BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pyka Irena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Nocoń Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Polityka makroostrożnościowa w Unii Europejskiej wobec instytucji ważnych systemowo
Macroprudential Policy in the European Union Against Systemically Important Financial Institutions
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, nr 24 (73), s. 189-204, tab., schemat, bibliogr. 19 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Polityka makroostrożnościowa, Ryzyko systemowe, Instytucje finansowe, Polityka gospodarcza UE, Instrumenty polityki gospodarczej
Macroprudential policy, Systemic risk, Financial institutions, Economic policy of the EU, Economic policy instrument
Note
JEL Classification: G21, G28
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Polityka makroostrożnościowa wprowadzona regulacjami bazylejskimi po globalnym kryzysie finansowym ma charakter prewencyjny, chociaż obejmuje swym zakresem szereg rozwiązań instytucjonalnych i instrumentalnych, służących zapobieganiu materializacji ryzyka systemowego. Analiza tych rozwiązań została powiązana w opracowaniu z ich ukierunkowaniem na finansowe instytucje ważne systemowo (SIFIs), działające w Unii Europejskiej. Wskazuje się w nim, że wprowadzone do polityki makroostrożnościowej rozwiązania instytucjonalne i instrumentalne zwiększają znacznie dyscyplinę regulacyjną w systemie finansowym współczesnej gospodarki, nie zawsze natomiast są przejrzyste, a ich skuteczność ograniczona, z uwagi na właściwości ryzyka systemowego. Rozproszenie regulacyjne obserwuje sie również w Unii Europejskiej w odniesieniu do finansowych instytucji ważnych systemowo. Wzmacnia ono argumenty na rzecz tezy o niskiej skuteczności polityki makroostrożnościowej w dyscyplinowaniu stabilizującej roli SIFIs w systemie finansowym gospodarki globalnej. (abstrakt oryginalny)

The macroprudential policy implemented due to the Basel regulations after the global financial crisis has a preventive nature, although it covers a number of institutional and instrumental solutions aimed at preventing the materialisation of systemic risk. The analysis of these solutions has been linked in the article with their orientation on financial systemically important institutions (SIFIs), operating in the European Union. It is indicated that institutional and instrumental solutions, implemented through the macroprudential policy, significantly increase regulatory discipline in the financial system of the modern economy; however they are not always transparent and their effectiveness is limited, due to the nature of systemic risk. Regulatory dispersion in the European Union is also observed in relation to systemically important financial institutions. It strengthens the arguments in favor of the idea that macroprudential policy has low effectiveness in disciplining the stabilizing role of SIFIs in the financial system of the global economy. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bańbuła P.: Polityka makroostrożnościowa: przesłanki, cele, instrumenty i wyzwania. Materiały i Studia, nr 298, NBP, Warszawa 2013.
 2. Basel Committee on Banking Supervision: Global systemically important banks: assessment methodology and the additional loss absorbency requirement. Bank for International Settlements, November 2011.
 3. Boyd J. H., Heitz A.: The Social Costs and Benefits of Too-Big-To-Fail Banks: A "Bounding" Exercise. Journal of Banking & Finance, No. 68, 2016.
 4. Darvas Z., Schoenmaker D., Véron N.: Reforms to the European Union financial supervisory and regulatory architecture and their implications for Asia. ADBI Working Paper Series, No. 615, November 2016.
 5. De Larosière J. (ed.): The high-level group on financial supervision in the EU. Report. Brussels, 25 February 2009.
 6. Dobrzańska A.: Makroostrożnościowy wymiar regulacji CRDIV/CRR. Bezpieczny Bank 1(58), 2015.
 7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE. (OJ L176) - Capital Requirements Directive IV, CRD IV, art. 131 ust. 5 CRD IV.
 8. EBC: Raport roczny EBC z działalności nadzorczej 2018. Retrieved: https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annualreport/ html/ssm.ar2018~927cb99de4.pl.html#toc1. Dostęp: 15.04.2020.
 9. ESRB: Macroprudential policy beyond banking: an ESRB strategy paper. July 2016. Retrieved: https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/20160718_strategy_paper_beyond_banking.en.pdf. Dostęp: 15.04.2020.
 10. ESRB: Flagship Report on Macroprudential Policy in the Banking Sector. 2014. Retrieved: https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/140303_flagship_report.pdf. Dostęp: 15.04.2020.
 11. European Banking Authority: Consultation Paper. Draft Regulatory Technical Standards on criteria for determining the minimum requirement for own funds and eligible liabilities under Directive 2014/59/EU. 28 November 2014, EBA/CP/2014/41.
 12. Herring R., Carmassi J.: The structure of Cross-Sector Financial Supervision. Financial Markets, Institutions and Instruments, nr 1, 2008.
 13. International Monetary Fund: Key aspects of macroprudential policy. June 10, 2013. Retrieved: https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/061013b.pdf. Dostęp: 15.04.2020.
 14. Nocoń A.: System reagowania współczesnych banków centralnych na niestabilność sektora bankowego. Difin, Warszawa 2016.
 15. Olszak M.: Zintegrowany nadzór finansowy a ryzyko instytucji finansowych., [W:] T. Czerwińska, K. Jajuga (red.), Ryzyko instytucji finansowych. Współczesne trendy i wyzwania. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.
 16. Pyka I., Nocoń A., Cichorska J.: Nowy ład regulacyjny w sektorze bankowym Unii Europejskiej. CeDeWu, Warszawa 2019.
 17. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1608 z dnia 17 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1222/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących określenia metody identyfikacji globalnych instytucji o znaczeniu systemowym oraz definiowania podkategorii globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (tekst mający znaczenie dla EOG). Dz.Urz. UE nr L 240/1.
 18. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1222/2014 z dnia 8 października 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących określenia metody identyfikacji globalnych instytucji o znaczeniu systemowym oraz definiowania podkategorii globalnych instytucji o znaczeniu systemowym. Dz. Urz. UE L 330/27 z dnia 15.11.2014 r.
 19. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego. Dz. Urz. UE L 331/1 z dnia 15.12.2010 r.
 20. Schiavo G. L., Türk A.: The Institutional Architecture of EU Financial Regulation: The Case of the European Supervisory Authorities in the Aftermath of the European Crisis. [W:] L. Talani (eds.), Europe in Crisis. Palgrave Macmillan, London 2016.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.37
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu