BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bruzda Joanna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Konwergencja gospodarcza w wybranych krajach OECD w świetle testów kointegracji nieliniowej
Output Convergence in the Chosen OECD Countries : the Nonlinear Cointegration Approach
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2008, t. 38, s. 21-36, bibliogr 24 poz
Keyword
Konwergencja, Kointegracja, Modele wzrostu
Convergence, Cointegration, Growth model
Abstract
W artykule podjęto próbę weryfi kacji hipotezy konwergencji gospodarczej w odniesieniu do 8 krajów OECD: Australii, Francji, Japonii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch, na podstawie danych rocznych z okresu po II wojnie światowej. W badaniu wykorzystano analizę kointegracji szeregów czasowych umożliwiającą weryfi kację hipotezy konwergencji deterministycznej i stochastycznej. W analizie tej zastosowano testy dopuszczające asymetrię i nieproporcjonalność prędkości dostosowania gospodarek do ich stanów równowagi, opisywane za pomocą - odpowiednio - logistycznych i wykładniczych funkcji przejścia w dwu- i trzyreżimowych modelach klasy STAR, tj. testy logistycznej i wykładniczej kointegracji wygładzonego przejścia. Osłabienie założenia o liniowości w analizie kointegracji pozwoliło wskazać znacznie więcej przypadków kointegracji oraz istotnie wzmocniło wnioskowanie na temat konwergencji gospodarczej. Procesy dostosowawcze do badanych zależności długookresowych wydają się charakteryzować oboma typami nieliniowości, tj. zarówno asymetrią, jak i nieproporcjonalnością. Otrzymane wyniki stoją w zgodzie z ekonometrycznymi implikacjami neoklasycznego modelu wzrostu Solowa-Swana. (abstrakt oryginalny)

The paper verifi es the convergence hypothesis for eight OECD economies: Australia, Canada, France, Italy, Japan, Sweden, the United Kingdom and the United States, utilising the annual post-war data. The examination makes use of cointegration analysis that enables to verify the deterministic as well as stochastic convergence hypotheses. In the empirical analysis tests allowing for asymmetric and nonproportional speeds of adjustments to steady states are used. The tests are based on logistic and exponential smooth transition autoregressive models for equilibtium errors and are reffered to as the LSTR (logistic smooth transition) and ESTR (exponential smooth transition) cointegration tests, respectively. The relaxation of the linearity assumption in the cointegration analysis let us to single out more cointegrating relationships and strengthen the inference in favour of the convergence hypothesis. The adjustment processes to the examined long-term relationships seem to be characterised by both types of nonlinearity, i.e. asymmetry and nonproportionality. The results stay in accordance with econometric implications of the neoclassical Solow-Swan growth model. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Attfi eld C. L. F. (2003), Structural Breaks and Convergence in Output Growth in the EU, "Discussion Paper" 03/544, University of Bristol.
 2. Barro R., Sala-i-Martin X. (1992), Convergence, "Journal of Political Economy", vol. 100, 223 -251.
 3. Bernard A. B., Durlauf S. N. (1995), Convergence in International Output, "Journal of Applied Econometrics", vol. 10, 97-108.
 4. Bernard A. B., Durlauf S. N. (1996), Interpreting Tests of the Convergence Hypothesis, "Journal of Econometrics", vol. 71, 161-173.
 5. Boyle G. E., McCarthy T. G. (1997), A Simple Measure of β-Convergence, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", vol. 59, 257-264.
 6. Bruzda J. (2007), Procesy nieliniowe i zależności długookresowe w ekonomii. Analiza kointegracji nieliniowej, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 7. Christopoulos D. K., León-Ledesma M. A. (2007), International Output Convergence, Breaks, and Asymmetric Adjustment, INFER Workshop "Integration an Globalization: Challenges for Developed and Developing Countries", University of Coimbra, 29-30 czerwca 2007, Coimbra, Portugalia.
 8. Ciołek D. (2003), Badanie konwergencji krajów Europy Środkowo-Wschodniej z wykorzystaniem danych panelowych, "Dynamiczne Modele Ekonometryczne", vol. 8, 329-342.
 9. Furceri D. (2005), β and σ-Convergence: A Mathematical Relation of Causality, "Economics Letters", vol. 89, 212-215.
 10. Islam N. (2003), What Have We Learnt from the Convergence Debate?, "Journal of Economic Surveys", vol. 17, 309-362.
 11. Kapetanios, G., Shin, Y., Snell, A. (2006), Testing for Cointegration in Nonlinear Smooth Transition Error Correction Models, "Econometric Theory", vol. 22, 279-303.
 12. Li Q., Pappel D. (1999), Convergence of International Output. Time Series Evidence for 16 OECD Countries, "International Review of Economics and Finance", vol. 8, 267-280.
 13. Maddison A. (2008), Statistics on World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2006 AD, http://www.ggdc.net/maddison.
 14. Malaga K. (2004), Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 15. Malaga K. (2007), Konwergencja gospodarcza. Próba syntezy, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, 29-30 listopada 2007, Warszawa.
 16. Mathunjwa J. S., Temple J. R. W. (2006), Convergence Behaviour in Exogenous Growth Models, "Discussion Paper" 06/590, University of Bristol.
 17. Nowak W. (2005), Koncepcje konwergencji w teorii wzrostu gospodarczego, Konferencja "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w obliczu regionalizacji i globalizacji", Uniwersytet Rzeszowski, 22-23 września 2005, Rzeszów.
 18. Olson M. (1982), The Rise and Decline of Nations, Yale University Press, New Haven.
 19. Pesaran M. H. (2007), A Pair-Wise Approach to Testing for Output and Growth Convergence, "Journal of Econometrics", vol. 138, 312-355.
 20. Sala-i-Martin X. X. (1996a), The Classical Approach to Convergence Analysis, "Economic Journal", vol. 106, 1019-1036.
 21. Sala-i-Martin X. X. (1996b), Regional Cohesion: Evidence and Theories of Regional Growth and Convergence, "European Economic Review", vol. 40, 1325-1352.
 22. Solow R. M. (1956), A Contribution to the Theory of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics", vol. 70, 65-94.
 23. Swan T. V. (1956), Economic Growth and Capital Accumulation, "Economic Rekord", vol. 32, 334-361.
 24. Teräsvirta T. (1994), Specifi cation, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models, "Journal of the American Statistical Association", vol. 89, 208-218.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu