BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lemanowicz Marzena (Warsaw University of Life Sciences, Poland)
Title
Indications of Consumers' Prosumer Behaviour on the Food Market
Przejawy zachowań prosumpcyjnych konsumentów na rynku żywności
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, nr 24 (73), s. 81-91, tab., wykr., bibliogr. 29 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Rynek żywności, Zachowania konsumenta, Prosumpcja, Trendy konsumenckie
Food market, Consumer behaviour, Prosumption, Consumer trends
Note
JEL Classification: M31, D12
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu było zidentyfikowanie przykładów zachowań prosumpcyjnych na rynku żywności, określenie stopnia zaangażowania konsumentów w te działania i pomiar postaw (opinii) respondentów dotyczących zaangażowania klienta w tworzenie/ulepszanie produktów. Na podstawie przeprowadzonych badań wyłoniono najbardziej popularne działania podejmowane przez konsumentów z zakresu prosumpcji, określono zaangażowanie konsumentów w różnego rodzaju akcje marketingowe organizowane przez producentów. Badanie ankietowe przeprowadzono w grupie 320 respondentów. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że wyrażanie opinii na temat zakupionych produktów spożywczych jest jednym z przejawów zachowań prosumpcyjnych i działania te podejmowane są z dużą częstotliwością i chęcią. W badaniu zidentyfikowano również uczestnictwo konsumentów w kreowaniu nowych produktów i ulepszaniu już istniejących. Ponad połowa respondentów (64,4%, 206 osób) zadeklarowała, ze uczestniczy w tych działaniach, jednakże udział ten jest rzadki bądź bardzo rzadki. Przeprowadzone badania wskazują na aktywność konsumentów w zakresie prosumpcji, jednakże respondenci przejawiają głównie zachowania nie wymagające od nich dużej aktywności. Ponadto konsumenci wyrażają pozytywne opinie na temat organizowania tego typu działań przez firmy i większość z nich uważa, że na rynku jest ich za mało. (abstrakt oryginalny)

The objective of this article was to identify examples of prosumer behaviour in the food market, to examine the degree of customer involvement and to measure the attitudes (opinions) of respondents regarding customer engagement in creation/improvement of a product. The most popular activities undertaken by consumers in the field of prosumption were selected and consumer involvement in various types of marketing campaigns organized by producers was determined. The survey was conducted among 320 respondents. The conducted research indicates consumer activity in the field of prosumption; however, respondents mainly manifest behaviour that do not require them to be very active. Sharing opinions on purchased food products is one of the manifestations of prosumer behaviour and these actions are undertaken with great frequency and willingness. The study also identified consumer participation in creating new products and improving existing ones. Over half of the respondents (64.4%) declared that they participated in these activities, however their participation is rare or very rare. In addition, consumers express positive opinions about the organization of such activities by companies and most of them believe that there are too few such activities on the market. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baruk A., A. Iwanicka: Prosumpcja jako trend konsumencki w opiniach potencjalnych prosumentów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 41/ 2015
 2. Bednarz J.: Prosumpcja jako rezultat zmian zachodzących w zachowaniach konsumentów na przykładzie przemysłu spożywczego. Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 5, 1/2017
 3. Brodie R.J., L.D. Hollebeek, B. Jurić. A. Ilić: Customer engagement: conceptual domain, fundamental propositions, and implications for research, Journal of Service Research, 14(3)/2011
 4. Bywalec Cz.: Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. C.H. Beck, Warszawa, 2010
 5. Hajduk M.T., T. Zalega: Zachowania prosumpcyjne polskich konsumentów na rynku produktów żywnościowych, Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, nr 2(17)/2013
 6. Henard D., P. Dacin: Reputation for Product Innovations: Its Impact on Consumers. Product Development & Management Association, 27/2010
 7. Jung, B.: Kapitalizm postmodernistyczny, Ekonomista, 5-6/1997
 8. Kumar V., L. Aksoy, B. Donkers, R. Venkatesan, T. Wiesel, S. Tillmanns: Undervalued or Overvalued Customers: Capturing Total Customer Engagement Value, Journal of Service Research, 13(3)/2010
 9. Lazaridis P., A.C. Drichoutis: Food Consumption Issues in the 21st Century, [w:] Soldatos, P., Rozakis, S., (red.) The Food Industry in Europe, Agricultural University of Athens, Athens 2005
 10. Lemanowicz M., J. Szwacka-Mokrzycka: Identification of leading consumer trends on the food market, [w:] Economic Science for Rural Development. Proceedings of the International Scientific Conference, vol. 51/2019, Jelgava, Latvia
 11. Lindstrom M.: Zakupologia. Prawdy i kłamstwa o tym, dlaczego kupujemy, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009
 12. Luboińska M.: Reakcje i oczekiwania w wybranych grupach konsumentów wobec nowego produktu na rynku żywności funkcjonalnej, Studia Oeconomica Posnaniensia, 12(6)/2018
 13. Miotti L., F.Sachwald: Cooperative R&D: why and with whom? An integrated framework of analysis. Research Policy, 32/2003
 14. Mitręga M.: Koncepcja produktów systemowych a prosumpcja. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 262/2016
 15. Olejniczuk-Merta A.: Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce, Konsumpcja i Rozwój, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 1/2011
 16. Sowa I.: Determinanty zróżnicowań zachowań prosumenckich młodych konsumentów, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 231/2015
 17. Szulc E.: Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów - uwarunkowania i przejawy, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 31/2013
 18. Tapscott D., A. Williams: Wikonomia. O globalnej współpracy, która wszystko zmienia. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008
 19. Toffler A.: The Third Wave, Bantam Books, Toronto, 1981
 20. Toffler A.: Trzecia fala, PIW, Warszawa, 1986
 21. Troye S.V., M. Supphellen, A. Jakubanecs: The Consumer as a Co-Producer and Prosumer: Convenience Food Marketing. In: Rudolph T., Schlegelmilch B., Bauer A., Franch J., Meise J. (eds) Diversity in European Marketing. Gabler 2012
 22. Vivek S.D., S.E. Beatty, R.M. Morgan: Customer engagement: Exploring customer relationships beyond purchase, The Journal of Marketing Theory and Practice, 20(2)/2012
 23. Wolny R.: The development of prosumption on the Polish e-services market. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, 22(71)/ 2019
 24. Zalega T.: Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku. Konsumpcja i Rozwój, 2(5)/2013
 25. Zomerdijk L. G., Ch.A. Voss: Service Design for Experience-Centric Services, Journal of Service Research, 13(1)/2010
 26. https://socialmediasocjologia.wordpress.com/2014/05/19/wymysl-nowy-smak-lays/,(dostęp: 15.02.2020)
 27. https://www.oetker.pl/pl-pl/nasza-firma/biuro-prasowe/nowosci-biuro-prasowe/nowosc-biuroprasowe/ n/Marken-Und-Produkt-News/pojedynek-smakow-niecodzienna-akcja-promocyjnawspierajaca- wprowadzenie-nowych-smakow-pizzy-gu, (dostęp: 15.02.2020)
 28. http://warianty.zywiec.com.pl/, (dostęp: 15.02.2020)
 29. http://rynekkawy.pl/klienci-wybierali-ka/, (dostęp: 15.02.2020)
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.29
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu