BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogowska-Rajda Beata (University of Warsaw)
Title
Institution of VAT Binding Rate Information - Theoretical and Practical Aspects
Source
Optimum : Economic Studies, 2020, nr 3(101), s. 56-67, tab., bibliogr. s. 66-67
Keyword
Podatek od wartości dodanej (VAT), Stawki podatkowe, Finanse przedsiębiorstwa
Value Added Tax (VAT), Tax rates, Enterprise finance
Note
JEL Classification: H25, H26, H32
summ.
Abstract
Purpose - The purpose of the article is to provide a comprehensive analysis of the new institution, i.e. the Binding Rate Information, in theoretical and practical terms. Therefore, the nature of this institution and its impact on business finances will be examined. This article also aims to verify the degree of its use by entrepreneurs and indicate possible directions of future changes. Research method - Literature reviews, analysis of legal acts, analysis of the decisions issued by administrative courts and the CJEU, and analysis of statistical data which relates to Binding Rate Information were used as part of this research. Research description - The analysis includes legal regulations concerning VAT rates and their impact on enterprises; also statistical data processed by the National Revenue Information System (KIS) in respect of Binding Rate Information issued. Results - Binding Rate Information reduces the tax risk of entrepreneurs related to the application of VAT rates. For this reason, entrepreneurs are willing to take advantage of this institution. However, this institution may have a negative impact on the finances of enterprises by distorting their competitiveness on the market in case of differences in the judicial decisions issued on rates classification. Consequently, it is crucial to maintain uniformity in the issued decisions. Despite the positive assessment of the new institution, it is necessary to consider to set it in a specific timeframe, and to limit the legal protection guaranteed by this institution in certain situations. It is recommended that further analysis should be undertaken with respect to extending the scope of binding information to include VAT exemptions. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Act, 1997, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm..
 2. Act, 2004, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2020 r., poz. 106.
 3. Act, 2008, Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, Dz. U. z 2020 r. poz. 722.
 4. Act, 2019, Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 1751, z późn. zm.
 5. Act, 2020, Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 568.
 6. Adamczyk A., 2016, Ocena propozycji zmian w polskim podatku od wartości dodanej, "Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach", nr 273, s. 7-18.
 7. Bernal A., 2019, Podatek od wartości dodanej. Studium przerzucalności podatku na konsumentów, pracowników i dawców kapitału, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 8. Cnossen S., 2003, Is the VAT's Sixth Directive Becoming an Anachronism?, "European Taxation", pp. 434-442.
 9. Dyrektywa, 2006, Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r., s. 1, z późn. zm.
 10. Famulska T., 2007, Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 11. Famulska T., 2013, Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 12. Opinia, 2007, Opinia Rzecznika Generalnego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie C-309/06, Marks & Spencer, ECLI:EU:C:2007:785.
 13. Opinia, 2016, Opinia Rzecznika Generalnego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie C- 543/14, Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a. i in. przeciwko Conseil des ministres, ECLI:EU:C:2016:157.
 14. Postanowienie NSA, 2019, Postanowienie NSA z dnia 6 czerwca 2019 r., sygn. akt I FSK 1290/18.
 15. Rogowska-Rajda B., Tratkiewicz T., 2018, Czy harmonizacja stawek VAT w Unii Europejskiej jest jeszcze konieczna?, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", nr 1(60), s. 136-154, DOI: 10.26399/meip.1 (60).2018.05/b.rogowska-rajda,t.tratkiewicz.
 16. Rogowska-Rajda B., Tratkiewicz T., 2020, Gastronomia w nowej matrycy stawek, "Przegląd Podatkowy" nr 5.
 17. Rozporządzenie, 2015, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), Dz. U. poz. 1676, z późn. zm..
 18. Rozporządzenie, 2019a, Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, Dz. U. poz. 2109.
 19. Rozporządzenie, 2019b, Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. w sprawie sposobu uiszczenia opłat dotyczących wydania WIS, Dz. U. poz. 1945.
 20. Strategie podatkowe przedsiębiorstw, 2013, Ciupek B., Famulska T. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 21. Tax Reforms in EU Member States. Tax policy challenges for economic growth and fiscal sustainability, 2015, "Institutional Paper" 008.
 22. Tratkiewicz T., 2014, Podatek od towarów i usług jako narzędzie polityki fiskalnej w latach 2004-2013, "Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w  Katowicach", nr 198, s. 307-322.
 23. Tratkiewicz T., 2016, W kierunku jednej stawki VAT - korzyści i wyzwania na przykładzie Polski, "Annales Universitatis Mariae Curie-Składowska", vol. 50(1), s. 601-610, DOI: 10.17951/h.2016.50.1.601.
 24. Uchwała NSA, 2011, Uchwała NSA z dnia 22 czerwca 2011 r., sygn. akt I GPS 1/11.
 25. Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) - okres przejściowy, 2019, Komunikat Ministerstwa Finansów z dnia 28 października 2019 r..
 26. Wyrok NSA, 2008, Wyrok TSUE z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie C-309/06, Marks & Spencer, ECLI:EU:C:2008:211.
 27. Wyrok NSA, 2015a, Wyrok NSA z dnia 6 maja 2015 r. sygn. akt I FSK 854/14.
 28. Wyrok NSA, 2015b, Wyrok NSA z dnia 3 lipca 2015 r. sygn. akt I FSK 854/14.
 29. Wyrok NSA, 2018, Wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2018 r., sygn. akt I FSK 1853/17.
 30. Wyrok NSA, 2019, Wyrok NSA z dnia 17 czerwca 2019 r. sygn. akt I FSK 912/17.
 31. Wyrok TSUE, 2017, Wyrok TSUE z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie C-499/16AZ, ECLI:EU:C:2017:846.
 32. Wyrok WSA, 2019, Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 17 maja 2019 r., sygn. akt I SA/Wr 58/19.
 33. www 1, https://lodz.stat.gov.pl/osrodki/osrodek-klasyfikacji-i-nomenklatur-urzedu- statystycznego-w-lodzi/ [date of entry: 5.05.2020].
 34. www 2, https://www.kis.gov.pl/zalatwianie- spraw/wiazaca-informacja-stawkowawis [date of entry: 5.05.2020].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2020.03.101.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu