BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łapińska Justyna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Konkurencyjność czeskiej gospodarki w świetle rankingów międzynarodowych
Competitiveness of Czech Economy in the Light of International Rankings
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2008, t. 38, s. 51-64, tab., bibliogr 16 poz
Keyword
Konkurencyjność, Ranking
Competitiveness, Ranking
Country
Republika Czeska
Czech Republic
Abstract
W światowych rankingach konkurencyjności Republika Czeska jest oceniana wyżej niż inne kraje, które przeszły transformację systemową i stały się członkiem Unii Europejskiej. Według Światowego Forum Ekonomicznego Czechy były w 2008 r. trzydziestą trzecią gospodarką świata (na 134 kraje podlegające ocenie), według Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Zarządzania, dwudziestą ósmą (oceniano 55 krajów). Korzystny wpływ na konkurencyjność gospodarki czeskiej mają takie obszary, jak: innowacje, kształcenie na poziomie podstawowym i wyższym, doskonalenie zawodowe. Pozycja Czech byłaby znacznie wyższa, gdyby nie słabości, jakie ujawniły się w niektórych z badanych kategorii. Dotyczą one przede wszystkim infrastruktury technicznej oraz otoczenia instytucjonalnego. Stosunkowo nisko oceniana jest także jakość sektora usług finansowych oraz stabilność makroekonomiczna. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to show a competitive profi le of Czech Republic. In the world rankings of competitiveness, Czech Republic is classifi ed higher than other countries which underwent system transformation and became members of the European Union. According to World Economic Forum, Czech Republic has become thirty third world economy (out of 134 countries rated), according to International Management Development the country in question is ranked twenty eighth. Competitiveness of Czech economy is affected positively by factors such as innovations, foreign direct investment and higher education and training. The position of Czech Republic would be much higher if it were not for its weaknesses that exposed in some categories analyzed. They concern mainly technical and institutional infrastructure. Financial services sector quality and macroeconomic stability are also rated relatively low. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowski J. (2008), Globalizacja, konkurencyjność i międzynarodowe strategie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 2. Bossak J. W. (1984), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania międzynarodowej zdolności konkurencyjnej gospodarki Japonii, Monografi e i Opracowania nr 153, SGPiS, Warszawa.
 3. Bossak J. W., W. Bieńkowski, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
 4. Bossak J. (2006), Teoria i metodologia. Krytyczna ocena stosowanych metod analizy, [w:] M. A. Weresa (red.), Polska. Raport o konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 5. Doing Business in 2009. Country profile for Czech Republic (2008), World Bank, www.doingbusiness.org.
 6. Klusáček K., Kučera Z., Pazour M. (2008), Zelená kniha výzkumu, vývoje a inovací v České republice. Analytická část, Technologické centrum, Akedemie věd ČR, Praha.
 7. Macias J. (2006), Konkurencyjność gospodarki - zagadnienia terminologiczne i metodologiczne, "Gospodarka w Praktyce i Teorii", nr 2.
 8. Misala J. (2007), Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
 9. Olczyk M. (2006), Konkurencyjność - spór wokół definicji, "Gospodarka w Praktyce i Teorii", nr 1.
 10. Prusek T., Gospodarka USA zmierza do recesji, "Gazeta Wyborcza" z dnia 31.10.2008 r.
 11. The Global Competitiveness Report 2008-2009 oraz lata wcześniejsze, World Economic Forum, Geneva.
 12. The Lisbon Review 2008. Measuring Europe's Progress In Reform (2008), World Economic Forum, Geneva, www.weforum.org.
 13. Weresa M. A. (red.) (2006), Polska. Raport o konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, Ofi cyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 14. World Competitiveness Yearbook 2008 oraz lata wcześniejsze, International Management Development, Lausanne.
 15. Zahraniční obchod České republiky 2007 (2008), Ministerstvo průmyslu a obchodu, Český statistický úřad, Praha.
 16. Żukrowska K. (2002), Konkurencyjność systemowa w procesie transformacji. Przykład Polski, [w:] J. Bossak, W. Bieńkowski (red.), Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, SGH, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu