BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Protasiewicz Anna (University of Bialystok)
Title
Innovativeness of Enterprises in Poland and Their Capacity to Absorb Innovation
Source
Optimum : Economic Studies, 2020, nr 2(100), s. 81-92, tab., bibliogr. s. 91-92
Keyword
Innowacje, Chłonność innowacyjna przedsiębiorstw, Innowacyjność
Innovations, Innovation absorption in the enterprises, Innovative character
Note
JEL Classification: O33
summ.
Abstract
Purpose - The purpose of the article is to analyse the conditions of enterprises and their capacity to absorb innovation, and more specifically the impact of the current level of innovation of entities operating in the Polish economy. Research method - The research was based on the analysis of individual innovation indicators of the Polish economy, with particular emphasis on the factors related to R&D (GUS data, European Innovation Scoreboard, Global Innovation Index, The Global Competitiveness Report). Results - Analyses indicate that the main barriers to the development and implementation of innovative solutions by enterprises result primarily from their internal conditions, as the ability to absorb innovations is related to the knowledge and skills already possessed by the enterprise. In the case of Polish enterprises, their level of innovation is still insufficient to be able to fully adapt new solutions from external sources. Originality / value / implications / recommendations - The value of the article is its approach according to which the innovativeness of entities is not only the result of innovation diffusion, but the capacity to absorb innovation is related to the pre-existing level of innovation. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barańska-Fischer M., Blażlak R., 2016, Innowacyjność organizacji - istota zagadnienia, uwarunkowania i  charakter, [w:] Innowacje w biznesie. Wybrane zagadnienia, Barańska-Fischer M., Blażlak R., Szymański G., Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 2. Chesbrough H.W., 2002, Graceful Exits and Foregone Opportunities: Xerox's Management of its Technology Spin-off Companies, "Business History Review", vol. 76(4), pp. 803- 837, DOI: 10.2307/4127710.
 3. Ciborowski R., 2018, Determinanty międzynarodowego transferu technologii (MTT) w krajach słabo rozwiniętych, "International Business and Global Economy", no. 37, pp. 41- 52, DOI: 10.4467/23539496IB.18.003.9376.
 4. Ciborowski R., 2012, Modele rozwoju innowacyjnego, [w:] Ekonomika i  zarządzanie innowacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju, Jasiński A.H., Ciborowski R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 5. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w  latach 2013-2015, 2016, GUS, Warszawa.
 6. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2014- 2016, 2017, GUS, Warszawa.
 7. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2015-2017, 2018, GUS, Warszawa.
 8. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2016-2018, 2019, GUS, Warszawa.
 9. European Innovation Scoreboard 2019, 2019, Publications Office of the European Union, Luksemburg.
 10. Firszt D., 2012, Uwarunkowania dyfuzji innowacji w polskiej gospodarce, CeDeWu, Warszawa.
 11. Firszt D., Jabłoński Ł., Woźniak M.G., 2013, Integrowanie rozwoju poprzez konwergencję realną i  technologiczną. Doświadczenia Polski i wnioski dla Ukrainy, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", nr 34, s. 7-24.
 12. Gerschenkron A., 1962, Economic Backwardness in Historical Perspective, Harvard University Press, London.
 13. Glabiszewski W., 2016, Potencjał absorpcyjny przedsiębiorstw finansowych w  Polsce w procesie transferu innowacyjnych technologii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 14. Gwarda-Gruszczyńska E., 2017, Dyfuzja innowacji - następstwo komercjalizacji nowych technologii, "Organizacja i kierowanie", nr 2(176), s. 383-396.
 15. Jasiński A.H., Głodek P., Jurczyk- Bunkowska M., 2019, Organizacja i zarządzanie procesami innowacyjnymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 16. Karpińska K., Matel A., Protasiewicz A., 2017, Konsument w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PTE Oddział w Białymstoku, Białystok, DOI: 10.24136/eep.mon.2017.1.
 17. Kasperkiewicz W., 2009, Istota i charakterystyka innowacji, [w:] Innowacyjność, konkurencyjność i rynek pracy w procesie transformacji polskiej gospodarki, Kasperkiewicz W. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 18. Kozień E., 2002, Wybrane modele rozwoju organizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w  Krakowie", nr 577, s. 109-118.
 19. Kubielas S., 2009, Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 20. Lis A., 2018, Rozwój badań naukowych w zakresie zdolności absorpcyjnej organizacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 3, s. 77-96.
 21. Machnik-Słomka J., 2018, Znaczenie struktur organizacyjnych w innowacyjnym i twórczym rozwoju przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie", z. 132, s. 407-417, DOI: 10.29119/1641-3466.2018.132.29.
 22. Martusewicz J., Szumowski W., 2018, Modele dojrzałości a modele doskonałości. Niezależność czy współzależność na drodze do rozwoju organizacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 1, s. 63-78.
 23. Mazur-Wierzbicka E., 2015, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 1(26), s. 97-109.
 24. Niedzielski P., Rychlik K., 2007, Kreatywność a rozwój technologii informacyjnych - nowe obszary innowacyjności, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1, s. 21- 31.
 25. Oslo Manual: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 2018, OECD, Paris- Luxembourg, DOI: 10.1787 /9789264304604-en.
 26. Penc J., 2007, Zarządzanie innowacyjne. Sterowanie zmianami w  procesie integracji europejskiej, WSSM, Łódź.
 27. Podręcznik Frascati 2015. Zalecenia dotyczące pozyskiwania i prezentowania danych z zakresu działalności badawczej i rozwojowej, Pomiar działalności naukowo- technicznej i innowacyjnej, 2018, OECD Publishing, Paris/GUS, Warsaw, DOI: 10.1787/9788388718977- pl.
 28. Pomykalski A., 2001, Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 29. Radomska E., 2015, Innowacyjność jako wyzwanie rozwojowe - uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula", nr 4(46), s. 63-85.
 30. Rogers E.M., 2003, Diffusion of Innovations, Free Press, New York.
 31. Skrzypek E., 2012, Wyznaczniki dojrzałości jakościowej w świetle wyników badań, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 264, s. 401-412.
 32. Spychalska-Wojtkiewicz M., 2017, Uwarunkowania dyfuzji innowacji w sektorze MŚP, "Studia i Prace WNEIZ US", nr 48/3, s. 33-44, DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-03.
 33. Rószkiewicz M., 2015, Wskaźniki innowacyjności gospodarek narodowych, [w:] Innowacje - ocena w ujęciu mikro, mezo i makro, Kałowski A., Wysocki J. (red.), SGH, Warszawa.
 34. The Global Competitiveness Report 2019, 2019, Schwab K. (ed.), World Economic Forum, Genewa.
 35. The Global Innovation Index 2019. Creating Healthy Lives - The Future of Medical Innovation, 12th edition, 2019, Dutta S., Lanvin B., Wunsch-Vincent S. (Eds.), Cornell University, INSEAD, World Intellectual Property Organization, Ithaca, Fontainebleau, Geneva.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2020.02.100.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu