BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Roszkowska Ewa (University of Bialystok, Poland)
Title
Similarity of Regions in Terms of the Structure of the Elderly Population : Proposition of a Measure
Source
Optimum : Economic Studies, 2020, nr 2(100), s. 148-162, tab., wykr., bibliogr. s. 160-162
Keyword
Proces starzenia się ludności, Zróżnicowanie regionalne, Struktura demograficzna
Process of people ageing, Regional diversity, Demographic structure
Note
JEL Classification: J11, C40
summ.
Abstract
Purpose - The article presents a proposal for a measure of the similarity of regions in terms of the structure of the elderly population. Research method - Using the proposed measure, the similarity of population structures aged 60 and above was assessed for the regions of Poland in 2017, where the age groups: 60-74, 75-84 and 85 plus were defined as components of the structure. Results - The research results demonstrate that Poland's voivodeships differ with respect to the structure of people aged 60 and above. The spatial polarization of the country with respect to the components of the structure of an elderly population can be observed. Originality / value - Identification of the regional differentiation of the situation in terms of the size and age structure of the elderly population can be helpful in planning activities within the silver economy policy adapted to the situation in each region. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abramowska-Kmon A., 2011, O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności, "Studia Demograficzne", nr 1(159), s. 3-22.
 2. Błaczkowska A., Grześkowiak A., 2009, Analiza porównawcza struktury wieku mieszkańców Polski, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria", nr 23(37), s. 71-83.
 3. Błędowski P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z., Kubicki P., 2012, Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, http://senior.gov.pl/sourceraport_osoby%20starsze.pdf [date of entry: 30.06.2019].
 4. Cieślak M., 2004, Pomiar procesu starzenia się ludności, "Studia Demograficzne", nr 2(146), s. 3-16.
 5. Clarke J.I., 1965, Population Geography, Pergamon Press, Oxford.
 6. d'Albis H., Collard F., 2013, Age Groups and the Measure of Population Aging, "Demographic Research", vol. 29, pp. 617-640, DOI: 10.4054/DemRes.2013.29.23.
 7. Demograficzne uwarunkowania i wybrane społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności w krajach europejskich, 2012, Kurkiewicz J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 8. Długosz Z., 1998, Próba określenia zmian starości demograficznej Polski w ujęciu przestrzennym, "Wiadomości Statystyczne", nr 3, s. 15-25.
 9. Ekonomiczne konsekwencje osiągania wieku emerytalnego przez generacje powojennego wyżu demograficznego, 2003, Pociecha J. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 10. Gospodarka senioralna w Polsce - stan i metody pomiaru, 2018, Wyszkowska D. (red.), Prace Studialne GUS, Warszawa.
 11. Iwański R., 2017, Nowe oblicza starości z  perspektywy dalszego starzenia się populacji, "Studia Oeconomica Posnaniensia", t. 5, nr 11, s. 113-128, DOI: 10.18559/SOEP.2017.11.8.
 12. Korycka-Skorupa J., 2017, Trójkąt Osanna jako forma prezentacji danych statystycznych i legenda map tematycznych, "Polski Przegląd Kartograficzny", tom 39, nr 4, s. 340- 353.
 13. Kowaleski J.T, 2011, Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski. Przyczyny - etapy - następstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 14. Kowaleski J.T., 2008, Struktura demograficzna starszego odłamu ludności (rozważania metodologiczne i elementy obrazu sytuacji w województwach i  powiatach na przełomie stuleci) [w:] Starzenie się ludności Polski. Między demografią a gerontologią społeczną, Kowaleski J.T, Szukalski P. (red.), Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 15. Kowaleski J.T., Majdzińska A., 2012, Starzenie się populacji krajów Unii Europejskiej - niepodległa przeszłość i prognoza, "Studia Demograficzne", nr 1(161), s. 57-80.
 16. Kurek S., 2008, Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Prace Monograficzne, nr 497.
 17. Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie, 2007, Kurkiewicz J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie, Kraków.
 18. Młodak A., 2006, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 19. Murphy M., 2017, Demographic Determinants of Population Aging in Europe since 1850, "Population and Development Review", vol. 43, iss. 2, pp. 257-283, DOI: 10.1111/padr.12073.
 20. Niewiadomska A., Sobolewska-Poniedziałek E., 2015, Srebrna gospodarka - nowy paradygmat rozwoju starzejącej się Europy, "Ekonomia XXI Wieku", nr 3(7), s. 66-81, DOI: 10.15611/e21.2015.3.04.
 21. Peterson P.G., 1999, Grey Down. How the Coming Age Wave will Transform America - and the World, Random House, New York.
 22. Pierzchalska A., Klag P., 2008, Społeczne role osób starszych, Równość w Unii Europejskiej, [w:] Teoria i praktyka, Bokajło W., Pacześniak A. (red.), Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, Wrocław.
 23. Podogrodzka M., 2014, Przestrzenne zróżnicowanie ludności według wieku w Polsce w 1991- 2010, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 167, s. 62-76.
 24. Podogrodzka M., 2016a, Starzenie się ludności Polski w przekroju regionalnym, "Studia Ekonomiczne", nr 290, s. 83-94.
 25. Podogrodzka M., 2016b, Przestrzenna konwergencja indeksu starości w Polsce, "Acta Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", nr 4(324), s. 51-65, DOI: 10.18778/0208-6018.324.04.
 26. Podogrodzka M., 2016c, Przestrzenne zróżnicowanie starości demograficznej w Polsce, "Wiadomości Statystyczne", nr 2, s. 62-72.
 27. Potrykowska A., 2003, Przestrzenne zróżnicowanie procesu starzenia się ludności i migracji osób w starszym wieku w  Polsce, "Przegląd Geograficzny", nr 75(1), s. 41-59.
 28. Prognoza ludności na lata 2014-2050, 2014, GUS, Warszawa.
 29. Rocznik Demograficzny 2018, 2018, GUS, Warszawa.
 30. Roszkowska E., 2018, Comprehensive analysis of the process of population ageing in Poland in the years 1950-2016, "Optimum. Economic Studies", nr 2 (92), s. 206-226. DOI: 10.15290/oes.2018.02.92.16.
 31. Roszkowska E., Wyszkowska D., 2020, Spatial difference in people ageing in Poland's voivodeship in the years 2000-2016, "Optimum. Economic Studies", nr 1(99), pp. 89-112, DOI: 10.15290/oes.2020.01.99.07.
 32. Sanderson W.C., Scherbov S., 2010, Remeasuring Ageing, " Science", vol. 329, iss. 5997, pp. 1287-1288, DOI: 10.1126/science.1193647.
 33. Stańczak J., Szałtys D., 2016, Regionalne zróżnicowanie procesu starzenia się ludności Polski w latach 1990-2015 oraz w  perspektywie do 2040 roku, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/28/1/1/regionalne_zroznicowani e_procesu_starzenia_sie_ludnosci.pdf [date of entry: 1.06.2019].
 34. Sytuacja demograficzna Polski na tle Europy, 2017, GUS, https://stat.gov.pl/obszarytematyczne/ludnosc/ludnosc/sytuacja-demograficzna-polski- na-tle-europy,27,1.html [date of entry: 30.06.2019].
 35. Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielska M., 2006, Podstawy gerontologii społecznej, Aspra, Warszawa.
 36. Wasilewska E., 2017, Starość demograficzna obszarów wiejskich i jej zróżnicowanie, "Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", t. 104, z. 3, s. 75-85, DOI: 10.22630/RNR.2017.104.3.23.
 37. Wolańska W., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski w latach 1995-2035, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oconomica", nr 291, s. 249-263.
 38. Zimnoch K., 2013, Starzenie się i srebrna gospodarka w uwarunkowaniach, rozwojowych Podlasia, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 4(64), s. 25-36.
 39. www 1, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health [date of entry: 30.06.2019].
 40. www 2, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing [date of entry: 30.06.2019].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2020.02.100.11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu