BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jastrzębska Maria Elżbieta (University of Gdansk)
Title
Transparency of Information Contained in the State Budget from the View of Utility for the Citizen
Source
Optimum : Economic Studies, 2020, nr 3(101), s. 3-14, tab., bibliogr. s. 12-14
Keyword
Przejrzystość fiskalna, Budżet państwa, Społeczeństwo obywatelskie
Fiscal transparency, State budget, Civic society
Note
JEL Classification: H11, H30, H61
summ.
Abstract
Purpose - The purpose of the article is to assess the transparency of information contained in the state budget from the point of view of usefulness for the citizen and to recommend actions to increase the transparency of information in this regard. Methods - Descriptive analysis and deductive and inductive reasoning were used. Research description - The essence of fiscal transparency in the context of social responsibility of the government was discussed. The scope of information included in: the multi-year financial state finance, the budget act, the report on the implementation of the state budget, the analysis of the implementation of the state budget was analyzed. The assessment of information in the above-mentioned scope was carried out from the point of view of usefulness for the citizen and the flow of information between the government and citizens about public funds collected and allocated by the state budget. Finally, recommendations were made for actions to be taken to increase the transparency of information contained in the state budget. Results - The transparency of the information contained in the state budget (at the stage of its planning, adoption, implementation, reporting and controlling budget implementation) is very limited from the point of view of its usefulness for the citizen. It is necessary to take specific actions to increase the transparency of information contained in the state budget from the point of view of its usefulness for the citizen. Originality / value - the literature on the subject lacks publications devoted to the issue of transparency of the state budget in our country. The article addresses this research problem by assessing the content of information published by the government in the state budget as the basic public fund from the point of view of the usefulness of this information for the citizen. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alt J., Drayer Lassen D., Rose S., 2006, The Causes of Fiscal Transparency: Evidence from the U.S. States. "IMF Staff Papers", vol. 53, Special Issue, pp. 1-37, https://www.imf.org/external/np/res/seminars/2005/arc/pdf/alt.pdf [date of entry: 22.02.2020].
 2. Baran J., Mikołajczyk K., 2015, Ja udostępniać obywatelom dane o finansach publicznych, IBS, Kwiecień, https://ibs.org.pl/publications/jak-udostepniac-obywatelom-dane-ofinansach-publicznych [date of entry: 22.02.2020].
 3. Country Report Poland 2020, 2020, European Commission, Commission Staff Working Document, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_ semester_country-report-poland_pl.pdf [date of entry: 28.02.2020].
 4. Jabłoński M., 2018, Jawność działania władz publicznych jako dobro wspólne, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr 80(1), s. 39-52, DOI: 10.14746/rpeis.2018.80.1.5.
 5. Kopits G., Craig J., 1988, Transparency in Government Operations, IMF Occasional Paper 158, https://www.imf.org/external/pubs/ft/op/158/op158.pdf [date of entry: 22.02.2020].
 6. Kostrzewa T., 2011a, Odpowiedzialność społeczna rządu na tle sprawozdawczości budżetowej i finansowej sektora finansów publicznych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 32, s. 237-252.
 7. Kostrzewa T., 2011b, Wdrożenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego sektora finansów publicznych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", nr 41, s. 595- 605.
 8. Kozłowska A., 2018, Próba identyfikacji podstawowych czynników determinujących jakość sprawozdań finansowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 503, s. 246-258, DOI: 10.15611/pn.2018.503.22.
 9. Lotko E., Zawadzka-Pąk U.K., 2016, Moralność, przejrzystość i edukacja jako determinant optymalnego wydatkowania środków publicznych, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu", nr 4(4), s. 21-34, DOI: 10.12775/PBPS.2016.021.
 10. Malinowska-Misiąg E., 2016, Wprowadzenie do problematyki jawności i przejrzystości finansów publicznych [w:] Jawność i przejrzystość finansów publicznych Malinowska-Misiąg E. (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 11. Misiąg W., 2020, Opinia o ustawie budżetowej na 2020 rok, Kancelaria Senatu, Opinie i ekspertyzy OE-282, Warszawa, https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/5462/plik/oe-285.pdf [date of entry: 03.03.2020].
 12. Misiąg W., Niedzielski A., 2001, Jawność i przejrzystość finansów publicznych w Polsce w świetle standardów Międzynarodowego Funduszu Walutowego, IBnGR, Warszawa.
 13. Nowak W.A., 2004, Rachunkowość sektora publicznego - koncepcje, metody, uwarunkowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Petrie M., Shields J., 2010, Producing a Citizens' Guide to the Budget: Why, What and How?, "OECD Journal on Budgeting", vol. 2, pp. 1-14, http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Producing-a-Citizens- Guide-to-the-Budget.pdf [date of entry: 22.02.2020].
 15. Sawulski J., 2015, Audyt (nie)przejrzystości finansów publicznych w Polsce, IBS Policy Paper, no. 02, https://ibs.org.pl/app/uploads/2016/01/IBS_Policy_Paper_02_2015_pol.pdf [date of entry: 22.02.2020].
 16. Zapewnienie jawności i przejrzystości finansów publicznych przez system sprawozdawczości finansowej, 2015, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, https://www.nik.gov.pl/plik/id,11507,vp,13857.pdf [date of entry: 22.02.2020].
 17. www 1, https://www.gov.pl/web/finanse/akty-prawne [date of entry: 22.02.2020].
 18. www 2, https://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/ [date of entry: 20.02.2020].
 19. www 3, https://www.gov.pl/web/finanse/wieloletni-plan-finansowy-panstwa-nalata2019-2022 [date of entry: 20.02.2020].
 20. www 4, https://www.gov.pl/web/finanse/budzet-na-2020 [date of entry: 20.02.2020].
 21. www 5, https://www.gov.pl/web/finanse/sprawozdanie-roczne-za-2018 [date of entry: 22.02.2020].
 22. www 6, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000198 [date of entry: 20.02.2020].
 23. www 7, https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/Poziom_wiedzy_finansowej_Polakow_2019.pdf [date of entry: 22.02.2020].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2020.03.101.01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu