BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dąbkowska-Dworniak Magdalena (Jan Kochanowski University in Kielce, University Branch in Piotrków Trybunalski)
Title
Non-Governmental Organizations in Poland: Their Role and Sources of Financing
Organizacje pozarządowe w Polsce - rola i ich źródła finansowania
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, nr 24 (73), s. 43-53, tab., bibliogr. 17 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Organizacje pozarządowe, Źródła finansowania, Organizacje non-profit
Non-governmental organisation, Source of financing, Non-profit organisations
Note
JEL Classification: L31, G38, I22
streszcz., summ.
Abstract
Organizacje pozarządowe to instytucje zaliczające się do sektora społecznego, potrafiącego zaspokoić specyficzne potrzeby ludzi, których nie zaspokajają organizacje komercyjne i administracja państwowa. NGOsy wychowują, pomagają rozwijać i samorealizować się obywatelom. Artykuł przedstawia rolę jaką odgrywają organizacje pozarządowe oraz w jaki sposób są finansowanie. W artykule wykorzystano metodę desk research - przedstawiono i omówiono wyniki badań wtórnych, przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor oraz Główny Urząd Statystyczny. (abstrakt oryginalny)

Non-governmental organizations (NGOs) are institutions that belong most often to the social service sector, whose goals are to meet the specific needs of people that are not being met, or not being met adequately, by commercial organizations or state administrations. Such NGOs work to help citizens develop and to improve themselves and their life situations. This article presents an overview of the role played by NGOs in Poland and how they are funded. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamiak P., Charycka B., Gumkowska M.: Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badań, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2016
 2. Charycka B., Gumkowska M.: Kondycja organizacji pozarządowych 2018. Wyd. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2019
 3. Dane Głównego Urzędu Statystycznego - Bank Danych Lokalnych dostęp 20.04.2020 r.
 4. Frumkin P.A.: Institutional isomorphism and public sector organizations. Journal of Public Administration Research and Theory, 2004, 14/3
 5. Kamiński A.: Funkcje pedagogiki społecznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982
 6. Krupa G.: Czy tylko instytucje państwowe i programy rządowe?, w: Prewencja i rehabilitacja, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2004
 7. Leś E., Nałęcz S., Wygnański J. J., Toepler S., Salamon L. M.: Sektor Non-Profit w Polsce. Szkic do portretu, The Johns Hopkins University, Instytut Studiów Politycznych PAN, Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON, Warszawa 2000
 8. Mazur S., Wygnański J.J.: Jak zmieniają się relacje państwa z organizacjami trzeciego sektora? w: Mazur S., Pacut A. (red.): System finansowania organizacji pozarządowych w Polsce, Wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2015
 9. Myers S.C.: The Capital Structure Puzzle, Journal of Finance, vol. 39, no. 3, 1984, www.nber.org/papers/w1393.pdf (dostęp 20.04.2020)
 10. Parlińska A.: Odpis 1% podatku PIT jako mechanizm finansowania działalności organizacji pożytku publicznego, w: Wasilewski M., Mądra-Sawicka M.(red): Finanse w działalności gospodarczej - teoria i praktyka, Wyd. SGGW, Warszawa 2019
 11. Praska - Kruszyńska J.: Realizacja zadań państwa poprzez organizacje "non profit", w: Państwo i rynek w gospodarce, PTE, Szczecin 2003
 12. Roszkowska Hołysz D.: Funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Polsce w: Funkcjonowanie instytucji non-profit do norm i standardów Unii Europejskiej pod red. naukową M. Fic, Wydawnictwo "Maria", Zielona Góra 2002
 13. Schimanek T.: Organizacje Pozarządowe i Samorząd Terytorialny. Możliwości wspólnych działań, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000
 14. Stecki L.: Fundacje część pierwsza, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 1996
 15. Szustek A.: Polski sektor społeczny, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2008
 16. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, art. 3.2. (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873, tekst jednolity z pózn. zm.)
 17. Załuska M.: Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Interart, Warszawa 1996
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.26
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu