BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lichota Wojciech (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Use of Discriminatory Models to Verify the Likelihood of Continued Activities for Enterprises : Case Study on Select Enterprises from the Automotive Industry
Wykorzystanie modeli dyskryminacyjnych do weryfikacji prawdopodobieństwa kontynuacji działalności przedsiębiorstw na przykładzie próby przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 4, s. 92-102, tab., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Analiza dyskryminacyjna, Kondycja finansowa, Ocena zdolności kredytowej, Przemysł motoryzacyjny
Discriminant analysis, Financial condition, Credit rating, Automotive industry
Note
JEL Classification: G17, G32
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest ocena możliwości wykorzystania modeli dyskryminacyjnych do weryfikacji prawdopodobieństwa kontynuacji działalności przedsiębiorstw na przykładzie próby przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej. Ocena 10 modeli została zweryfikowana za pomocą trzypunktowych metod oceny zdolności kredytowej. Jak wynika z przeprowadzonych badań, modele dyskryminacyjne mogą zostać wykorzystane do weryfikacji prawdopodobieństwa kontynuacji działalności przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę otrzymane wartości funkcji dyskryminacyjnych i metod bankowych, na przestrzeni czterech lat uwidoczniona została zbieżność wskazań. W zdecydowanej większości przypadków wzrost lub spadek wartości modeli znajdował odzwierciedlenie w odpowiedniej zmianie wartości metod bankowych. Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że najbardziej charakterystyczne zmienne wpływające na wartość funkcji dyskryminacyjnych w branży motoryzacyjnej dotyczyły zadłużenia i rentowności. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is to assess the use of discriminatory models to verify the likelihood that an enterprise's activities will continue, using a sample of enterprises from the automotive industry as a case study. The suitability of 10 models will be verified by a three-point credit assessment method. As seen in the research results, discriminatory models can be used to verify an enterprise's likelihood of continuing its activity. Taking into account the received values for discriminatory functions and banking methods over four years, a convergence of indications was demonstrated. In the vast majority of cases, the increase or decrease in the value of the functions was reflected in a corresponding change in the value of banking methods. Based on the conducted research, it should be stated that the most characteristic variables influencing the values of the discriminant function in the automotive industry concerned debt and profitability. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adler, B.E. (2010). A reassessment of bankruptcy reorganization after Chrysler and General Motors. The American Bankruptcy Institute Law Review, 18, 305-318.
 2. Altman, E.I. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. The Journal of Finance, 4, 589-609.
 3. Appenzeller, D., Szarzec, K. (2004). Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek publicznych. Rynek Terminowy, 1, 120-128.
 4. Brubaker, R., Tabb, C.J. (2010). Bankruptcy Reorganizations and the Troubling Legacy of Chrysler and GM. Jurnalul de Studii Juridice, 5, 1375-1410.
 5. Gajdka, J., Stos, D. (1996). Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do badania podatności przedsiębiorstwa na bankructwo. [In:] J. Duraj (Ed.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. PWE, Łódź, 138-148.
 6. Hadasik, D. (1998). Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria II. Prace Habilitacyjne 153.
 7. Hamrol, M., Czajka, B., Piechocki, M. (2004). Upadłość przedsiębiorstwa - model analizy dyskryminacyjnej. Przegląd Organizacji, 6, 35-39.
 8. Janik, K. (2018). Bankructwo czy stabilność rynkowa - Analiza wybranych polskich modeli dyskryminacyjnych na przykładzie spółki Alma Market S.A. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 29, 235-248.
 9. Kannan, V., Monisha, V. (2016). Financial Soundness of Selected Indian Automobile Companies using Altman Z Score Model. International Journal of Advanced Scientific Research & Development, 3 (1), 89-95.
 10. Kitowski, J. (2012). Sposoby ujmowania kryterium specyfiki branżowej w metodach oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Zarządzanie i Finanse, Gdańsk, 4, 271-272.
 11. Korol, T. (2010). Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości. Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 12. Mączyńska, E. (1994). Ocena kondycji przedsiębiorstwa (Uproszczone metody). Życie Gospodarcze, 38, 42-45.
 13. Mączyńska, E., Zawadzki, M. (2006). Dyskryminacyjne modele predykcji przedsiębiorstw. Ekonomista, 2, 205-235.
 14. Maślanka, T. (2008). Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 15. Park, K.Y., Han, H.S. (2013). Bankruptcy Risk Level Forecasting Research for Automotive Parts Manufacturing Industry. Journal of Information Technology Applications and Management, 20 (4), 221-231.
 16. Pinková, P. (2012). Determinants of capital structure: evidence from the Czech automotive industry. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 60 (7), 217-224.
 17. Piróg, A. (2016). Aplikacja modeli dyskryminacyjnych w ocenie kontynuacji działalności przedsiębiorstw. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 284, 187-199.
 18. Prusak, B. (2005). Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. Difin, Warszawa.
 19. Ray, S. (2011). Assessing corporate financial distress in automobile industry of India: An application of Altman's model. Research Journal of Finance and Accounting, 2 (3), 155-163.
 20. Różański, J. (2001). Ewolucja metod bankowej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa w nowoczesnej gospodarce rynkowej. Przegląd Organizacji, 10, 31-34.
 21. Sturgeon, T.J., Van Biesebroeck, J. (2010). Crisis and protection in the automotive industry: a global value chain perspective. World Bank Policy Research Working Paper 5330, https://doi.org/10.1596/1813-9450-5060
 22. Swalih, M.M., Vinod, M.S. (2017). Application of Altman Z Score on BSE-Greenex Companies. Journal of Applied Management and Investments, 6 (3), 205-215.
 23. Szustak, G. (2014). Informacja o kredytobiorcy - zasadnicza przesłanka bezpieczeństwa banku. Studia Ekonomiczne, 171, 65-83.
 24. Tymoszuk, M. (2013). Skuteczność modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw a upływ czasu - porównanie popularnych polskich modeli wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej z modelem zbudowanym przez autorkę. [In:] A. Adamska, E. Mączyńska (Eds.), Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 193-210.
 25. Wilimowska, Z., Wilimowski, M. (2010). Wpływ czynników mikroekonomicznych na zarządzanie strukturą kapitałową polskich przedsiębiorstw. [In:] R. Knosala (Ed.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, 639-640.
 26. Zielińska-Sitkiewicz, M. (2012). Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej do oceny kondycji firm deweloperskich. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 13 (3), 289-290.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.4.45
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu