BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Davydenko Nadiia (National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv), Wasilewska Natalia (Jan Kochanowski University in Kielce), Wasilewski Mirosław (Warsaw University of Life Sciences SGGW), Ivan Olifer (National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv)
Title
The Shadow Economy and Its Impact on a Country's Financial Potential
Szara strefa i jej wpływ na potencjał finansowy kraju
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, nr 24 (73), s. 31-42, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Szara strefa, Korupcja, Kraje rozwijające się, Kraje wysoko rozwinięte
Grey economy, Corruption, Developing countries, High-developed countries
Note
JEL Classification: O17
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest określenie istoty szarej strefy i jej wpływu na potencjał finansowy kraju. Stwierdzono, że szara strefa jest zjawiskiem obiektywnym, nieodłącznym dla systemów gospodarczych wszystkich krajów. Poziom szarej strefy jest determinowany stopniem rozwoju systemu gospodarczego, trudnością w zidentyfikowaniu wszystkich możliwych wariantów procesów w jej ramach oraz moralnością, a nawet kulturą charakteryzującą dany kraj. Ustalono, że szara strefa odgrywa istotną rolę w krajach rozwijających się, natomiast jej poziom w gospodarkach rozwiniętych jest znacznie niższy. Na podstawie wyników analizy korelacji-regresji ustalono odwrotną zależność między poziomem PKB a wielkością szarej strefy. Zaproponowano system środków mających na celu zapobieganie i zwalczanie korupcji. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to reveal the essence of the shadow economy and its impact on the financial potential of a country. We have discovered that the shadow economy is an objective phenomenon which is inherent in the economic systems of all countries, and that its level is determined by the level of development of the economic system, the difficulty of identifying all possible variants of the shading processes, and the moral and cultural characteristics of the country. It has been established that the shadow economy plays a major role in developing countries and that the level of the shadow economy in advanced economies is significantly lower. Thus, due to the results of the correlation-regression analysis, an inverse relationship between the level of GDP and the shadow economy was established. A system of measures aimed at preventing and combating corruption is proposed. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Davydenko N.: The impact of the shadow economy on the financial potential of the regions. Problems and prospects of financial system development in modern conditions: collection of materials of the II International scientific-practical Internet conference, Poltava, PUET, 2020.
 2. Feige E.: The Underground economies. Tax evasion and information distortion, Cambridge University Press, 2007.
 3. Feige E.: How Big is the Irregular Economy? Challenge, 1979.
 4. Gutmann P.: The Subterranean Economy. Financial Analysts Journal, Vol. 33, 1977.
 5. Kosmarova N.: Shadow economy in EU countries. Current issues of international relations (part II), 2013.
 6. Loayza, N. The economics of the informal sector: a simple model and some empirical evidence from Latin America. The World Bank, 1999.
 7. Mazur I.: De-shadowing of the economy of Ukraine: theory and practice, VPTs "Kyiv University", 2006.
 8. Medina L. and Schneider F.: Shadow Economy Around the World: What did we learn over the last 20 years, International Monetary Fund, 2018.
 9. Mocherny S.: Economic Encyclopedia Vol. 3, Academy, Kyiv, 2002.
 10. Ponomorenko T., Olvinska J.: Comparative analysis of the shadow economy of the world. Statistics - an instrument of socio-economic research: a collection of scientific student works, Issue 2, Odessa, ONEU, 2016.
 11. Schneider F.: Dimensions of the Shadow economy, The Independent Review, V. 5, #1, Oakland, CA, 2000.
 12. Schneider F., Klinglmair R.: Shadow Economies on the Rise Around the World. What do we know? Discussion Paper No. 1043, Bonn, 2004.
 13. Schneider F.: Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2012 Some New Facts.
 14. https://www.researchgate.net/publication/268185661_Size_and_Development_of_the_Shadow_Ec onomy_of_31_European_and_5_other_OECD_Countries_from_2003_to_2012_Some_New_Facts Schneider F. The Shadow Economy in Europe, Austria, 2013.
 15. http://feelingeurope.eu/Pages/Shadow_Economy_in_Europe.pdf
 16. Schneider F.: Shadow Economy in Turkey and in other OECD-Countries: What do we (not) know? Retrieved February 15, 2013 from http://www.gep.gov.tr/tmp/BSECpdf/Prof. Dr.FriedrichSchneiderShadEc_Turkey2012.pdf
 17. Schneider F.: Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2015: Different Developments. Journal of Self - Governance and Management Economics, 3(4), 2015.
 18. Soto E.: The other way. The invisible revolution in the third world, transl. from Engl. B. Pinsker. Moscow: Catallaxy, 1995. https://www.e-reading.club/bookreader.php/53846/De_Soto_- _Inoy_put.htm
 19. Tanzi, V.: Uses and Abuses of Estimates of the Underground Economy. The Economic Journal, 109 (June), 1999.
 20. The shadow economy in Ukraine. The results of the 2019 study. Kyiv International Institute of Sociology. https://www.kiis.com.ua/?lang=eng&cat=reports&id=897&page=1 Thomas J.: Quantifying the black economy: «measurement without theory» yet again? The Economic Journal, 109 (June), 1999.
 21. Turchinov O.: Shadow economy: theoretical bases of research. Kyiv «ArtekEk», 1995. Vasenko V.: Shadow economy of Ukraine and ways of its de-shadowing. Visnyk of Cherkasy National University. Economic Sciences Series, #1, 2016.
 22. Wasilewska N., Kaminska T.: Preconditions of land relations development: economic, legal and institutional. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing [t.20(69)], 2018.
 23. Weiner E.: Hidden power. How rich states and influential investors control the whole world, Мoskwa Alpina Business Book, 2012.
 24. Zaverukha M.: To determine the essence of shadow economic processes. Efficiency of public administration, Lviv, LRIDU NADU,2016.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.25
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu