BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szafrańska Monika (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Title
Factors Determining the Level of Financial Literacy of Academic Youth
Czynniki determinujące poziom świadomości finansowej młodzieży akademickiej
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, nr 24 (73), s. 232-243, tab., bibliogr. 23 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Młodzież, Finanse osobiste, Świadomość ekonomiczna, Zachowania finansowe
Youth, Personal finance, Economic awareness, Financial behaviour
Note
JEL Classification: G41, G53
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy jest charakterystyka poziomu świadomości finansowej młodzieży akademickiej oraz identyfikacja wybranych czynników o charakterze socjo-demograficznym, które determinują ten poziom. Zasadniczym źródłem danych wykorzystanych do analizy i wnioskowania były informacje pierwotne uzyskane z badań własnych. Badania przeprowadzono w 2018 roku, metodą PAPI na grupie 337 respondentów. Wywiad został przeprowadzony z młodzieżą studiującą w drugim pod względem wielkości ośrodku akademickim w Polsce - Krakowie. W badaniach wykorzystano zestaw pytań umożliwiający ocenę poziomu świadomości finansowej osób dorosłych zaproponowany przez OECD. Poza źródłami pierwotnymi wykorzystano również źródła wtórne. Do analizy danych zastosowano sumaryczne wskaźniki statystyczne (średnia, minimum, maksimum) oraz nieparametryczny test "chi kwadrat" (χ 2). Jak wynika z przeprowadzonej analizy, studenci cechują się średnim poziomem świadomości finansowej. Czynnikami, który istotnie determinują poziom świadomości finansowej studentów są płeć oraz kierunek studiów. Wyższym poziomem świadomości finansowej charakteryzowali się mężczyźni oraz osoby studiujące na kierunkach ekonomicznych, co wynika z realizowanych treści programowych. W celu wzrostu poziomu kompetencji finansowych osób studiujących na pozostałych kierunkach, programy studiów powinny zostać uzupełnione o przedmioty obejmujące kwestie finansów osobistych. Czynnikami, które nie różnicowały poziomu świadomości finansowej są miejsce zamieszkania, stopień studiów oraz doświadczenie zawodowe studenta. (abstrakt oryginalny)

The main objective of the paper is to characterize the level of financial literacy of academic youth and to identify selected socio-demographic factors that determine this level. The main source of data used for analysis and conclusions was primary information obtained from the author's own research. The research was conducted in 2018 with the PAPI method on a group of 337 respondents. The interview was conducted with young people studying at the second largest academic centre in Poland - Kraków. The study used a set of questions to assess the level of financial literacy of adults proposed by the OECD. Apart from primary sources, Polish and foreign literature on the subject was also used to achieve the goal. To analyze the data, total statistical indicators (mean, minimum, maximum) and non-parametric "chi square" test" (χ 2) were used. The analysis shows that students are characterized by an average level of financial literacy. The factors that significantly determined the level of students' financial literacy were gender and the field of study. A higher level of financial literacy was characteristic for men and those studying the economic faculties, which results from the curriculum contents. In order to increase the level of financial competence of students in other fields of study, curricula should be supplemented with subjects covering personal finance. The factors that did not differentiate the level of financial performance are the place of residence, the degree of study and the student's professional experience. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Citi Handlowy. Stan wiedzy finansowej Polaków. Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Dom Badawczy Maison, Warszawa, 2009
 2. Gąsiorowska A.: Psychologiczne znaczenie pieniędzy, PWN, Warszawa, 2014
 3. Huston S.: Measuring Financial Literacy. The Journal of Consumer Affairs 44/2/2010, p. 296-316
 4. Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A.: Rola i znaczenie edukacji finansowej. [The role and importance of financial education] [In:] Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy [Education and financial literacy. Experiences and perspectives]. Ed. M. Iwanicz- -Drozdowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011
 5. Jump$tart Coalition.: National Standards in K-12 Personal Finance Education. http://www.jumpstart.org/guide.html., 2007
 6. Kozubíková Z.: Analysis of the impact economic education on the level of financial literacy. Knowledge for Market Use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models, 2017, p. 932-938.
 7. Kubak M., Tkacova A., Androniceanu A., Tvaronavičiené M., Huculova E.: Financial Literacy of Students in Chosen Universities - Research Platform for Regulatory Processes of Educational System in Slovakia, Finance, 1/2018, p. 175-190.
 8. Kuchciak E., Świeszczak M., Świeszczak K., Marcinkowska M.: Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji silver economy [Financial education and banking inclusion in the implementation of the silver economy concept], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2014
 9. Lusardi A., Mitchell O.: The economic importance of financial literacy. Theory and evidence. Journal of Economic Literature 52 (1)/2014, s. 5-44, doi: 10.1257/jel.52.1.5.
 10. Majewski P., Walczak D.: Świadomość ubezpieczeniowa studentów w aspekcie postrzegania rynku ubezpieczeniowego [Insurance awareness of students in terms of the perception of the insurance market], Studia Oeconomica Posnaniensia 1 (11)/2013, p. 42-50.
 11. Musiał M.: Efektywność gospodarowania finansami osobistymi w Polsce [Effectiveness of personal finance management in Poland], Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2018
 12. Musiał M., Świecka B.: Analiza wiedzy i umiejętności finansowych młodego pokolenia [Analysis of the knowledge and financial skills of the young generation], Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 6 (326)/2016, s. 203-2016
 13. Nidar S., Bestari S.: Persoanl Financial Literacy Among University Students (Case Study at Padjadjaran University Students, bandung, Indonesia). World Journal of Social Sciences 2(4)/2012
 14. O'Connell A.: Measuring the effectiveness of financial education, 2017, http://www.retirement.org.nz/files/Measuring_effectiveness_of_financial_education_OConnell_pu blished_April07, access: 15.12.2018.
 15. OECD INFE.: Measuring financial literacy questionnaire and guidance notes for conducting an internationally comparable survey of financial literacy, 2011, www.oecd.org/finance/financialeducation, access: 15.12.2018.
 16. OECD INFE.: International survey of adult financial literacy competencies, 2016, www.oecd.org/finance/financial-education, access: 15.12.2018.
 17. Rindali E., Todesco L.: Financial Literacy and Money Attitudes. Do Boys and Girls Really Differ? A Study among Italian Predolesescentes. Italian Journal of Sociology of Education 2/2012
 18. Rybička J., Kozubik A.: Self-reflection of the university students in financial literacy. Knowledge for Market Use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models, 2017, p. 682-693.
 19. Smyczek S.: Financial Literacy of Consumer in the Central and Eastern Europe Countries, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, 303/2016, s. 24-35.
 20. Studencka Marka: Liczba studentów w Polsce [Number of students in Poland], 2018, https://www.studenckamarka.pl/serwis.php?s=73&pok=1909, access: 24.03.2019.
 21. Swadźba U.: Oszczędzać czy wydawać? Postawy studentów wobec pieniędzy [Save or spend? Students' attitudes towards money]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 501/2017, s.119-130, doi 10.15611/pn.2017.501.11
 22. Szreder M.: Metody i techniki sondażowych badań opinii [Methods and techniques of opinion polls], PWE, Warszawa, 2004
 23. Urząd Statystyczny w Krakowie.: Informacje sygnalne. Szkoły wyższe w województwie małopolskim w roku akademickim 2017/2018 [Lead information. Higher education institutions in Malopolskie voivodship in the academic year 2017/2018], 2018, https://www.krakow.stat.gov.pl, access: 15.12.2018.
 24. Wąsowicz-Kiryło G.: Postawy wobec pieniądza. Pomiar-struktura-determinanty [Attitudes towards money. Measurement-structure-determinants]. Difin, Warszawa, 2013
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.40
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu