BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazurkiewicz Kamil (University of Maria Curie-Skłodowska in Lublin)
Title
Core & More - the Concept of Intelligent Reporting for Corporate Information
Core & More - koncepcja inteligentnej sprawozdawczości informacji korporacyjnych
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, nr 24 (73), s. 104-113, tab., bibliogr. 29 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Raportowanie, Korporacje, Interesariusze
Reporting, Corporation, Stakeholders
Note
JEL Classification: M40, M41, G34
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym artykule poruszono problematykę nowego sposobu sprawozdawczości informacji korporacyjnej - koncepcji Core & More. Celem artykułu jest ocena koncepcji Core & More pod kątem zwiększenia transparentności raportu korporacyjnego oraz przejrzystości przekazywanej interesariuszom informacji. Na podstawie krytycznej analizy literatury przedmiotu, raportów instytucji branżowych oraz wywiadów z przedstawicielami praktyki gospodarczej pozytywnie zweryfikowano hipotezę badawczą. Raport korporacyjny sporządzone zgodnie z koncepcją Core & More jest bardziej transparentny a informacja przekazywana interesariuszom ustrukturyzowana. Koncepcja Core & More pozwala odejść od silosowego podejścia do sprawozdawczości. Strukturyzuje informacje, sprawia, że jest ona czytelniejsza w odbiorze i bardziej logiczna. Jednak wdrożenie tej koncepcji wymusza na raportujących abstrakcyjnego myślenia. Dodatkowo tworząc raport zgodnie z Core & More konieczne jest posiadanie umiejętności i zaplecza informatycznego, ponieważ koncepcja ta zakłada w dużej mierze wykorzystanie narzędzi informatycznych. (abstrakt oryginalny)

This article deals with the problem of a new way of reporting corporate information - the Core & More concept. Its aim is to evaluate the Core & More concept as it relates to the increasing transparency of corporate reporting as well as to the transparency of information provided to stakeholders. On the basis of a critical review of the subject literature, reports of sector institutions and interviews with representatives of business practices, the research hypothesis was verified positively. Corporate reports that conform to the standards of the Core & More concept are more transparent and the information given to stakeholders is structured. The Core & More concept allows to derogate from the silo approach of reporting. It structures information, makes it more readable and more logical to understand. The implementation of this concept, however, requires reporting persons to use abstract thinking. Additionally, while creating reports, one should have both IT skills and IT support because this concept involves, to a large extent, the use of IT tools. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bernat, T., Hawran, K., Kowalik, J., Asymmetry information model principal-agent - results of experiments, Przedsiębiorstwo i Region, 2016.
 2. Core & More. An opportunity for smarter corporate reporting, September 2017 https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/170918-Publication-Core-More.pdf (accessed on 19 May 2019)
 3. Core & More in practice, https://www.accountancyeurope.eu/publications/core-more-in-practice/ (accessed on 19 May 2019 )
 4. Dziawgo, D., "New" Financial Statement - a Voice in the Discussion, Theoretical Journal of Accounting, 2011.
 5. Espejo, M., Daciê, F., Reducing information asymmetry from the management control perspective: discussion of practices in transparent companies. Revista Contabilidade & Finanças, 2016.
 6. Fox, J., Lorsch, J. W. What good are shareholders?. Harvard Business Review, 2012, 90(7/8).
 7. Follow-up Paper. "The Future of Corporate Reporting -creating the dynamics for change", March 2017 https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/170322-Publication-Follow-uppaper- on-FoCR.pdf ( accessed on 19 May 2019)
 8. Hąbek, P., Corporate social responsibility as a stakeholder - oriented conception. Organization & Management Scientific Quarterly, 2009.
 9. Healy, P. M., Palepu, K. G., Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. Journal of accounting and economics, 2001.
 10. Hockerts, K., Moir, L., Communicating corporate responsibility to investors: The changing role of the investor relations function. Journal of Business Ethics, 2004.
 11. Jaworska, E., Change in the approach to reporting in the context of corporate social responsibility. Finance, Financial Market, Insurance, 2011.
 12. Krasodomska, J., Non-financial Information as Part of a Company Annual Report. Cracow Review of Economics and Management, 2010.
 13. Lambert, R., Leuz, C., Verrecchia, R. E., Accounting information, disclosure, and the cost of capital. Journal of accounting research, 2007.
 14. Łukasik, G., Conflict of interest in the corporate finance (issues for discussion. Studia Ekonomiczne, 2018.
 15. Materska, K., Januszko, W., Distortion of information in wide area systems of economic information, Przegląd Biblioteczny, 2006.
 16. The information obligations, https://www.gpw.pl/obowiazki-informacyjne (accessed on 3 May 2019 )
 17. Piecuch, T., Information in the Functioning of Contemporary Enterprises. Modern Management Review, 2013.
 18. Renier, B., & Blomme, H. Smarter corporate reporting with Core & More, The Reporting Times, 12/2018.
 19. Rosenbrand, M., The advantages of Core & More reporting, https://www.f19.nl/en/core-more (accessed on 12 May 2019).
 20. The Ordinance of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information, Dz.U. 2018 poz. 757,art. 70.
 21. Regulation (EU) no 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC, art. 7
 22. Śnieżek, E., Wiatr, M., Reflections on contemporary forms of communication with stakeholders. Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Współczesne Finanse, 2017.
 23. Świderska G. K., 2011, Annual Report in communication with investors, http://www.pte.pl/1184_praktycznateoria.html (accessed on 3 May 2019 )
 24. Świderska, G. K., & Bek-Gaik, B., Where does business reporting head. Studia Ekonomiczne, 2016.
 25. Świderska, G. K., Pielaszek, M., Borowski, S., Investor Protection and Level of Disclosures by Public Listed Companies. Theoretical Journal of Accounting, 2010.
 26. The Future of Corporate Reporting -creating the dynamics for change, FEE, October 2015, https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/FEECogitoPaper_-_The FutureofCorporateReporting.pdf (accessed on 19 May 2019)
 27. Act of 29 July 2005 on public offer and conditions for introducing financial instruments to organized trading system and on public companies Dz. U. z 2019 r. poz. 623, art. 56.
 28. Walińska, E., & Gad, J., The key corporate reporting tools in the practice of the Polish capital market - case study. Theoretical Journal of Accounting, 2017.
 29. Wysłocka, E., The role of information and financial reporting in the assessment of investment risk. Finance, Financial Market, Insurance, 2013.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.31
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu