BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lichota Wojciech (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Zastosowanie modeli logitowych do zdiagnozowania zagrożenia bankructwem przedsiębiorstw
The Use of Logistic Models to Diagnose the Risk of Bankruptcy in Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, nr 24 (73), s. 92-103, tab., wykr., bibliogr. 22 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Bankructwo, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Kondycja finansowa, Finanse przedsiębiorstwa, System wczesnego ostrzegania, Model oceny finansów przedsiębiorstwa, Modele regresji
Bankruptcy, Financial analysis of enterprise, Financial condition, Enterprise finance, Early warning system, Enterprises financial evaluations models, Regression models
Note
JEL Classification: G17, G32, G33
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zostały zaprezentowane wybrane modele regresji logistycznej, które służą do analizy przedsiębiorstw w zakresie zagrożenia bankructwem jak i zmiany w sytuacji finansowej. Jak wynika z literatury z zakresu finansów do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa należy zastosować odpowiednie metody. Błędna ocena może przynieść przykre konsekwencje dla przedsiębiorstwa, w postaci podjęcia nietrafionych decyzji przez zarządzających, odmowy udzielenia kredytu bankowego lub niepodjęcia współpracy przez dostawców i odbiorców. Celem artykułu była weryfikacja skuteczności predykcji 12 modeli regresji logistycznej, które pozwalają na dokonanie oceny zagrożenia bankructwem przedsiębiorstwa a także zajęcia stanowiska odnośnie przyszłej kondycji finansowej. Próba badawcza wynosiła 40 przedsiębiorstw, w tym 8 przedsiębiorstw, dla których został złożony wniosek o upadłość. Jak wynika z przeprowadzonych badań, poszczególne modele odznaczają się różną sprawnością ogólną, która wyniosła od 54% do 98%. Ponadto wykazano, że wraz ze wzrostem wskaźników analizy finansowej użytych w konstrukcji funkcji nie zwiększa się sprawność poszczególnych modeli. Autor podsumowuje, że w celu uniknięcia ryzyka przeprowadzenia niewiarygodnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, należy zastosować co najmniej kilka modeli logitowych. (abstrakt oryginalny)

The article presents selected logistic regression models that are used to analyze enterprises in terms of their risk of bankruptcy and changes in their financial situation. As it appears from the literature on finance, it is necessary to apply appropriate methods to assess the financial condition of an enterprise. Incorrect assessment may cause unpleasant consequences for the company, in the form of taking wrong decisions by managers, refusal to be granted a bank loan or failure to undertake cooperation with suppliers and customers. The aim of the article was to verify the effectiveness of the prediction of 12 logistic regression models, that allow for the assessment of an enterprise's bankruptcy risk and its future financial condition. The research sample was 40 companies, including 8 enterprises for which a bankruptcy petition had been filed. As results from the conducted research, individual models have different general efficiency, which ranged from 54% to 98%. In addition, it was seen that the efficiency of particular models does not increase with an increase of the financial analysis indicators used in the construction of the function. The author concludes that in order to avoid the risk of making an unreliable assessment of the financial condition of a company, at least 10 logistic models should be used. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antonowicz P.: Zastosowanie macierzy klasyfikacji przedsiębiorstw do oceny zdolności predykcyjnych 52 modeli Z-Score. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Nr 272/1, Zarządzanie i Marketing, z. 17/2010.
 2. Balina R.: Skuteczność wybranych modeli dyskryminacyjnych na przykładzie branży robót budowlanych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 689/2012.
 3. Belyaeva E.: On a new logistic regression model for bankruptcy prediction in the IT branch. Department of Mathematics, Uppsala University, 2014.
 4. Durica M., Valaskova K., Janoskova K.: Logit business failure prediction in V4 countries. "Engineering Management in Production and Services", vol. 11, nr 4/2019.
 5. Gołębiowski G., Tłaczała A.: Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym. Difin, Warszawa 2005.
 6. Grochowina D.: Wpływ metod imputacji danych na skuteczność klasyfikacyjną modelu logitowego zastosowanego do prognozowania upadłości przedsiębiorstw, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XLV nr 2/2014.
 7. Gruszczyński M.: Modele mikroekonometrii w analizie i prognozowaniu zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Nr 34/2003.
 8. Halteh K.: Bankruptcy prediction of industry-specific businesses using logistic regression. "Journal of Global Academic Institute Business & Economics", vol. 1, nr 2/2015.
 9. Hołda A.: Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH. "Rachunkowość", nr 5/2001.
 10. Hołda A.: Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych. Zeszyty Naukowe, Seria Specjalna: Monografie, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 174/2006.
 11. Juszczyk S., Balina R.: Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw spedycyjnych jako bankowe narzędzie decyzyjne. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, nr 78/2009.
 12. Korol T.: Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości. Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 13. Korol T.,: Evaluation of the factors influencing business bankruptcy risk in Poland. Financial Internet Quarterly "e-Finanse" vol.13, nr 2/2017.
 14. Lichota W.: Wykorzystanie modeli logitowych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw funkcjonujących w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, [w:] Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 440/2016.
 15. Mączyńska E.: Ocena kondycji przedsiębiorstwa. Życie Gospodarcze, nr 38/1994.
 16. Mączyńska E., Zawadzki M.: Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw. Ekonomista, nr 2/2006.
 17. Pitera R.: Ocena wiarygodności wybranych modeli wczesnego ostrzegania w badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 514/2018.
 18. Pociecha J., Pawełek B., Baryła M., Augustyn S.: Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.
 19. Puagwatana S., Gunawardana K., Logistic Regression Model for Business Failures Prediction of Technology Industry in Thailand. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2932026, 2012.
 20. Rusiecki K., Białek-Jaworska A.: Systemy wczesnego ostrzegania o zagrożeniu upadłością przedsiębiorstw z sektora budowlanego - porównanie analizy dyskryminacyjnej i modelu logitowego. Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo, nr 43/2015.
 21. Stępień P., Strąk T.: Wielowymiarowe modele logitowe oceny zagrożenia bankructwem polskich przedsiębiorstw, [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej (red. D. Zarzecki). Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, t. 1/2004.
 22. Wędzki D.: Zastosowanie logitowego modelu upadłości przedsiębiorstw. Ekonomista, nr 5/2005.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.30
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu