BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Boehlke Jerzy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Pożądane wzorce ładu instytucjonalnego w gospodarce w świetle standardów międzynarodowej instytucjonalnej konkurencyjności i koncepcji uniwersalizmu
Desirable Patterns of the Institutional Economic Order in a Perspective of International Institutional Competitiveness and Universalism Model
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2008, t. 38, s. 37-49, bibliogr 20 poz
Keyword
Polityka gospodarcza, Konkurencyjność gospodarki, Geopolityka
Economic policy, Economy competitiveness, Geopolitics
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie wpływu i logicznych konsekwencji efektów dyskursu na temat związków między uniwersalizmem, modernizacją i westernizacją na promowane przez różne międzynarodowe organizacje i agencje ratingowe standardy pożądanych wzorców ładu instytucjonalnego sprzyjającego wzrostowi międzynarodowej instytucjonalnej konkurencyjności gospodarek. Problematyka ta mieści się również w obszarze badań współczesnej teorii modernizacji. Bez względu na fakt ogromnego dorobku badawczego w tym zakresie, ciągle trudno ocenić konkurencyjność ładu instytucjonalnego ex ante. Dominują zdecydowanie oceny ex post. (abstrakt oryginalny)

The relationship between institutional structure and economic development is an extremely important from international competitiveness of economies point of view. The paper analyses this relationship and issues related to it from European concept of universalism as a base for international ratings of European concept of universalism as a base for international ratings of institutional competitiveness. Modernisation and westernisation is usually a desirable model of institutional change in contemporary world economy. Taking in to the consider path dependency of China, Japan, South Korea and other countries is necessary to ask a question: do economics offer today an universal model of institutional changes from the rate of economic growth point of view? There is a strong link between idea of universalism and promoting by international organisations and economists institutional order desirable model but it does not mean that it is really desirable. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Boehlke J. (w druku), Instytucjonalne uwarunkowania międzynarodowej konkurencyjności gos podarki, w: Haffer M., Karaszewski W. (red.), Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów.
 2. Doing Business 2004. Regulacje i ich znaczenie (2004), Warszawa.
 3. Doing Business 2005. Usuwanie barier wzrostu (2005), Warszawa.
 4. Flint F. (2008), Wstęp do geopolityki, Warszawa.
 5. Goody J. (2006), Kapitalizm i nowoczesność, Warszawa.
 6. Huntington S. P. (2000), Zderzenie cywilizacji, Warszawa.
 7. Majewska E., Sowa J. (2007), Zniewolony umysł 2, Kraków.
 8. Miszta P. (2008), Wykorzystanie rankingów konkurencyjności do oceny konkurencyjności międzynarodowej gospodarek, [w:] M. Noga, M. K. Stawicka (red.), Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, Warszawa.
 9. Modelski G. (1995), Leading Sectors and Word Powers, Columbia, S.C.
 10. Modelski G. (1987), Long Cycles In Word Politics, Seattle, Washington.
 11. Olczyk M. (2008), Konkurencyjność. Teoria i praktyka na przykładzie polskiego eksportu artykułów przemysłowych na unijny rynek w latach 1995-2006, Warszawa.
 12. Rodrik D. (2000), Development Strategies for the 21st Century, Annual Word Bank Conference on Development Economics.
 13. Seitz K. (2008), Chiny, Powrót olbrzyma, Warszawa.
 14. Smith A. (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1, Warszawa.
 15. Sułek M. (2005), Syntetyczna ocena jakości instytucjonalnej krajów (na podstawie wybranych rankingów), [w:] S. Rudolf, Nowa ekonomia instytucjonalna, Kielce.
 16. Wallerstein I. (2004), Koniec świata jaki znamy, Warszawa.
 17. Wallerstein I. 2007a), Analiza systemów - światów. Wprowadzenie, Warszawa.
 18. Wallerstein I. (2007b), Europejski uniwersalizm. Retoryka władzy, Warszawa.
 19. Wojtyna A. (2008), Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną a wzrostem gospodarczym, [w:] A. Wojtyna (red.), Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju, Warszawa.
 20. Zienkowski L. (2005), Co sprzyja rozwojowi gospodarczemu, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu