BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalinowski Sławomir (Institute of Rural and Agricultural Development of the Polish Academy of Sciences)
Title
Poverty in Rural Areas : an Outline of the Problem
Ubóstwo na wsi. Zarys problemu
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 4, s. 69-78, tab., rys., bibliogr. 40 poz.
Keyword
Ubóstwo, Obszary wiejskie, Wykluczenie społeczne
Poverty, Rural areas, Social exclusion
Note
JEL Classification: I31, I32, D31, D63
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę określenia poziomu ubóstwa w Polsce. Przedstawiono przegląd najważniejszej literatury dotyczącej ubóstwa, a także wskaźniki, które stosowane są do określenia jego wielkości. Za pomocą ubóstwa relatywnego, obiektywnego i subiektywnego przedstawiono zasięg ubóstwa wiejskiego na tle ubóstwa ogółem. Na podstawie analiz zauważono, że wskaźnik zagrożenia ubóstwem na obszarach wiejskich w Polsce wynosi 21,2%, niemal co piąty mieszkaniec wsi zagrożony jest ubóstwem ustawowym, a co dziesiąty ubóstwem skrajnym. W artykule przedstawiono również obszary wiejskie w Polsce w największym stopniu zagrożone ekskluzją społeczną. Obszary te wyróżniono na podstawie zarejestrowanej liczby rodzin pobierających zasiłki z pomocy społecznej. (abstrakt oryginalny)

This article is an attempt to determine the level of poverty in rural areas in Poland. The author reviewed the most important publications on poverty and the indicators that determine its scale. Relative, objective and subjective poverty lines were used to present the range of rural poverty against the background of total poverty. Analyses showed that the at-risk-of-poverty rate for rural areas in Poland amounted to 21.2%. This means that almost every fifth rural resident is at risk of poverty, whereas every tenth resident is at risk of extreme poverty. The article also presents the rural areas in Poland which are at the highest risk of social exclusion. These areas were distinguished on the basis of the number of registered families receiving social benefits. Both Eurostat (EU-SILC) and Local Data Bank of the Statistics Poland (BDL GUS) were used. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Atkinson, A.B. (1987). On the measurement of poverty. Econometrica, 55 (4), 749-764.
 2. Binder, P. (2014). Młodzi a bieda. Strategie radzenia sobie w doświadczeniu młodego pokolenia wsi pokołchozowych i popegeerowskich. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 3. Chrzanowska, M., Pomianek, I. (2018). Multidimensional Statistical Analysis of Changes in Living Conditions in Mazowieckie Voivodship Compared to Other Polish Voivodeships in the Period 2005-2016. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 31, 227-234.
 4. Connelly, R., Sullivan, A., Jerrim, J. (2014). Primary and secondary education and poverty review. Centre for Longitudinal Studies Institute of Education, London.
 5. Emerson, E. (2007). Poverty and people with intellectual disabilities. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 13 (2), 107-113.
 6. European Commission (2017). 2017 report on equality between women and men in the EU. Directorate-General for Justice and Consumers, Brussels, https://doi. org/10.2838/52591
 7. Galor, Z., Goryńska-Bittner, B., Kalinowski, S. (Eds.) (2014). Życie na skraju - marginesy społeczne wielkiego miasta. Wydawnictwo Societas Pars Mundi, Bielefeld.
 8. Główny Urząd Statystyczny - GUS (2019). Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2018 r. Informacje Sygnalne 28.06.2019.
 9. Golinowska, S. (1997). Badania nad ubóstwem. Założenia i metoda. [In:] S. Golinowska (Ed.), Polska bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 10. Golinowska, S. (2018). O polskiej biedzie w latach 1990- -2015. Definicje, miary i wyniki. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 11. Golinowska, S. (Ed.) (1997). Polska bieda II. Kryteria, ocena, przeciwdziałanie. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 12. Golinowska, S., Sowa, A. (2012). Determinanty niepełnosprawności. [In:] S. Golinowska (Ed.), Instytucjonalne, zdrowotne i społeczne determinanty niepełnosprawności. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, 68-99.
 13. Healy, S. (2017). Strategies to combat poverty and generate decent employment in the European Union. Presentation at UN Expert Group. New York.
 14. International Labour Organization - ILO (2016). World Employment and Social Outlook 2016: Transforming jobs to end poverty. International Labour Office, Geneva.
 15. Jarosz, M. (Ed.) (2013). Polskie bieguny. Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 16. Kalinowski, S. (2015). Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Kalinowski, S. (2016). "Pieniądze szczęścia nie dają... być może" - oblicza niespójności opinii ludności wiejskiej o niepewnych dochodach. Polityka Społeczna, 2 (503), 16-20.
 18. Kalinowski, S., Łuczka-Bakuła, W. (2007). Ubóstwo ludności wiejskiej województwa wielkopolskiego. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.
 19. Kałuża, D.P., Szukalski, P. (Eds.) (2014). Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej. Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.
 20. Kowalczyk, O., Gilga, K., Jurek, Ł. (2007). Aktywność społeczna i poziom życia osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku. Indygo, Wrocław.
 21. Kryńska, E., Kwiatkowski, E. (2010). Polityka państwa wobec rynku pracy: idee ekonomiczne i rzeczywistość. Polityka Społeczna, 5-6, 1-7.
 22. Kubicki, P. (2013). Ubóstwo i wykluczenie osób starszych. European Anti-Poverty Network, Warszawa.
 23. Kurowski, P. (2019). Informacja o poziomie minimum egzystencji w 2018 r. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 24. Lister, R. (2007). Bieda. Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 25. Łuczak, A., Kalinowski, S. (2020). Assessing the level of the material deprivation of European Union countries. PLOS ONE, 15 (9), e0238376, https://doi.org/10.1371/ journal.pone.0238376
 26. Organisation for Economic Cooperation and Development - OECD (2015). OECD Skills Outlook 2015: Youth, Skills and Employability. OECD Publishing, Paris.
 27. Panek, T., Podgórski, J., Szulc, A. (1999). Ubóstwo, teoria i praktyka pomiaru. Monografie i Opracowania 453. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 28. Quy, N.H. (2016). Relationship between Economic Growth, Unemployment and Poverty: Analysis at Provincial Level in Vietnam. International Journal of Economics and Finance, 8 (12), 113-119.
 29. Regulation EC No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council of 16 June 2003 concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) (Text with EEA relevance). OJ L 165 of 03.07.2003.
 30. Rowntree, B.S. (1901). Poverty: A study of town life. Macmillan, London.
 31. Sen, A. (1981). Poverty and famines: An essay on entitlement and deprivation. Clarendon Press, Oxford.
 32. Serneels, P., Dercon, S. (2014). Aspirations, Poverty and Education Evidence from India. Oxford Department of International Development, Oxford.
 33. Standing, G. (2014). Prekariat - nowa niebezpieczna klasa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 34. Stanny, M., Rosner, A., Komorowski, Ł. (2018). Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III. Struktury społeczno-gospodarcze, ich przestrzenne zróżnicowanie i dynamika. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 35. Stiglitz, J. (2009). The Global crisis, social protection and jobs. International Labour Review, 148 (1-2), 1-13.
 36. Tarkowska, E. (Ed.) (2013). Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 37. Townsend, P. (1979). Poverty in the United Kingdom. A Survey of Household Resources and Standards of Living. Penguin Books and Allen Lane, London.
 38. United Nations Children's Fund - UNICEF (2016). Fairness for Children. A league table of inequality in child well- -being in rich countries. Report Card 13.
 39. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz.U. 2004 nr 64, poz. 593 [Social Security Act of 12 March 2004. Journal of Laws 2004 No 64, item 593].
 40. Warzywoda-Kruszyńska, W. (Ed.) (2012). Bieda dzieci. Zaniedbanie. Wykluczenie społeczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.4.42
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu