BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewska Marta (Jan Kochanowski University in Kielce, Branch in Piotrków Trybunalski, Poland)
Title
Importance of Business Solutions Based on Blockchain Technology
Znaczenie rozwiązań opartych na technologii blockchain w biznesie
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, nr 24 (73), s. 266-278, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Technologia blockchain, Inwestycje, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Blockchain technology, Investment, Enterprise management
Note
JEL Classification: G15, G20, G29
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest określenie istoty technologii blockchain oraz możliwości jej wykorzystania w działalności przedsiębiorstw. W opracowaniu omówiono znaczenie technologii blockchain i możliwości praktycznego jej zastosowania. Opierając się o raporty branżowe przedstawiono statystyki dotyczące inwestycji dokonywanych w przedsiębiorstwach w technologię blockchain, jak również stosunku kadry kierowniczej spółek do tej technologii oraz zasadności jej wdrażania. Sprecyzowano ponadto najważniejsze zalety technologii blockchain w stosunku do istniejących systemów informatycznych. Wskazano bariery organizacyjne, utrudniające inwestycje w tę technologię oraz wykorzystywane w spółkach rzeczywiste jej zastosowania. Z przeprowadzonych analiz wynika, że spółki na świecie aktywnie inwestują w technologię blockchain. Stwierdzono, że technologia ta jest pozytywnie postrzegana w biznesie przez zarządzających, jednak spółki planując ją wdrożyć napotykają na liczne bariery, które w dużej mierze wynikają z braku uregulowań prawnych, jak również problemów technicznych związanych z implementacją. Jednocześnie technologia blockchain może być wykorzystywana w wielu obszarach działalności przedsiębiorstw, zwłaszcza w łańcuchu dostaw. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to determine the essence of blockchain technology and its capabilities to be utilized in business operations. The paper discusses the importance of blockchain technology and practical possibilities of its application. Based on industry reports, statistics on investments of enterprises in blockchain technology and attitudes of their senior executives towards this technology, as well as the validity of its implementation, have been presented. In addition, the most important advantages of blockchain technology in relation to existing information technology (IT) systems have been specified. The article describes organizational barriers hindering investments in blockchain technology and its actual applications in companies. Performed analyses show that companies around the world are actively investing in blockchain technology. This technology has been found to be positively recognized in business by executives, however companies, while planning its implementation, face numerous barriers which mainly arise from a lack of legal regulations, and technical problems. On the other hand, blockchain technology can be used in many areas of company activities, especially in the supply chain. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baur D. G., Hong K., Lee A. D.: Bitcoin: Medium of Exchange or Speculative Assets?, Accepted Manuscript, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 2017.Retrieved:https://www.researchgate.net/publication/321988034_Bitcoin_Medium_of_Excha nge_or_Speculative_Assets (access: 14.11.2020).
 2. Boniecki R., Rawłuszko J.: Możliwości wykorzystania technologii Blockchain w biznesie, Ekonomiczne Problemy Usług, 1/2017 (126).
 3. Ciupa K. M.: Technologia blockchain i jej wpływ na rozwój infrastruktury rynku kapitałowego, [in:] Rynek kapitałowy - regulacje i fundamenty, (ed.) Czerwińska T., Nowak A. Z., Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2018.
 4. Deloitte: Breaking blockchain open. Deloitte's 2018 global blockchain survey, 2018. Retrieved: https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/innovation/articles/global-blockchain-survey-2018.html (access: 26.04.2020).
 5. EPRS (European Parliamentary Research Service), Delivorias A., 2016: Distributed Ledger Technology and Financial Markets, November. Retrieved: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593565/EPRS_BRI(2016)593565_EN. pdf (access: 14.11.2020).
 6. Hulicki M., Lustofin P.: Wykorzystanie technologii blockchain w realizacji zobowiązań umownych, Człowiek w cyberprzestrzeni, 1/2017.
 7. IMF (International Monetary Fund): Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations, 01.2016, IMF Staff Discussion Note 16/03, International Monetary Fund, Washington, DC, 2016.
 8. Kõlvart M.: Smart Contracts, [in:] The Future of Law and eTechnologies, (ed.) Kerikmäe T, Rull A., Springer, 2016.
 9. Michalczyk W.: Bariery rozwoju bitcoina jako nowej formy pieniądza międzynarodowego, EKONOMIA XXI WIEKU, ECONOMICS OF THE 21ST CENTURY, 1(17)/2018.
 10. Międlar P.: Blockchain w systemie finansowym, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 173/2019.
 11. Muszyński M.: Blockchain, czyli jak technologia Bitcoina robi karierę, 2016, Forbes, 1.08.2016. Retrieved: https://www.forbes.pl/technologie/blockchain-technologia-bitcoina-rewolucja-wcyberbezpieczenstwie/ 7z71ncj (access: 15.04.2020).
 12. Nakamoto S.: Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2008. Retrieved: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf (access: 14.11.2020).
 13. PIIT: Blockchain w Polsce, Raport Polskiej Izby Informatyki i Komunikacji, 2018. Retrieved: https://www.raportblockchain.pl/ (access: 20.04.2020). PriceWaterhouseCoopers (PwC): Global Blockchain Survey, 2018. Retrieved: https://www.pwc.com/gx/en/issues/blockchain/blockchain-in-business.html (access: 14.11.2020).
 14. Rot A.: Zastosowanie technologii Blockchain w kontekście bezpieczeństwa rozwiązań Internetu rzeczy, [in:] Wspomaganie zarządzania z wykorzystaniem technologii IT, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2017.
 15. Rot A., Zygała R.: Technologia blockchain jako rewolucja w transakcjach cyfrowych. Aspekty technologiczne i potencjalne zastosowania, Informatyka ekonomiczna 4 (50), 2018.
 16. Sobiecki G.: Regulowanie kryptowalut w Polsce i na świecie na przykładzie bitcoina: status prawny i interpretacja ekonomiczna, Problemy Zarządzania 13/3 (1), 2015.
 17. Ślązak E.: Innowacyjność Blockchain jako rozproszonego rejestru danych (DTL), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Polityka ekonomiczna, 527/2018.
 18. Szewczyk P: Application of blockchain technology in supply chain management, Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 136, 591, 2019.
 19. Wiśniewska M., Wasilewski M.: Znaczenie i wykorzystanie kryptowalut, [in:] Finanse w działalności gospodarczej - teoria i praktyka, (ed.) Wasilewski M., Mądra-Sawicka M., Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2019.
 20. Wiśniewska M.: Istota i możliwości wykorzystania technologii blockchain w gospodarce, [in:] Strategie interesariuszy na rynku finansowym, (ed.) Wasilewski M., Zabolotnyy S., Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2019.
 21. Wang, Y., Han, J.H., and Beynon-Davies, P.: Understanding blockchain technology for future supply chains: a systematic literature review and research agenda. Supply Chain Management, An International Journal, 24, 1, 2019.
 22. Wodnicka M.: Technologie blockchain przyszłością logistyki, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1(41), 2019.
 23. VMware: Press release, 2017. Retrieved: https://www.vmware.com/pl/company/news/releases/2017/vmware-survey-the-banking-sector-isleading- in-the-implementation-110717.html. Access: 14.11.2019.
 24. Zaleska M. (ed.): Świat bankowości, Difin, Warszawa, 2019.
 25. Zimnoch D.: Wpływ technologii blockchain na efektywność banku, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 281/2016.
 26. Żuwała A.: Możliwości wykorzystania technologii blockchain, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 87/2018.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.43
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu