BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sołtysiak Mirosław (Politechnika Rzeszowska)
Title
Seniorzy na rynku usług bankowych w Polsce
Seniors on the Market of Banking Services in Poland
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, nr 24 (73), s. 214-231, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Ludzie starsi, Usługi bankowe, Produkty bankowe, Zachowania klientów, Bankowość
Elderly people, Banking services, Bank product, Customer behaviour, Banking
Note
JEL Classification: G21, J14
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Określenie preferencji przedstawicieli Polaków zaliczanych do grupy wiekowej 65+ w korzystaniu z podstawowych rodzajów produktów na rynku bankowym. Metoda badań - Badania ankietowe przeprowadzone na grupie 569 respondentów zaliczanych do generacji 65+; wykonane przy pomocy kwestionariusza ankietowego w okresie od marca do maja 2018 r. Poprzedzone badaniem pilotażowym zrealizowanym w styczniu 2018 r. Wynik - Określono zachowania Polaków zaliczanych do generacji 65+ na rynku usług bankowych. Oszacowano poziom zainteresowania produktami bankowymi i poziom aktywności w korzystania tych produktów oraz ustalono preferowane sposoby realizacji usług bankowych. Dokonano analiza portfela produktów bankowych tego segmentu klientów. Oryginalność/Wartość - Wyniki badań stanowią poszerzenie stanu wiedzy na temat zachowań klientów zaliczanych do generacji 65+ na polskim rynku usług bankowych. (abstrakt oryginalny)

Objective - To determine the preferences of Polish representatives included in the group of those aged 65+ in using the basic types of products on the banking market. Test method - Survey conducted on a group of 569 respondents belonging to the generation of those aged 65+; made with the use of a questionnaire from March to May 2018. Preceded by a pilot study carried out in January 2018. Result - The behavior of Poles belonging to the generation of those aged 65+ on the banking services market was defined. The level of interest in banking products and the level of activity in using these products was estimated, as well as the preferred ways to implement banking services. An analysis of the banking products portfolio of this customer segment was made. Originality / Value - The results of the research are an extension of the state of knowledge about the behavior of clients belonging to those aged 65+ on the Polish banking services market. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anderloni, L.: Access to Bank Account and Payment Services. [w:] L. Anderloni, M.D. Braga, E.M. Carluccio (red.): New Frontiers in Banking Services. Emerging Needs and Tailored Products for Untapped Markets. Springer - Verlag, Berlin-Heidelberg 2007.
 2. Connolly C., Hajjaj, K.: Financial Services and Social Exclusion. Financial Services Consumer Policy Centre. University of New South Wales Sydney 2001.
 3. Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, EC Report VC/2006/0183, European Commission, Brussels 2008.
 4. Golinowska S., Srebrna gospodarka - ekonomiczny wymiar procesu starzenia się populacji. (w:) Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje. Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2012.
 5. Growing the European Silver Economy. Background Paper. European Commission 2015. Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2016. Sejm RP, Druk nr 2043, Warszawa 2017.
 6. Kredytowy portret polskiego seniora. (2019). https://media.bik.pl/informacjeprasowe/ 418009/kredytowy-portret-polskiego-seniora (data wejścia: 20.02.2019)
 7. Leyshon, A., Thrift, N.: Geographies of financial exclusion: financial abandonment in Britain and United States, Transactions of the Institute of British Geographers, "New Series", 20/1995.
 8. Maison D.: Badanie postaw Polaków powyżej 60. roku życia wobec obrotu bezgotówkowego - raport z badań. Narodowy Bank Polski, Warszawa 2012.
 9. Maison D.: Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego. (2017). http://www.nbp.pl/ home.aspx?f=/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/obrot_bezgotowkowy.html (data wejścia: 20.02.2019)
 10. Osoby starsze na rynku usług finansowych - analiza i zalecenia. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2013, nr 4.
 11. Richardson, L., Le Grand, J.: Outsider and insider perspective: The Response of Residents of Deprived Neighbourhoods to an Academic Definition of Social Exclusion. CASE Papers 57, London School of Economics, Centre for Analysis of Social Exclusion 2002.
 12. The Little Data Book on Financial Inclusion. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, Washington 2018.
 13. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2017 r.. Narodowy Bank Polski, Warszawa 2018.
 14. Raport InfoSenior (2018). Związek Banków Polskich. https://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/.../ZBP_InfoSenior_18.01_f.pdf (data wejścia: 20.02.2019)
 15. Raport InfoSenior (2019). Związek Banków Polskich. https://zbp.pl/public/repozytorium/...2019/ZBP_InfoSenior_2019_POPR_21.01.pdf (data wejścia: 20.02.2019)
 16. Raport PRNews.pl: ROR-y w 2011: największy wzrost w Aliorze, Pocztowym i Millennium. https://prnews.pl/ror-y-w-2011-najwiekszy-wzrost-w-aliorze-pocztowym-i-millennium-25291 (data wejścia: 20.02.2019)
 17. Raport PRNews.pl: Rynek kont osobistych - IV kw. 2013. https://prnews.pl/raport-prnews-plrynek- kont-osobistych-iv-kw-2013-16267 (data wejścia: 20.02.2019)
 18. Raport PRNews.pl: Rynek kont osobistych - IV kw. 2015. https://prnews.pl/raport-prnews-plrynek- kont-osobistych-iv-kw-2015-2462 (data wejścia: 20.02.2019)
 19. Raport PRNews.pl: Rynek kont osobistych - IV kw. 2017. https://prnews.pl/raport-prnews-plrynek- kont-osobistych-iv-kw-2017-434129 (data wejścia: 20.02.2019)
 20. Raport PRNews.pl: Rynek kont osobistych - IV kw. 2018. https://prnews.pl/raport-prnews-plrynek- kont-osobistych-iv-kw-2018-441689 (data wejścia: 20.02.2019)
 21. Rocznik demograficzny. (2018). Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2018.
 22. Sinclair, S: Financial Exclusion: An Introductory Survey. Centre for Research into Socially Inclusive Services (CRSIS). Edinburgh College of Art/Heriot Watt University Edinburgh 2001.
 23. Sołtysiak M.: Zjawisko wykluczenia finansowego w opiniach przedstawicieli pokolenia baby boombers. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej nr 21/2017.
 24. Świecka B.: Ocena sytuacji finansowej osób starszych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zasobności i zadłużenia. Problemy Zarządzania, vol. 14, nr 2 (59)/2016, DOI 10.7172/1644- 9584.59.8
 25. Zasobność gospodarstw domowych w Polsce. Raport z badań 2016 r.. Narodowy Bank Polski, Warszawa 2017.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.39
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu