BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lipińska Aneta (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Warszawa), Nawrocki Tomasz (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Warszawa), Patyna Monika (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Warszawa), Płusa Aneta (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Warszawa), Pomorski Maciej (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Warszawa), Ziębińska Anna (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Warszawa)
Title
Miejsce i znaczenie AOTMiT w polskim systemie ochrony zdrowia
Agency for Health Technology Assessment and Tariff System in Health Care System in Poland
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, t. 17, nr 4, s. 183-193, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Technologia medyczna, Świadczenia zdrowotne, Refundacja leków, Ceny, System ochrony zdrowia
Medical technology, Health care benefits, Reimbursement of medicines, Prices, Health care system
Note
summ.
Company
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Agency for Health Technology Assessment and Tariff System
Abstract
Agencji Oceny Technologii Medycznych (Dz.Urz. MZ z 2005 roku Nr 13 poz. 56) jako państwowej jednostki budżetowej podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Zadaniem agencji było dokonywanie oceny procedur medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem procedur medycznych będących przedmiotem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Na mocy Ustawy z dnia 25 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach (Dz.U. z 2009 roku Nr 118 poz. 989) Agencja Oceny Technologii Medycznych uzyskała status państwowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną. Na podstawie Ustawy z dnia 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 1 stycznia 2015 roku agencja otrzymała kolejne zadania dotyczące taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej. Nowelizacja ustawy wprowadziła zmianę nazwy Agencji Oceny Technologii Medycznych na Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Zmianie uległa również struktura organizacyjna agencji, która odzwierciedliła dwie główne dziedziny działalności: ocenę technologii medycznych i wycenę świadczeń gwarantowanych. Wskutek kolejnych nowelizacji aktów prawnych zakres zadań agencji i jej uprawnienia uległy dalszemu poszerzeniu w ramach wskazanych wyżej dwóch dziedzin. Na czele agencji stoi prezes. Obecnie agencja składa się z dziesięciu komórek organizacyjnych: Biura Prezesa, Biura Kadr, Biura Księgowości, Biura Prawnego, Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Wydziału Oceny Technologii Medycznych, Wydziału Taryfikacji, Wydziału Informatyki, Samodzielnego Stanowiska Pracy Rzecznika Prasowego i Samodzielnego Stanowiska Pracy do spraw Audytu Wewnętrznego. W ramach komórek organizacyjnych AOTMiT wydzielone przez prezesa agencji zespoły mogą wykonywać zadania poza jej siedzibą. (fragment tekstu)

The Agency for Health Technology Assessment and Tariff System is national institution supervised by Minister of Health and funded by government. Agency is an advisory body in the reimbursement process. Agency has an impact on content of benefit basket, not only by evaluating new technologies but also re-evaluating benefit basket. Main goal of Agency is to provide patients access to the most effective and safe technologies. The most important Agency statements concern medical technologies and its modifications, qualification, removal in reference to guaranteed medical services. The Minister of Health, taking decisions about which health technology should be financed by public found, takes into account: recommendations and opinions of President of Agency, opinions and statements of the Transparency Council and the Council for Tariffs Affairs. The Agency's task is also: setting tariffs for health care services; evaluating diagnostic and therapeutic guidelines prepared by medical societies; preparing opinions about national and local government health care programs. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 roku poz. 1510 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 1844 z późn. zm.).
  3. Wytyczne przeprowadzania Oceny Technologii Medycznych (HTA). Załącznik do Zarządzenia nr 40/2016 Prezesa AOTMiT Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 13 września 2016 roku w sprawie wytycznych oceny świadczeń opieki zdrowotnej, http://www.aotm.gov.pl/www/wp-content/uploads/wytyczne_hta/2016/20160913_Wytyczne_AOTMiT.pdf (dostęp: 18.01.2019 r.).
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę (Dz.U. z 2014 roku poz. 4).
  5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we wnioskach o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu oraz podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu (Dz.U. z 2012 roku poz. 388).
  6. Opracowania i dokumenty własne AOTMiT.
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.19.020.12182
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu