BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pirek Konrad (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Warszawa), Garbaty Tomasz (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Warszawa), Owczarek Marta (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Warszawa)
Title
Zasady przeprowadzania strategii wyszukiwania na potrzeby raportów HTA
Literature Search Strategy for Health Technology Assessment Reports
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, t. 17, nr 4, s. 230-240, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Technologia medyczna, Wyszukiwanie informacji, Raportowanie, Bazy danych
Medical technology, Information retrieval, Reporting, Databases
Note
summ.
Abstract
Systematyczne wyszukiwanie informacji i przygotowanie na ich podstawie przeglądu systematycznego literatury jest stałym elementem pracy nad każdym raportem z zakresu oceny technologii medycznych (ang. Health Technology Assessment, HTA) lub medycyny opartej na dowodach (ang. Evidence-Based Medicine, EBM). Źródłem najnowszych i wiarygodnych informacji naukowych są publikacje z recenzowanych czasopism naukowych, których zawartość można wyszukiwać w przeznaczonych do tego celu bazach danych (między innymi Medline, Embase i Cochrane Library). Celem przeprowadzania strategii wyszukiwania jest odnalezienie w bazie danych wszystkich zamieszczonych w niej materiałów dotyczących interesującego nas tematu. W związku z tym przed przystąpieniem do samego przeszukiwania poszczególnych baz danych należy określić, w jaki sposób będziemy te informacje wyszukiwali. W niniejszym artykule zostaną przedstawione zasady przygotowywania oraz wykonywania strategii wyszukiwania i przeglądów systematycznych literatury na potrzeby raportów HTA na przykładzie baz danych PubMed, Embase i Cochrane Library. Należy jednak zwrócić uwagę, iż przedstawione zasady znajdą zastosowanie również w pozostałych bazach danych publikacji naukowych. Omówione zostaną podstawowe kroki i narzędzia konieczne do przygotowania czułych i swoistych strategii wyszukiwania, w tym: przygotowanie schematu PICO (ang. Population, Intervention, Comparison, Outcome), rodzaje wyszukiwania, operatory logiczne i znaki specjalne oraz filtry. Przedstawione zostaną również najczęściej spotykane problemy i możliwości ich rozwiązania. Dodatkowo zamieszczono również propozycje filtrów do zastosowania w poszczególnych bazach danych, pozwalających na wyszukiwanie specyficznych zbiorów danych (między innymi typy publikacji, rodzaje badań, linie leczenia, specyficzne subpopulacje: wiek, rasa, płeć). (fragment tekstu)

Preparation of HTA reports requires access to the latest and most reliable knowledge in the field of health care. Systematic reviews are the basic tools used to obtain it. In order to find the literature necessary for a systematic review, search strategies are performed in databases. With their help it is possible to thoroughly and reliably search the resources of individual databases and find the required information. Properly executed search strategies also reduce the risk of missing valuable publications. During the preparation of the search strategy, one should use the tools and additional functions implemented in individual databases, thanks to which it is possible to strictly control the process and adapt it to your own needs. Performing a search strategy is a basic skill for anyone who prepares HTA reports. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Pubmed Help, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/#pubmedhelp (dostęp: 1.07.2019).
 2. Embase Learn and Support, https://www.elsevier.com/solutions/embase-biomedical-research/learn-and-support (dostęp: 1.07.2019).
 3. Cochrane Polska, https://poland.cochrane.org/pl/jak-interpretowa%C4%87-przegl%C4%85dy-systematyczne (dostęp: 1.07.2019).
 4. Murad M.H., Montori V.M., Ioannidis J.P. et al., How to read a systematic review and meta-analysis and apply the results to patient care: users' guides to the medical literature, "JAMA: The Journal of the American Medical Association " 2014; 312 (2): 171-179.
 5. Wytyczne AOTMiT 2016, http://www.aotm.gov.pl/www/wp-content/uploads/wytyczne_hta/2016/20160913_Wytyczne_AOTMiT.pdf (dostęp: 11.06.2019).
 6. Charles Sturt University 1, https://libguides.csu.edu.au/c.php?g=476545&p=3997202 (dostęp: 12.07.2019).
 7. Charles Sturt University 2, https://libguides.csu.edu.au/c.php?g=476545&p=4949988 (dostęp: 4.06.2019).
 8. Charles Sturt University 3, https://libguides.csu.edu.au/c.php?g=476545&p=4833434 (dostęp: 1.07.2019).
 9. Charles Sturt University 4, https://libguides.csu.edu.au/c.php?g=476545&p=3826737 (dostęp: 22.07.20190).
 10. Pittway (2008), Systematic literature reviews, w: Thorpe R., Holt R., The SAGE Dictionary of Qualitative Management Research, SAGE Publications Ltd., London 2008, doi:10.4135/9780857020109.
 11. Liberati A., Altman D.G., Tetzlaff J. et al., The PRISMA statement for reporting systematic reviews and metaanalyses of studies that evaluate health care interventions: Explanation and elaboration, "Annals of Internal Medicine" 2009; 151: W65-W94.
 12. Moher D., Liberati A., Tetzlaff J. et al., Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement, "Annals of Internal Medicine" 2009; 151: 264-269.
 13. EUnetHTA Guidelines: Process of information retrieval for systematic reviews and health technology assessments on clinical effectiveness, July 2015.
 14. Skala AMSTAR, https://amstar.ca/Amstar-2.php (dostęp: 21.07.2019).
 15. University of Michigan Library, https://guides.lib.umich.edu/sysreviews (dostęp: 12.07.2019).
 16. Sampson M., McGowan J., Cogo E. et al., An evidence-based prectice guideline for the peer review od lectronic search strategies, "Journal of Clinical Epidemiology" 2009; 62: 944-952.
 17. Ovid Guide, http://site.ovid.com/site/help/documentation/osp/en/Content/syntax.htm#truncation (dostęp: 1.07.2019).
 18. Cochrane Search Help, https://www.cochranelibrary.com/advanced-search/search-manager (dostęp: 1.07.2019).
 19. Neyt M., Chalon P.X., Search MEDLINE for Economic Evaluations: Tips to Translate an OVID Strategy into a PubMed One, "PharmacoEconomics" 2013; 31: 1087-1090.
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.19.024.12186
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu