BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziekański Paweł (The Jan Kochanowski University in Kielce, Poland)
Title
Differentiation of the Financial Standing of the Municipalities of Świętokrzyskie Voivodeship in the Aspect of their Financial Independence
Source
Optimum : Economic Studies, 2020, nr 3(101), s. 41-55, tab., wykr., bibliogr. s. 53-55
Keyword
Gmina, Sytuacja finansowa, Kondycja finansowa
District, Financial situation, Financial condition
Note
JEL Classification: H70, H71, H72
summ.
Country
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstract
Purpose - The purpose of the article is to rate the diversity of the financial situation of municipalities in Świętokrzyskie voivodship in relation to their financial independence. Research method - The financial situation and independence are multidimensional. They are shaped by, among others, economic, legal and financial factors. The assessment of the financial standing and independence was based on the value of the synthetic measure determined by the TOPSIS method. The study covered the years 2009-2018. The article uses data obtained from the Regional Accounting Chamber of Kielce. Results - The subject of the discussion presented in the article are the issues of the financial situation and independence of the municipalities (102) of Świętokrzyskie voivodship. As part of the research, a set of diagnostic variables was selected, their nature, synthetic measure, and their division into quartile groups were determined. Originality / value - Stability and certainty of income determine the scope and level of tasks performed by the municipalities. The financial situation and independence of municipalities are not a permanent category. The financial situation of the municipalities in Świętokrzyskie voivodship was shaped by the development potential, the level of financing public services and implemented transfers, income and expenses independence and budget solvency. The best municipalities were characterized by a good situation and a high level of financial independence. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Behzadian M., Khanmohammadi Otaghsara S., Yazdani M., Ignatius J., 2012, A state-of the-art survey of TOPSIS applications, "Expert Systems with Applications", vol. 39(17), pp. 13051-13069, DOI: 10.1016/j.eswa.2012.05.056.
 2. Cabaleiro-Casal R., Buch-Gómez E. J., Vaamonde Liste A, 2013, Developing a  Method to Assessing the Municipal Financial Health, "American Review of Public Administration", vol. 43 (6), pp. 729-751, DOI: 10.1177/0275074012451523.
 3. Churski P., Borowczak A., Dolata M., Dominik J., Hauke J., Perdał R., Konecka-Szydłowska B., 2013, Czynniki rozwoju obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej w Polsce, Raport IV, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 4. Dennis L., 2004, Determinants of Financial Condition: A Study of US Cities. Orlando, University of Central Florida, Orlando.
 5. Douglas J.W., Gaddie R.K., 2002, State rainy day funds and fiscal crises: Rainy day funds and the 1990-1991 recession revisited, "Public Budgeting & Finance", vol. 22, pp. 19-30, DOI: 10.1111/1540- 5850.00063.
 6. Dziekański P., 2016, Spatial Differentiation of the Financial Condition of the Świętokrzyskie Voivodship Counties, "Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy", nr 3(45), s. 89-101.
 7. Filipiak B., 2011, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 8. Galiński P., 2011, Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego - pojęcie, determinanty, ocena, https://www.prawo.pl/samorzad/samodzielnosc-finansowa-jednostek-samorzadu-terytorialnego-pojecie- determinanty-ocena,79323.html [date of entry: 15.04.2020].
 9. Głowicka-Wołoszyn R., Wysocki F., 2014 Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne samodzielności finansowej gmin województwa wielkopolskiego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 346, s. 34-44, DOI: 10.15611/pn.2014.346.03.
 10. Hwang C.L., Yoon K., 1981, Multiple attribute decision making. Methods and applications, Springer, Berlin [za:] Bieniasz A., Gołaś Z., Łuczak A., 2013, Zróżnicowanie kondycji finansowej gospodarstw rolnych wyspecjalizowanych w chowie owiec i kóz w krajach Unii Europejskiej, "Roczniki Ekonomii Rolnictwa i  Rozwoju Obszarów Wiejskich", t. 100, z. 1, s. 169-171.
 11. Kolenda M., 2003, Zamiana cechy na stymulantę, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria", t. 11(981), s. 110-127.
 12. Kosek-Wojnar M., 2006, Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni", nr 4, s. 75-88.
 13. Kosek-Wojnar M., Surówka K., 2002, Finanse samorządu terytorialnego, AE Kraków, Kraków.
 14. Kozera A., Głowicka-Wołoszyn R., Wysocki F., 2016, Samodzielność finansowa gmin wiejskich w woj. Wielkopolskim, "Wiadomości Statystyczne", nr 2, s. 73-87.
 15. Malina A., 2004, Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 16. Młodak A., 2006, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 17. Ossowska L., Ziemińska A., 2010, Kondycja finansowa gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa pomorskiego, "Journal of Agribusiness and Rural Development", vol. 4(18), pp. 73-85.
 18. Pietrzak M.B., 2016, The problem of the inclusion of spatial dependence within the TOPSIS Method, "Montenegrin Journal of Economics", vol. 12(3), pp. 69-86, DOI: 10.14254/1800-5845.2016/12-3/5.
 19. Prus P., Domagalska E., 2010, Rozwój przedsiębiorczości w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie gminy Żnin, "Roczniki Naukowe SERiA", t. 12(5), s. 174- 178.
 20. Prus P., Wawrzyniak B.M., 2011, Zarządzanie projektami i funkcje gmin w zakresie programów rozwoju obszarów wiejskich, "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą", t. 44, s. 77- 92.
 21. Rechul H., 2013, Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 306, s. 325-337.
 22. Satoła Ł., Standar A., Kozera A., 2019, Financial autonomy of local government units: Evidence from Polish rural municipalities, "Lex Localis", vol. 17(2), pp. 321-342, DOI: 10.4335/17.2.321-342(2019).
 23. Sobczyk A., 2010, Rozwój lokalny - wybrane problemy finansowania, "Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 81, s.  125-136.
 24. Standar A., 2017, Ocena kondycji finansowej gmin oraz jej wybranych uwarunkowań na przykładzie województwa wielkopolskiego przy wykorzystaniu metody TOPSIS, "Wieś i Rolnictwo", nr 2(175), s. 69-92, DOI: 10.7366/wir022017/04.
 25. Stanny M., Strzelczyk W., 2017, Pomiar kondycji finansowej jednostek samorządu lokalnego - kwerenda międzynarodowa, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 49(1), s. 372-383, DOI: 10.15584/nsawg.2017.1.28.
 26. Stanny M., Strzelczyk W., 2018, Kondycja finansowa samorządów lokalnych a  rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Ujęcie przestrzenne, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o., Warszawa.
 27. Surówka K., 2013, Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa.
 28. Wang X., Dennis L., Sen Y., 2007, Measuring financial condition: a study of U.S. states, "Public Budgeting & Finance", vol. 27(2), pp. 1-22, DOI: 10.1111/j.1540-5850.2007.00872.x.
 29. Wójcik-Leń J., Leń P., Mika M., Kryszk H., Kotlarz P., 2019, Studies regarding correct selection of statistical methods for the needs of increasing the efficiency of identification of land for consolidation - A case study in Poland, "Land Use Policy", vol. 87, DOI: 10.1016/j.landusepol.2019.104064.
 30. Wyszkowska D., 2018, Samodzielność finansowa jako determinanta potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego: studium empiryczne gmin w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 31. Wyszkowska D., Wyszkowski A., 2015, Samodzielność dochodowa samorządu terytorialnego w Polsce, "Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach", nr 2 (19), s. 131-142.
 32. Zalewski W., 2012, Zastosowanie metody TOPSIS do oceny kondycji finansowej spółek dystrybucyjnych energii elektrycznej, "Ekonomia i Zarządzanie", nr 4, s. 137-145.
 33. Zeliaś A., Malina A., 1997, O budowie taksonomicznej miary jakości życia. Syntetyczna miara rozwoju jest narzędziem statystycznej analizy porównawczej [w:] Taksonomia nr 4. Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, Jajuga K., Walesiak M. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2020.03.101.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu