BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gałecka Agnieszka (John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Poland), Cyburt Agnieszka (John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Poland)
Title
The Efficiency of Production Factors on Agricultural Farms of the Visegrad Group
Efektywność wykorzystania czynników produkcji w gospodarstwach rolniczych państw grupy wyszehradzkiej
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, nr 24 (73), s. 70-80, tab., wykr., bibliogr. 22 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Gospodarstwa rolne, Czynniki produkcji, Efektywność produkcji, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR), Dochody rolnicze
Arable farm, Production factors, Production effectiveness, Farm Accountancy Data Network (FADN), Farm household income
Note
JEL Classification: Q12, Q14
streszcz., summ.
Country
Kraje Grupy Wyszehradzkiej
Visegrad Group countries
Abstract
Celem opracowania było określenie efektywności wykorzystania czynników produkcji w gospodarstwach rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej. Badaniami objęte zostały gospodarstwa uczestniczące w europejskim systemie zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych FADN (Farm Accountancy Data Network). W ramach celu głównego dokonano oceny produktywności i dochodowości ziemi, pracy i kapitału. Okres badawczy obejmował lata 2014-2017. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że najefektywniej zasoby ziemi były wykorzystywane na Węgrzech i w Polsce, zaś najmniej efektywnie na Słowacji. Biorąc pod uwagę produktywność pracy i kapitału najwyższe wyniki osiągnęły gospodarstwa z Czech i Słowacji, zaś najniższe gospodarstwa polskie. Natomiast najwyższą dochodowością pracy i majątku charakteryzowały się gospodarstw węgierskie, gdzie analizowane wskaźniki były wyższe od średniej w UE. (abstrakt oryginalny)

The objective of the study was to determine the effectiveness of the use of production factors on farms of the Visegrad Group countries. The research covered farms participating in the European system for collecting accounting data from FADN (Farm Accountancy Data Network) farms. Under the main objective, an assessment was made of the productivity and profitability of land, labour and capital. The research period covered the years 2014-2017. Based on the analyses that was conducted, it was found that the most effective use of land resources was on farms in Hungary and Poland, and the least effective in Slovakia. Considering labour and capital productivity, the highest results were achieved by farms in the Czech Republic and Slovakia, while the lowest by Polish farms. On the other hand, Hungarian farms were characterized by the highest profitability of labour and return on assets, where the analysed indicators were higher than the EU average. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barry P.J., Baker C.B., Ellinger P.N., Hopkin J.A., Financial Management in Agriculture. Interstate Publisher, Illinis 1995.
 2. Bórawski P., Wielkość ekonomiczna jako czynnik różnicujący wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw rolnych w regionie Pomorze i Mazury, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej 67/2008.
 3. Bud-Gusaim J., Efektywność zasobów produkcyjnych w rolnictwie indywidualnym Polski, PWN, Warszawa 1988.
 4. Eurostat: https://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_en.cfm (access: 18.11.2019).
 5. Filipiak, T., Efficiency of production factors in horticultural holdings versus holdings of other agricultural types, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agrobusiness Economists 21(4)/2019.
 6. Gałecka A., Efektywność gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2012-2015 w zależności od ich wielkości ekonomicznej, Roczniki Naukowe SERiA, 19(5)/2017.
 7. Gałecka, A., Typ rolniczy a efektywność gospodarstw rolniczych w Polsce, Zarządzanie Finansami i Rachunkowość 5(2)/2017.
 8. Komorowska D., Typ rolniczy a efektywność gospodarstw ekologicznych, Roczniki Naukowe Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 99(4)/2012.
 9. Manteufel R., Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, PWRiL, Warszawa 1979.
 10. Marcysiak A., Efektywność wykorzystania zasobów produkcyjnych w różnych typach gospodarstw jako element oceny ich siły konkurencyjnej, Roczniki Naukowe SERIA, X(3)/2008.
 11. Masternak-Janus A., Analiza efektywności gospodarowania przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce, Economics and Management, 4/2013.
 12. Niewiadomski K., Efektywność ekonomiczna gospodarstw rolniczych, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3/2007.
 13. Orłowska, M. J., Zasoby czynników produkcji oraz ich efektywność w gospodarstwach o różnej wielkości ekonomicznej w świetle FADN, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 17(2)/2015.
 14. Piwowar, A., Struktury rolne i produktywność rolnictwa w Grupie Wyszehradzkiej, Problems of World Agriculture, 17/2017.
 15. Poczta W., Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 2003.
 16. Poczta, W., Średzińska, J., Wyniki produkcyjno-ekonomiczne i finansowe indywidualnych gospodarstw rolnych według ich wielkości ekonomicznej (na przykładzie regionu FADN Wielkopolska i Śląsk), Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 2/2007.
 17. Standard 2017 results obtained by agricultural holdings participating in the Polish FADN, Warszawa 2018.
 18. Szabo L., Grznar M., Zelina M., Agricultural performance in the V4 countries and its position in the European Union, Agricultural Economics, 64(8)/2018.
 19. Szymańska E., Efektywność przedsiębiorstw- definiowanie i pomiar, Roczniki Nauk Rolniczych, SERIA G 97(2)/2010.
 20. Wasilewski M., Wasilewska A., Koszty i efektywność pracy w przedsiębiorstwach rolniczych, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 94(1)/2007.
 21. Zegar J.S., Dochody rolników po akcesji w Unii Europejskiej, Raport "Realia i co dalej" 4/2011.
 22. Ziętara W., Zieliński M., Efektywność i konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych nastawionych na produkcję roślinną, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1/2012.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.28
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu