BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gruziel Kinga (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Stability of Leadership as a Determinant in the Development of Budgetary Units in Poland
Stabilność władzy jako determinant rozwoju jednostek budżetowych
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 4, s. 41-49, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Zarządzanie publiczne, Stabilność finansowa
Public finance, Public governance, Financial sustainability
Note
JEL Classification: H41, H72, H83, E6.
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono istotę pojęcia stabilności państwa oraz pojęcia sektora finansów publicznych na podstawie przeglądu literatury przedmiotu. Podjęto próbę wskazania zasad zarządzania publicznego oraz przedstawiono struktury jednostek sektora finansów publicznych (jsfp) w Polsce. Opracowanie skupia sią na zagadnieniach sektora finansów publicznych, jednostkach wchodzących w jego skład oraz mechanizmach wpływających na sposób funkcjonowania i zarządzania jego obszarami. Cześć pracy poświęcono analizie przykładowej jsfp jako centralnego organu administracji. Celem opracowania jest zidentyfikowanie mierników wykorzystywanych do szacowania stabilności jsfp oraz interpretacja tych mierników w odniesieniu do badanych obszarów funkcjonowania sektora finansów publicznych w Polsce. Scharakteryzowano zasady zarządzania organizacją sektora finansów publicznych oraz przedstawiono pojęcie zarządzania publicznego wraz z jego genezą. Na przykładzie jednostki finansów publicznych podjęto próbę wskazania zależności między funkcjonowaniem jsfp a stabilnością władzy w tej jednostce. Opracowanie jest opisowe i wykorzystuje metody wnioskowania. Literatura przedmiotu z zakresu finansów publicznych i zarządzania oraz materiały wewnętrzne jsfp stanowiły materiał badawczy. Zasadniczym celem opracowania jest wskazanie, w jaki sposób destabilizacja władzy może wpłynąć na obszary funkcjonowania państwowego urzędu. Jako efekt prowadzonej analizy skonstruowano wzorce mierników najtrafniej opisujących zjawisko stabilności władzy: miernik oceny ilościowej w zakresie uzyskiwanych dochodów, wysokości przeciętnego wynagrodzenia brutto pełnozatrudnionych w jsfp; miernik oceny zachowań instytucjonalnych, dzięki któremu można analizować przyjęte strategie działania, oceniać realizację przyjętych strategii oraz sprawdzać jakość oraz sposób przestrzegania przepisów i procedur wewnętrznych jsfp; miernik subiektywnych opinii, zachowań oraz oczekiwań pracowników, kontrahentów i współpracowników jsfp. Potwierdzono istnienie zależności między stabilnością władzy a funkcjonowaniem jsfp. Dostrzeżono zmiany w funkcjonowaniu urzędu w okresie częstych zmian personalnych na wyższych stanowiskach służby cywilnej. (abstrakt oryginalny)

This study investigates the concept of the stability of the state and the public finance sector (PFS) based on a review of current literature in the field. An attempt has been made to define the principles of public management and present the structures of public finance sector units (PFSU) in Poland. The study focuses on the public finance sector, units included in this sector, mechanisms influencing the functioning of public service organisations and their management. Part of the research is a case study analysis of a sample PFSU, which is a central administration body. The purpose of the study was to identify the measures used to assess the stability of a public finance sector unit and to interpret those measures in relation to the studied areas of the PFS in Poland. The paper explores the principles of managing the organisation of the public finance sector, the notion of public management and its genesis. The selected PFSU case was used to indicate the relationship between the functioning of a public finance sector unit and the stability of leadership in that unit. The study is descriptive and uses inference methods. The research material included the literature on public finance and management as well as internal materials of the studied public finance sector unit. The main objective of the study was to show how the destabilisation of leadership can affect the functioning of the state office. As a result of the analysis, measures most accurately describing the phenomenon of leadership stability have been constructed. They include: measures based on quantitative assessment, measures based on institutional behaviour assessment and measures based on the subjective opinions, behaviours and expectations of employees, stakeholders and associates of the PFSU. The existence of a relationship between the stability of leadership and the functioning of a public finance sector unit was confirmed. Changes were recorded in the functioning of the office during frequent personnel changes in senior civil service positions. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alińska, A. (2016). Istota, mierniki i ocena stabilności publicznego systemu finansowego w kontekście doświadczeń globalnego kryzysu finansowego. Ekonomiczne Problemy Usług, 125, 49-59.
 2. Balicki, R. (2018). Konstytucyjne uwarunkowania stabilności Rady Ministrów. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 80 (1), 205-213.
 3. Bath, P. (2001). Resource for Success Series. Virginia: USA Nature Conservancy, Arlington VA.
 4. Główny Urząd Miar - GUM (2010). Cele strategiczne Głównego Urzędu Miar na lata 2010-2015. Warszawa.
 5. Główny Urząd Miar - GUM (2017). Czteroletni strategiczny plan działania Głównego Urzędu Miar 2018-2021. Warszawa.
 6. Kuźmiński, A.K. (2020). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Lubińska, T. (2011). Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Difin, Warszawa.
 8. Najwyższa Izba Kontroli - NIK (2011). Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2011 roku. Warszawa.
 9. Najwyższa Izba Kontroli - NIK (2012). Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2012 roku. Warszawa.
 10. Najwyższa Izba Kontroli - NIK (2013). Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku. Warszawa.
 11. Najwyższa Izba Kontroli - NIK (2014). Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2014 roku. Warszawa.
 12. Najwyższa Izba Kontroli - NIK (2015). Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2015 roku. Warszawa.
 13. Najwyższa Izba Kontroli - NIK (2016). Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku. Warszawa.
 14. Najwyższa Izba Kontroli - NIK (2017). Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 roku. Warszawa.
 15. Navarro-Galera, A., Rodriquez-Bolivar, M.P., Alcaide- -Munoz, L., Lopez-Subires, M.D. (2016). Measuring the financial sustainability and its influential factors in local governments. Applied Economics, 48 (41), 3961-3975.
 16. Prowle, M. (2000). The changing public sector: A practical management guide. Gower Publishing, Hampshire.
 17. Shepherd, B. (2010). Political Stability: Crucial for Growth? LSE IDEAS Strategic Brief, March, 8-11. Retrieved from http://www.lse.ac.uk/international-relations/ assets/documents/dinam/Dinam.Shepherd.Ben. Political-Stability-Crucial-for-Growth.pdf [accessed 20.10.2019].
 18. Skoczylas-Tworek, A. (2013). Budżet zadaniowy jako wyzwanie dla audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytety Szczecińskiego, 766, 193-207.
 19. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Dz.U. 2008 nr 227, poz. 1505 [Civil Service Act of 21 November 2008. Journal of Laws of 2008 No 227, item 1505].
 20. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Dz.U. 1998 nr 96, poz. 603 [Act of 24 July 1998 on the introduction of a basic three-tier territorial division of the state. Journal of Laws of 1998 No 96, item 603].
 21. Weber, M. (1998). Polityka jako zawód i powołanie. SIW Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków-Warszawa.
 22. Włóka, M., Jędrzejas, N. (2014). Teoretyczne aspekty zarządzania strategicznego w kontekście funkcjonowania podmiotów administracji publicznej. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 14, 88-100.
 23. Zawicki, M. (2011). Nowe zarządzanie publiczne. PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.4.39
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu