BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baruk Agnieszka Izabela (Lodz University of Technology, Poland)
Title
Prosumeric Activity of Contemporary Final Purchasers vs. Their Relationships with Offerors
Aktywność prosumpcyjna współczesnych nabywców finalnych a relacje łączące ich z oferentami
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, nr 24 (73), s. 7-19, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Prosumpcja, Nabywca końcowy, Zachowania konsumenta
Prosumption, Final buyer, Consumer behaviour
Note
JEL Classification: M31
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł ma charakter opracowania teoretyczno-empirycznego. Do przygotowania części teoretycznej wykorzystano metodę analizy poznawczo-krytycznej światowej literatury przedmiotu z zakresu marketingu i zachowań konsumenckich. Wyniki tej analizy pozwoliły na zidentyfikowanie luki wiedzy i luki badawczej. Dotychczas bowiem nie analizowano zakresu aktywności nabywców w kontekście relacyjno-wizerunkowym, zwłaszcza w odniesieniu do sposobu postrzegania oferentów jako inicjatorów komunikacyjnych i kreatywnych zachowań nabywców. Dlatego też, celem artykułu było określenie znaczenia, jakie mają wzajemne relacje między nabywcami, a oferentami w odniesieniu do zakresu aktywności nabywców finalnych. Weryfikacji poddano hipotezę badawczą mówiącą, iż sposób postrzegania oferentów jako inicjatorów aktywności nabywców finalnych różnicuje jej zakres. Dążąc do osiągnięcia wymienionego celu oraz sprawdzenia sformułowanej hipotezy przeprowadzono ogólnopolskie badania empiryczne, podczas których do zebrania danych pierwotnych wykorzystano metodę badania ankietowego. Zebrane dane pierwotne poddano analizie statystycznej, w trakcie której zastosowano metodę analizy skupień oraz test Kruskala-Wallisa. Okazało się, że dla większości ankietowanych dobre relacje z oferentami były ważne lub wręcz bardzo ważne. Sposób postrzegania oferentów miał znaczenie, jeśli chodzi o zakres form aktywności marketingowej nabywców. Jednak o zróżnicowaniu statystycznie istotnym można mówić w przypadku dwóch form aktywności. Tym samym więc stwierdzenie zawarte w hipotezie badawczej w przypadku respondentów okazało się prawdziwe tylko dla nich. (abstrakt oryginalny)

The article is of a theoretical and empirical nature. To prepare the theoretical part the available literature on marketing and consumer behaviour was cognitively and critically analysed. The results of the analysis allowed for identifying a knowledge gap and a research gap in this area. So far, purchaser activity in the context of relationships and image has not been analysed, especially in relation to offerors perceived as the initiators of communication and creation behaviours of purchasers. Therefore, the aim of the article was to define the significance of mutual relationships between purchasers and offerors in relation to the activity of final purchasers. A research hypothesis was verified: that the perception of offerors as the initiators of the activity of final purchasers differentiates the range of this activity. In order to achieve the goal and check the formulated hypothesis, a nationwide empirical research was conducted. The research involved a questionnaire for collecting primary data, which was afterwards statistically analysed by means of cluster analysis and the Kruskal-Wallis test. The results revealed that good relationships were important or very important for the majority of respondents. The perception of offerors was significant as far as the form of marketing activity for purchasers are concerned. However, it is possible to note statistically significant differentiation in the case of two forms of purchaser activity. So, the research hypothesis turned out to be valid only for these two forms. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aral S., Dellarocas C., Godes D.: Social Media and Business Transformation: A Framework for Research. "Information Systems Research" 2013, vol. 24, no. 1.
 2. Baruk A.: Prosumpcja jako wielowymiarowe zachowanie rynkowe. Zakres aktywności marketingowej współczesnych nabywców, PWE, Warszawa 2017.
 3. Bednarz J.: Prosumpcja jako rezultat zmian zachodzących w zachowaniach konsumentów na przykładzie przemysłu spożywczego. "Studia Oeconomica Posnaniensia" 2017, vol. 5, no. 1.
 4. Chatterjee P.: Multiple-channel and cross-channel shopping behavior: role of consumer shopping orientations. "Marketing Intelligence & Planning" 2010, vol. 28, iss. 1.
 5. Churchill G. A.: Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 6. Darolt M. R., Lamine C., Brandenburg A., De Cléofas Faggion Alencar M., Abreu L. S.: Alternative food networks and new producer-consumer relations in France and in Brazil. "Ambiente & Sociedade" 2016, vol. XIX, no. 2.
 7. Dujarier M.-A.: The activity of consumer: Strengthening, transforming, or contesting capitalism? "The Sociological Quarterly" 2015, no. 56.
 8. Gensler S., Verhoef P. C., Bohm M.: Understanding consumers' multichannel choices across the different stages of the buying process. "Marketing Letter" 2012, vol. 23.
 9. Grubor A., Marić D.: Contemporary consumer in the global environment. CBU International Conference on Innovation, Technology Transfer and Education, March 25-27, 2015, Prague.
 10. Hansen A. M., Kraemmergaard P., Mathiassen L.: Rapid Adaptation in Digital Transformation: a Participatory Process for Engaging IS and Business Leaders. "MIS Quarterly Executive" 2011, vol. 10, no 4.
 11. http://www.statystyka.az.pl/test-anova-kruskala-wallisa.php (accessed: 07.01.2019).
 12. Leahy R.: Relationships in fast moving consumer goods markets: The consumers' perspective. "European Journal of Marketing" 2011, vol. 45, no. 4.
 13. Lipowski M., Angowski M.: Gender and Consumer Behaviour in Distribution Channels of Services. "International Journal of Synergy and Research" 2016, vol. 5.
 14. Lucas H. C., Agarwal R., Clemons E. K., El Sawy O. A., Weber B.: Impactful Research on Transformational Information Technology: an Opportunity to Inform New Audiences. "MIS Quarterly" 2013, vol. 37, no. 2.
 15. Martínez-Cañas R., Ruiz-Palomino P., Linuesa-Langreo J., Blázquez-Resino J. J.: Consumer Participation in Co-creation: An Enlightening Model of Causes and Effects Based on Ethical Values and Transcendent Motives. "Frontiers in Psychology" 2016, vol. 7.
 16. Maye D.: Moving Alternative Food Networks beyond the Niche. "International Journal of Sociology of Agriculture and Food" 2013, vol. 20, no. 3.
 17. Murawska A., Długosz H.: Prosumpcja jako forma aktywności konsumentów na rynku dóbr i usług. "Handel Wewnętrzny" 2018, vol. 4.
 18. Oestreicher-Singer G., Zalmanson L.: Content or Community? A Digital Business Strategy for Content Providers in the Social Age. "MIS Quarterly" 2013, vol. 37, no. 2.
 19. Pastuchova E., Vaclavıkova S.: Cluster analysis - data mining technique for discovering natural groupings in the data. "Journal of Electrical Engineering" 2013, vol. 64, no. 2.
 20. Piccinini E., Gregory R. W., Kolbe L. M.: Changes in the Producer-Consumer Relationship - Towards Digital Transformation. 12th International Conference on Wirtschaftsinformatik, March 4-6 2015, Osnabrück, Germany, https://www.researchgate.net/publication/277325460 (accessed: 02.02.2019).
 21. Ritzer G., Dean P., Jurgenson N.: The Coming Age of the Prosumer. "American Behavioral Scientist" 2012, vol. 56, no. 4.
 22. Setia P., Venkatesh V., Joglekar S.: Leveraging Digital Technologies: How Information Quality Leads to Localized Capabilities and Customer Service Performance. "MIS Quarterly" 2013, vol. 37, no. 2.
 23. Szreder M.: Losowe i nielosowe próby w badaniach statystycznych. "Przegląd Statystyczny" 2010, no. 4.
 24. Yogesh F., Yesha M.: Effect of social media on purchase decision. "Pacific Business Review International" 2014, vol. 6, iss. 11.
 25. Zecca F., Rastorgueva N.: Trends and Perspectives of the Information Asymmetry Between Consumers and Italian Traditional Food Producers. "Recent Patents on Food, Nutrition & Agriculture" 2016, vol. 8, no. 1.
 26. Ziemba E., Eisenbardt M.: The ways of prosumers' knowledge sharing with organizations. "Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge and Management" 2018, vol. 13.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.23
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu