BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Citkowski Mariusz (University of Bialystok)
Title
Cluster and Cluster Policy as Tools for Regional Development Management
Source
Optimum : Economic Studies, 2020, nr 3(101), s. 91-106, wykr., tab., bibliogr. s. 103-106
Keyword
Klastry, Polityka klastrów, Zarządzanie, Rozwój regionalny, Przemysł 4.0
Business cluster, Cluster policy, Management, Regional development, Industry 4.0
Note
JEL Classification: L14, L22, L52, L53, O25, O29, O38, R58
summ.
Abstract
Purpose - The purpose of the paper is to indicate the role of a cluster and a cluster-based policy in the process of regional development management as the tools serving the achievement of positive development effects in the region. Research method - The analysis was based on the review of domestic and foreign literature sources devoted to clusters, as well as the documents and the assumptions of the cluster policy at the EC level and the national and regional level, the participant observation as a member of research and implementation and advisory project teams in the field of cluster management and cluster policy in Poland and in the region. Results - A cluster can be used at any stage of the strategic management of regional development as an element of strategic analysis, as one of the key consultants in the process of regional development strategy projection, and ultimately as a tool for implementing the assumptions of regional development strategy. Originality / value - The proposed dual model of cluster policy in the Podlaskie Voivodeship using detailed assumptions, including developed clusters as a tool for managing regional development as a part of the cluster-based policy. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baran M., 2013, Knowledge Management in Organizations. The Case of Business Clusters, "Management and Business Administration. Central Europe", vol. 21, iss. 4(123), pp. 110-119.
 2. Bembenek B., 2017, Klastry Przemysłu 4.0 w zrównoważonej gospodarce opartej o wiedzy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 491, s. 31-44, DOI: 10.15611/pn.2017.491.03.
 3. Borowczak A., Dziurdzik A., Klimczak T., Miller A., Płoszaj A., Popis Z., 2019, Ewaluacja śródokresowa Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Warszawa.
 4. Brasili C., Fanfani R., 2002, Agri-food Districts: Theory and Evidence, Referat na X Kongres EAAE, Saragossa.
 5. Camagani R., Capello R., 2013, Regional Innovation Patterns and the EU Regional Policy Reform:Toward Smart Innovation Policies, "Growth and Change", vol. 44(2), pp. 355-389, DOI: 10.1111/grow.12012.
 6. Chrupała-Pniak M., Sulimkowska-Formowicz M., 2016, Wpływ zaufania na wyniki firmy w relacjach międzyorganizacyjnych, "Organizacja i Kierowanie", nr 4, s. 119-137.
 7. Citkowski M., 2008, Postawy i oczekiwania podlaskich przedsiębiorców branży rolno-spożywczej wobec rozwoju struktur klastrowych, [w:] Polska Wschodnia - zarządzanie rozwojem, Plawgo B. (red.), Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Białystok.
 8. Citkowski M., 2014, Polityka rozwoju klastrów w Polsce, BFKK, Białystok.
 9. Citkowski M., 2019a, Klaster i zarządzanie klastrem jako ekosystemem w ramach Przemysłu 4.0 [w:] Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w nauce i praktyce, Skrzypek-Ahmed S. (red.), WSEiI, Lublin.
 10. Citkowski M., 2019b, Raport podsumowujący działanie grupy roboczej ds. polityki klastrowej oraz wskazujący kierunki rozwoju polityki klastrowej w Polsce po roku 2020, opracowanie niepublikowane przygotowane na zlecenie MPiT, Warszawa.
 11. Cluster Management Guide - Guidelines for the Development and Management of Cluster Initiatives, 2006, CLOE - Cluster Linded over Europe, European Union, Wien.
 12. Cluster programmes in Europe and beyond, 2019, European Observatory for Clusters and Industrial Change, European Commission, Luxembourg.
 13. Cortright J., 2006, Making sense of cluster: regional competitiveness and economic development, The Brookings Institution Metropolitan, Washington.
 14. Cyfryzacja europejskiego przemysłu. Pełne wykorzystanie możliwości jednolitego rynku cyfrowego, 2016, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rada Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela.
 15. Diagnoza strategiczna województwa podlaskiego - synteza, 2020b, Dąbrowska E. (red.), Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 z dnia 27 kwietnia 2020 r., Warszawa.
 16. Diagnoza strategiczna województwa podlaskiego, 2020a, Dąbrowska E. (red.), Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Regionalnego, Białystok.
 17. Engelmann U., 2019, European Cluster Policy - using clusters to support European SMEs, https://www.czelo.cz/files/Zapisy/05.03.19-IGLO-Open-Klastry-Ulla.Engelmann.pdf [date of entry: 20.02.2020].
 18. Factories of the future multi-annual roadmap for the contractual PPP under Horizon 2020, 2013, European Commission Directorate-General for Research and Innovation, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 19. Fourth European cluster policy forum: promoting internationalisation and skill development through clusters, 2019, https://ec.europa.eu/growth/content/fourth-european-clusterpolicy-forum-promoting-internationalisation- and-skill-development_en [date of entry: 26.02.2020].
 20. Götz M., Jankowska B., 2017, Clusters and industry 4.0: Do they fit together?, "European Planning Studies", vol. 25(9), pp. 1633-1659, DOI: 10.1080/09654313.2017.1327037.
 21. Guichard Ch., 2018, New developments in EU Cluster Policy, Directorate General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SME, https://www.taftie.org/sites/default/files/Christophe%20_presentation_2018%20%28002%29.pdf [date of entry: 28.02.2020].
 22. Huang F., Rice J., 2013, Does open innovation work better in regional cluster?, "Australasian Journal of Regional Studies", vol. 19(1), pp. 85-120.
 23. Ketels C., 2003, The Development of cluster concept - present experience and further developments, Prepare for NRW conference on clusters, Duisburg, Germany.
 24. Ketels C., 2009, Clusters, Cluster Policy, and Swedish Competitiveness in the Global Economy, Expert report no. 30 to Sweden's Globalization Council, The Globalization Council, Stockholm.
 25. Ketels C., Memedovic O., 2008, From clusters to cluster-based economic development, "International Journal of Technological Learning Innovation and Development", vol. 1(3), pp. 375-392, DOI: 10.1504/IJTLID.2008.019979.
 26. Kładź K., Kowalski A.M., 2010, Stan rozwoju klastrów w Polsce, [w:] Polska. Raport o konkurencyjności 2010. Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne, Weresa M.A., SGH, Warszawa.
 27. Klimas P., 2014, Sieci innowacji. Implikacje bliskości organizacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 28. Kraska E., 2018, Regionalne procesy formowania i rozwoju klastrów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce.
 29. Krugman P., 1995, Development, Geography and Economic Theory, MIT Press, Cambridge.
 30. Kryjom P., 2019, Badanie pt., Polityka klastrowa wdrożona w  regionach 2015-2019, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Warszawa.
 31. Lepore A., 2018, Inter- regional approach to cluster policy. Clusters as drivers of regional innovation, SME competitiveness and interregional cooperation, Unit G1 - Smart and Sustainable Growth DG Regional and Urban Policy, Leuven.
 32. Marshall A., 1961, Principles of Economics, Macmillan, Londyn.
 33. Piątek Z., 2017, Czym jest Przemysł 4.0?, "Industry 4.0", http://przemysl-40.pl/index.php/2017/03/22/czym-jest-przemysl-4-0/ [date of entry: 27.12.2019].
 34. Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ (RIS3), 2016, Załącznik do Uchwały Nr 120/1431/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 1 marca 2016 r.
 35. Plawgo B., Citkowski M., 2013, Badanie w zakresie wpływu inicjatyw klastrowych z województwa mazowieckiego na kształtowanie inteligentnej specjalizacji regionu. Raport końcowy, Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego w Warszawie, Warszawa.
 36. Porter M.E., 2001, Grona a konkurencja, [w:] Porter o konkurencji, Porter M.E., PWE, Warszawa.
 37. Romaniuk K., 2016, Koopetycja jako model biznesu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 38. Runiewicz-Wardyn M., 2011, Dynamika przemysłów wysokich technologii a rozwój klastrów wiedzy na przykładzie klastra Route 128, "Master of Business Administration", nr 4(114), s. 47-68.
 39. Rüßmann M., Lorenz M., Gerbert P., Waldner M., Justus J., Engel P., Harnisch M., 2015, Industry 4.0: The future of productivity and growth in manufacturing industries, https://www.zvw.de/media.media.72e472fb-1698-4a15-8858-344351c8902f.original.pdf [date of entry: 26.12.2019].
 40. Sahaa N., Sáhaa T., Sáhaa P., 2018, Cluster strategies and smart specialisation strategy: do they really leverage on knowledge and innovation-driven territorial growth?, "Technology Analysis & Strategic Management", vol. 30(11), pp. 1256-1268, DOI: 10.1080/09537325.2018.1444747.
 41. Skawińska E., Zalewski R.I., 2009, Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska, PWE, Warszawa.
 42. Skills for Smart Industrial Specialisation and Digital Transformation Interim Report, 2018, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 43. Smart Guide to Cluster Policy, 2016, European Union, Belgium.
 44. Smart Industry Polska 2019. Inżynierowie w dobie czwartej rewolucji przemysłowej. Raport z badań, 2019, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii/Siemens, Warszawa.
 45. Solvell O., Lindqvist G., Ketels C., 2003, The Cluster Initiative Greenbook, Bromma tryck AB, Stockholm.
 46. Stawicki M., 2008, Klastry i inicjatywy klastrowe - podstawowe definicje, [w:] Metody ewaluacji polityk wspierania klastrów ze środków strukturalnych, Stawicki M., Pander W. (red.), SGGW, Warszawa.
 47. Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030., 2020, Załącznik do Uchwały Nr XVIII/213/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r., Białystok.
 48. Stryjakiewicz T., Dyba W., 2014, Organizacja przestrzenna i funkcjonowanie klastrów w  województwie wielkopolskim, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań.
 49. Sulimkowska- Formowicz M., 2018, Kompetencja relacyjna jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa we współpracy międzyorganizacyjnej, Diffin, Warszawa.
 50. Waits M.J., 2000, The Added Value of the Industry Cluster Approach to Economic Analysis, Strategy Development, and Service Deliver, "Economic Development Quarterly", vol. 14(1), pp. 35-50, DOI: 10.1177/089124240001400106.
 51. Zemska A., 2018, Klastry stymulatorem rozwoju Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Rada Wspólnoty Klastra ICT- 11.04.2018.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2020.03.101.08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu