically treated steel. International Journal Thermophysics, 38, 183. DOI 10.1007/s10765-017-2320-9.
 4. Hrabe, P., Choteborsky, R., Navratilova, M. (2009). Influence of welding parameters on geometry of weld deposit bead. Int. Conf. Economic Eng. Manufacturing Systems, Brasov, 26-27 November 2009, Regent, 103(27), 291-294.
 5. Kensik, R. (2006). Assessment of linear energy in MIG / MAG processes. Welding Technology Review, 78(9-10), 5-8. (in Polish)
 6. Kudła, K., Wojsyk, K. (2010). Normalized linear energy and the amount of heat introduced during welding. Welding Technology Review, 82(12), 21-25. (in Polish)
 7. Labanowski, J., Fydrych, D., Rogalski, G., Samson, K. (2011). Underwater welding of duplex stainless steel, Solid State Phenomena, 183, 101-106.
 8. Liskevych, O., Scotti, A. (2015). Determination of the gross heat input in arc welding. Journal of Materials Processing Technology, 225, 139-150.
 9. Loos, P. (1993). Europäischer Normentwurf über die Verarbeitung ferritischer Stähle. Schweissen & Schneiden, 45(1), 59-70.
 10. Łabanowski, J. (2019). Corrosion-resistant steels. Gdańsk. Ed. Gdańsk University of Technology. (in Polish)
 11. Matkowski, P., Nowacki, J., Sajek, A. (2016). The influence of welding heat input on the microstructure of joints of S1100QL steel in one-pass welding. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 16, 777-783.
 12. Nasir, N.S.M., Razab, M.K.A.A., Ahmad, M.I., Mamat, S. (2017). Influence of heat input on carbon steel microstructure. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 12, 2689-2697.
 13. Ostromęcka, M. (2017). Influence of linear energy on selected aspects of the quality of joints welded with a non-consumable electrode with the use of pulsed current. Welding Technology Review, 89(6), 20-23. (in Polish)
 14. PN-NE 1011-1 (2001). Guidelines for welding steel. Part 1. General guidelines for arc welding. (Polish standard).
 15. Romek, D., Selech, J., Ulbrich, D., Felusiak, A., Kieruj, P., Janeba-Baroszewicz, E., Pieniak, D. (2020). The impact of padding weld shape of agricultural machinery tools on their abrasive wear. Tribologia, 14(2), 55-62.
 16. Sajek, A., Nowacki, J. (2018). Comparative evaluation of various experimental and numerical simulation methods for determination of t8/5 cooling times in HPAW process weldments, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 18, 2018, 583-591.
 17. Winczek, J. (2011). New approach to modeling of temperature field in surfaced steel elements. International Journal of Heat and Mass Transfer, 54, 4702-4709.
 18. Wojsyk, K., Macherzyński, M. (2016). Determination of linear energy of welding by measuring transverse fields of welds. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, 60(5), 75-79. (in Polish)
 19. Wojsyk, K., Macherzyński, M., Lis, R. (2017). Ocena ilości ciepła wprowadzonego do spoin i napoin metodą pomiaru ich pól poprzecznych w konwencjonalnych i hybrydowych procesach spawalniczych. Przegląd Spawalnictwa, 89(10), 67-82.
Cited by
Show
ISSN
2083-1587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2020-0030
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu