BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kisiel Roman (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Kowalewska Aleksandra (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Kowalewska Joanna (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Title
Impact of Implemented Innovations on Competitiveness of Tourism Companies in the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship
Wpływ wdrożonych innowacji na konkurencyjność przedsiębiorstw turystycznych w województwie warmińsko-mazurskim
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 4, s. 87-94, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo turystyczne, Innowacyjność, Przewaga konkurencyjna
Tourist enterprises, Innovative character, Competitive advantage
Note
JEL Classification: L83, O31, O32
streszcz., summ.
Country
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstract
Rosnący popyt na usługi turystyczne przyczynił się do powstania oraz rozwinięcia się wielu przedsiębiorstw turystycznych, które dążąc do wyróżnienia swojej oferty na rynku oraz pozyskiwania nowych klientów, podejmują działania mające na celu zwiększenie swojej konkurencyjności. Skutecznym rozwiązaniem jest wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach, dzięki którym mogą umocnić swoją pozycję. Celem pracy jest przedstawienie wpływu innowacji na konkurencyjność przedsiębiorstw turystycznych na przykładzie wybranych podmiotów działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w związku z czym w trzech przedsiębiorstwach przeprowadzona została ankieta skierowana do klientów oraz ankieta skierowana do pracowników i właścicieli. Ich wyniki pozwoliły uzyskać informacje, zgodnie z którymi m.in. największymi atutami, dzięki którym badane podmioty pozytywnie odznaczały się na rynku, były innowacje. Ponadto więcej niż połowa zatrudnionych oznajmiła, iż innowacje przyczyniły się do wzrostu liczby klientów. (abstrakt oryginalny)

The growing demand for tourism services has led to the establishment and development of many companies in the hospitality industry, which are driven by a need to stand out in the market and acquire new clients. To do this, they make efforts to improve their competitiveness by implementing specific innovations in hopes of strengthening their market position. The aim of this paper is to discuss the effect of innovations on the competitiveness of tourism and hospitality enterprises, using chosen companies from the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship in Poland as a case study. The empirical part of the research consisted of one questionnaire addressed to the clients and the other one addressed to the employees and owners. Both questionnaires were conducted in three companies. The results of these surveys provided information which indicated that the most important assets that allowed companies to distinguish themselves on the market were the innovations that they implemented. In addition, over half of the employees in these companies declared that innovations had contributed to an increase in the number of customers. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bossak, J., Bieniowski, W. (2004). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 2. Georgescu-Roegen, N. (1976). Energy and Economic Myths. Southern Economic Journal, 41 (3), 347-381.
 3. Gorynia, M. (2002). Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 4. Gryszel, P., Jaremen, D., Rapacz, A. (2010). Innovation of tourism enterprises based on the example of Karpacz. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 9 (4), 143-152.
 5. Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K., Alpkan, L. (2011). Effects of Innovation Types on Firm Performance. International Journal of Production Economics, 133, 662-676.
 6. Kisiel, R., Zielińska-Szczepkowska, J., Mówińska, K. (2017). Inicjatywa JEREMIE jako źródło wsparcia i rozwoju konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Studium przypadku województwa zachodniopomorskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 7. Kisiel, R., Zielińska-Szczepkowska, J., Taradejna, D. (2018). Natural and cultural resources of Green Kurpie as drivers of tourism development. Ekonomia i Środowisko, 2, 231-245.
 8. Kryk, B., Piech, K. (Eds.) (2009). Innowacyjność w skali makro i mikro. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 9. Majchrzak, J., Mendel, T. (1999). Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 10. Ozimek, I., Gralak, K., Pomianek, I. (2019). Atrakcyjność turystyczna województw w Polsce - wybrane aspekty. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 11. Peters, M., Pikkemaat, B. (2006). Innovation in Tourism. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 6 (3-4), 1-6.
 12. Rapacz, A. (1994). Przedsiębiorstwo turystyczne. Podstawy i zasady działania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Roman, M., Roman, M., Prus, P. (2020). Innovations in Agritourism: Evidence from a Region in Poland. Sustainability, 12 (12), 4858, https://doi.org/10.3390/ su12124858
 14. Sołoma, L. (1999). Metody i techniki badań socjologicznych. Wybrane zagadnienia. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Olsztyn.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.4.44
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu