BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawada Aleksandra (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Warszawa), Korecka-Polak Anna (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Warszawa), Kobuszewski Bartosz (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Warszawa)
Title
Ceny leków - teoria i praktyka
Drug Prices - Theory and Practice
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, t. 17, nr 4, s. 194-202, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Ceny, Rynek farmaceutyczny, Refundacja leków, Prawo farmaceutyczne, Leki
Prices, Pharmaceutical market, Reimbursement of medicines, Pharmaceutical law, Medications
Note
summ.
Company
Komisja Europejska
European Commission
Abstract
Obrót lekami w Polsce reguluje Ustawa Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 roku poz. 944 z późn. zm.), zgodnie z którą produkty lecznicze dopuszczone do obrotu otrzymują jedną z następujących kategorii dostępności:1) wydawane bez przepisu lekarza - OTC (ang. over the counter); 2) wydawane z przepisu lekarza - Rp (Rx); 3) wydawane z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania - Rpz; 4) wydawane z przepisu lekarza, zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, określone w odrębnych przepisach - Rpw; 5) stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym - Lz. Ustawa Prawo farmaceutyczne wyróżnia hurtowy i detaliczny obrót lekami. Do hurtowego obrotu lekami mają prawo wyłącznie hurtownie farmaceutyczne oraz składy celne i konsygnacyjne produktów leczniczych. Obrót detaliczny przebiega w aptekach ogólnodostępnych, aptekach szpitalnych oraz aptekach zakładowych. Może być także prowadzony w punktach aptecznych oraz w tak zwanych placówkach obrotu pozaaptecznego, czyli sklepach zielarsko-medycznych, sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego i sklepach ogólnodostępnych - w tych placówkach może się odbywać obrót wyłącznie produktami leczniczymi wydawanymi bez recepty, tak zwanymi lekami OTC. (fragment tekstu)

Prices of reimbursed drugs in Poland are regulated by law and closely monitored, which has been specified in reimbursement act. It contains, among others, rules regarding drug pricing, payments, limit groups and it also defines mechanisms of access to reimbursed medicines. In addition to aforementioned reimbursement act, the important role in drug policy in Poland plays the Economic Commission operating at the Ministry of Health and the European Commission. Current rules of drug financing from public funds in Poland are precisely detailed, and therefore may be incomprehensible to a large part of society. The aim of this publication is to present theoretical aspects of drug reimbursement and associated with this most common problems in practice. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ustawa Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 roku poz. 944 z późn. zm.).
 2. Polityka lekowa państwa 2018-2022, Ministerstwo Zdrowia, 2018.
 3. Stowarzyszenie "Leki tylko z apteki", Pozaapteczny obrót lekami OTC, Raport, 2018.
 4. Federacja Konsumentów, Leki bez recepty. Raport z badania, 2015.
 5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 Nr 78 poz. 483, rozdział II, art. 68).
 6. Europejskie ramy regulacyjne dotyczące produktów leczniczych. Spójne podejście do przepisów dotyczących produktów leczniczych w Unii Europejskiej, European Medicines Agency, 2016.
 7. Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie egzekwowania reguł konkurencji w sektorze farmaceutycznym (2009-2017), 2019.
 8. Szuba T.J., Problemy postępu farmaceutycznego (co nowego refundować), "Aptekarz" 2005; 3/4: 59.
 9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 1373 z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020 roku poz. 357 z późn. zm.).
 11. Dunaj B., Kąś J., Mycawka M., Przybylska R., Sikora K., Słownik współczesnego języka polskiego, t. II, Wyd. Wilga, Warszawa 2000: 230.
 12. http://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/Hurtownicy-obnizka-marzy-ograniczy-dostepnosc-lekow,135539,6.html (dostęp: 26.08.2019).
 13. http://www.bip.mz.gov.pl/komisja-ekonomiczna/ (dostęp: 26.08.2019).
 14. http://opiekafarm.pl/?p=258; https://www.doz.pl/czytelnia/a2568-Skad_sie_bierze_cena_mojego_leku (dostęp: 26.08.2019).
 15. http://www.rynekaptek.pl/polityka-lekowa/rok-programu-75-podsumowanie-i-komentarze,21821_1.html (dostęp: 26.08.2019).
 16. https://www.doz.pl/czytelnia/a2679-Pelna_odplatnosc_za_lek_refundowany_Dlaczego (dostęp: 26.08.2019).
 17. Zmiany cen detalicznych i dopłat pacjenta, https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-27-czerwca-2019-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-lipca-2019-r (dostęp: 26.08.2019).
 18. Sprawa różnicowania cen leku Pradaxa dla polskich pacjentów w Komisji Europejskiej; 2019, https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/7933#tabs (dostęp: 26.08.2019).
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.19.021.12183
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu