BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Błażejowska Małgorzata (Koszalin University of Technology, Poland)
Title
Social Entrepreneurship in Rural Areas as Illustrated by Social Cooperatives in Poland's Masovian Voivodeship
Funkcjonowanie przedsiębiorczości społecznej na obszarach wiejskich na przykładzie spółdzielni socjalnych województwa mazowieckiego
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, nr 24 (73), s. 20-30, tab., bibliogr. 18 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Spółdzielnie socjalne, Przedsiębiorczość społeczna, Obszary wiejskie
Social cooperatives, Social entrepreneurship, Rural areas
Note
JEL Classification: D 69, R 11
streszcz., summ.
Country
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie przedsiębiorczości społecznej na obszarach wiejskich na przykładzie spółdzielni socjalnych mających siedzibę w gminach wiejskich woj. mazowieckiego. Ustalono, że spośród 32 jednostek funkcjonujących co najmniej od 2014 roku, na rynku utrzymało się tylko 10. Na podstawie danych z KRS zbadano profil działalności, poziom zatrudnienia, okres prowadzenia działalności, podmioty założycielskie oraz sytuację finansową przy wykorzystaniu metody indeksów dynamiki oraz wskaźnika rentowności sprzedaży (ROS). Wyodrębniono spółdzielnie pod względem podmiotowości prawnej założycieli, celem wskazania różnic. Wśród podmiotów założonych przez osoby prawne występuje stabilna sytuacja finansowa dla 80% analizowanych jednostek. We wszystkich z nich nastąpił wzrost przychodów w porównaniu do roku ubiegłego a 80% z nich odnotowała zysk oraz dodatni ROS. Spośród spółdzielni założonych przez osoby fizyczne 80% wykazało stratę z prowadzonej działalności oraz ujemny ROS w trzech ostatnich latach prowadzonej działalności. Wyniki badań wykazały, że największe szanse na rozwój mają spółdzielnie socjalne założone przez osoby prawne i świadczące usługi użyteczności publicznej. (abstrakt oryginalny)

This paper aims to present the social cooperative movement in Poland's rural areas as illustrated by social cooperatives operating in rural communes of the Masovian Voivodeship. Of the 32 units operating at least since 2014, only 10 have remained on the market. Based on the National Court Register data, the study examined activity profiles, employment levels, activity periods, founding entities and financial situations by using the method of indicators of dynamics and return on sales (ROS). Cooperatives were selected with regard to the legal nature of their founders in order to indicate any differences. The cooperatives established by legal persons had a stable financial situation in the case of 80% of the analysed entities. All of them recorded an increase in revenues in comparison to the year before and 80% of them reported a profit and a positive ROS. 80% of the entities established by natural persons generated a loss from conducted activities and a negative ROS in the last three years of conducted activities. The research results showed that the greatest chances for development were found in cooperatives that were established by legal persons and which rendered services of general interest. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Act of 24 April 2003 on public benefit activity and volunteerism (Journal of Laws of 2003 No. 69, item 873, as amended).
 2. Act of 27 April 2006 on social cooperatives (Journal of Laws of 2006 No. 94, item 651, as amended).
 3. Batko R., Bogacz-Wojtanowska E.: 2015: Przedsiębiorstwa społeczne - poszukiwanie tożsamości pomiędzy celami ekonomicznymi a społecznymi, Problemy Zarządzania, vol. 13, issue 4, 2015 s. 195-206.
 4. Borzaga C., Salvatori G., Bodini R..: Social and solidarity economy and the future of work, ed. International Labour Office, Geneva, 2017.
 5. Czetwertyński S.: Znaczenie i kondycja ekonomiczna polskich spółdzielni socjalnych, Społeczeństwo i ekonomia, 1(7), Wrocław, 2017,s. 46-60.
 6. Defourny, J., Hulgård, L. i Pestoff, V.: Social enterprise and the third sector. Changing Europe-an landscapes in a comparative perspective. New York: Routledge, 2014.
 7. Determinanty przeżywalności spółdzielni socjalnych w woj. mazowieckim. Raport z badania 2018, wyd. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa-Cieszyn, 2018.
 8. Górka K., Łuszczyk M., Thier A., 2019: Ekonomia społeczna jako wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorstw [w:] Przedsiębiorczość społeczna-innowacje-środowisko, red. Pach J., Śliwa R., Maciejewski W., wyd. CeDeWu, Warszawa, 2019.
 9. Information on functioning of social cooperatives operating pursuant to the Act of 27 April 2006 on social cooperatives for 2016-2017: document of the Council of Ministers no. 24/158/18, Warsaw, 2018.
 10. Kołomycew A., Pawłowska A.: Partnerstwa międzysektorowe w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Lokalnych Grup Działania w województwie podkarpackim, Studia Regionalne i Lokalne, 2(52), 2013.
 11. Krzyminiewska G.: Promotion of human capital of the rural population in the development process of selected social economy operators, Journal of Agribusiness and Rural Development nr 2 (44), 2017, p. 377-382.
 12. Parzonko A.: Ekonomia społeczna a obszary wiejskie - stan i przewidywane kierunki zmian [w:] Ekonomia społeczna między rynkiem, państwem a obywatelem, red. Murzyn D. i Pach J., wyd. Difin, Warszawa, 2018.
 13. Polish Catalogue of Social Cooperatives (www.spoldzielniesocjalne.org).
 14. Polski model ekonomii społecznej. Rekomendacje dla rozwoju, red. Frączek P. i Wygnański J., wyd. Fundacja Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych, Warszawa, 2008.
 15. Raport końcowy. System wsparcia finansowego dla ekonomii społecznej na Mazowszu, wyd. ASM- Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o. Kutno, 2014.
 16. Schimanek T.: Finansowanie przedsiębiorstw społecznych w Polsce, Ekonomia Społeczna, 2, Kraków, 2015.
 17. Social cooperatives in 2016. Advance information of the CSO as of 21 February 2018.
 18. Yonous Jami M., Gokdeniz I.: Rural development through social entrepreneurship, Rocznik Administracji Publicznej issue 4, Kraków, 2018.
 19. Zboroń H.: Social economics - from the profit oriented market to the social entrepreneurship, in: Rojek-Nowosielska M. (ed.), Social Responsibility of Organizations. Directions of Changes, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 387, Wrocław, 2015.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.24
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu