BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ganc Marzena (Warsaw Univeristy of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Working Capital Management Strategy and Selected Measures of Financial Security for Dairy Cooperatives in Poland
Strategia zarządzania kapitałem obrotowym a wybrane mierniki bezpieczeństwa finansowego spółdzielni mleczarskich
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 4, s. 33-40, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Spółdzielczość mleczarska, Kapitał obrotowy, Bezpieczeństwo finansowe
Cooperative creameries, Working capital, Financial security
Note
JEL Classification: P12, Q13, Q14.
streszcz., summ.
Abstract
Dokonano oceny wybranych wskaźników bezpieczeństwa finansowego w grupach spółdzielni mleczarskich oraz zbadano zależności występujące między wskaźnikiem udziału kapitału obrotowego netto a tymi wskaźnikami w celu zobrazowania siły związku między realizowaną strategią a bezpieczeństwem finansowym. Większość badanych podmiotów realizowała strategię konserwatywną w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym. Największy związek między udziałem kapitału obrotowego netto w aktywach obrotowych a wskaźnikami bezpieczeństwa finansowego stwierdzono przy płynności finansowej (zgodnie z literaturą i oczekiwaniami autora), w przypadku której ta zależność była bliska jedności. Ujemną siłę związku zauważono między wskaźnikiem udziału kapitału obrotowego w aktywach obrotowych a obrotem zapasami w dniach we wszystkich grupach spółdzielni niezależnie od stosowanej strategii w zakresie kapitału obrotowego. (abstrakt oryginalny)

The article evaluates select financial security indicators from groups of dairy cooperatives, and examines the relationship between the net working capital ratio and these indicators, in order to illustrate the strength of the relationship between pursued strategies and financial security. Most of the surveyed entities pursued a conservative strategy in the area of working capital management. The greatest relation between the share of net working capital in current assets and financial security ratios was found in the case of financial liquidity (according to the literature and the author's expectations), where this relation was close to unity. A negative strength in the relationship was noted between the ratio of working capital share in current assets and trading in inventories in days in all groups of cooperatives, regardless of the working capital strategy applied. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bień, W. (2002). Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Difin, Warszawa.
 2. Czekaj, J., Dresler, Z. (1997). Podstawy zarządzania finansami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Delas, V., Nosova, E., Yafinovych, O. (2015). Financial Security of Enterprises. Procedia Economics and Finance, 27, 248-266.
 4. Duraj, N. (2013). Wieloczynnikowa koncepcja modelu bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa. [In:] J. Duraj, A. Sajnóg (Eds.), Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 25-38.
 5. Dworniak, J. (2008). Ekonomiczno-finansowe skutki zmian funduszu udziałowego w spółdzielniach mleczarskich. Praca doktorska. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa [manuscript].
 6. Franc-Dąbrowska, J. (2006). Bezpieczeństwo finansowe a efektywność zaangażowania kapitałów własnych. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, 93 (1), 121-128.
 7. Ganc, M. (2020). Provisions for liabilities versus the financial security of dairy cooperatives. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 64 (2), 45-55.
 8. Kaczmarek, J. (2012). Construction elements of bank - ruptcy prediction models in multi-dimensions early warning system. Polish Journal of Management Studies, 5, 136-149.
 9. Kagan, A., Ziętara, W. (2017). Economics efficiency of farming - lessee or owner (an attempt at assessment). Problems of Agricultural Economics, 4, 74-91.
 10. Pawłowicz, L. (Ed.) (2005). Ekonomika przedsiębiorstw zagadnienia wybrane. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 11. Sierpińska, M., Wędzki, D. (1998). Zarządzanie płynnością finansową. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Soboh, R., Oude Lansink, A., Van Dijk, G. (2011). Effi ciency of cooperatives and investor owned firms revis ited. Journal of Agricultural Economics, 63 (1), 110-121.
 13. Szafraniec-Siluta, E. (2013). Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw rolniczych w Polsce - ujęcie porównawcze. Zarządzanie i Finanse, 11 (2), Part 2, 405- -416.
 14. Szczecińska, B. (2007). The application of the method of logarithm finding in the causal analysis of the financial results of enterprises of the food sector. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 6 (3), 99-104.
 15. Szymańska, E.J. (2017). Determinants of profitability of enterprises of the meat industry in Poland. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 16 (3), 83-91.
 16. Wasilewski, M., Chmielewska, M. (2006). Fundusz udziałowy a kondycja finansowa spółdzielni mleczarskich. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 5 (2), 63-76.
 17. Wędzki, D. (2002). Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 18. Zaporozhtseva, L.A., Khurchak, Yu.S., Vukolov, V.V. (2017). Strategicheskiye osnovy obespecheniya effektivnosti deyatel'nosti kommercheskikh organizatsiy [Strategic foundations of securing effectiveness of commercial organizations' activities]. Eurasia: Economics & Business, 1 (1), 45-54.
 19. Zuba, J. (2006). Wpływ zadłużenia na rentowność i bezpieczeństwo finansowe wybranych spółdzielni mleczarskich w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16 (3), 344-349.
 20. Zuba, M. (2010). Wpływ wstąpienia Polski do UE na rentowność i bezpieczeństwo finansowe wybranych spółdzielni mleczarskich. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 10 (2), 116-124.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.4.38
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu