BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oczki Jarosław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec dynamicznych zamian zachodzących na rynku pracy w Polsce
Human Resource Management in the Context of Dynamic Changes on Polish Labour Market
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2008, t. 38, s. 65-77, tab., rys., bibliogr 10 poz
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie w procesie zmian, Rynek pracy
Human Resources Management (HRM), Management under change process, Labour market
Abstract
Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej obserwuje się dynamiczne zmiany na polskim rynku pracy. Spadek stopy bezrobocia, nasilenie się niedoborów pracowników w wybranych grupach zawodowych oraz wzrost płac powodują pojawienie się nowych wyzwań dla działów personalnych przedsiębiorstw. Jednym z podstawowych problemów zarządzania zasobami ludzkimi staje się utrzymanie w firmie kluczowych pracowników. Istnieje potrzeba bardziej aktywnego i kreatywnego podejścia do sprawowania funkcji personalnej, przede wszystkim w obszarach: rekrutacji, motywowania i komunikowania. W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia strat wynikających ze zwiększonej fluktuacji kadr, pożądane wydaje się wprowadzenie i doskonalenie systemu planowania następstw. Pozyskanie nowego pracownika jest bardziej kosztowne niż utrzymanie dotychczasowego. W warunkach szybko rosnących płac i ograniczonych możliwości finansowych przedsiębiorstw niezbędna staje się intensyfikacja działań w zakresie uelastyczniania systemów płacowych w celu ściślejszego ich powiązania z osiągnięciami pracowników, oraz doskonalenia pozapłacowych czynników motywowania, takich jak: jasno wytyczona ścieżka kariery i rozwoju, docenianie zaangażowania i sukcesów, zapraszanie pracownika do udziału w podejmowaniu decyzji, konkretne wyznaczanie celów i zadań, dobra atmosfera w pracy. (abstrakt oryginalny)

The state of Polish labour market has changed dramatically since Poland's entrance to the European Union. Falling unemployment rate, labour shortages, and sharply rising wages create new challenges for companies' human resources management departments. Key employee retention is vital to the long term success of the fi rms. There is a need for more active and creative recruitment, motivation, and communication techniques. It is much more expensive to recruit a new employee than it is to retain one. An implementation of succession planning is important in order to reduce risk of losses induced by a lack of qualifi ed workers. In these new circumstances pay schemes should me made more fl exible, and should be linked more closely with worker's individual performance and achievements. Employee retention strategies however should include not only competitive salary and bonuses, but also nonmonetary factors such as: career-development opportunities, training, workers' involvement programs, steady work, and comfortable working conditions, which may increase job satisfaction signifi cantly when a pay budget is limited. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bator K., Szaban J. (2008), Elastyczny nie tylko pracownik, "Personel i Zarządzanie", nr 2.
  2. Bokacki R. S. (2008), Sposób na retencję, "Personel i Zarządzanie", nr 4.
  3. Dawid-Sawicka M. (2008), Satysfakcja czy rezygnacja, "Personel i Zarządzanie", nr 3.
  4. Deloitte Touche Tohmatsu (2007), Trendy HRM w Polsce w 2007 r., Warszawa.
  5. Główny Urząd Statystyczny, Kwartalna informacja o rynku pracy (2004), Warszawa, czerwiec.
  6. Główny Urząd Statystyczny, Kwartalna informacja o rynku pracy (2008), Warszawa, październik.
  7. KPMG (2008), Migracja pracowników - szansa czy zagrożenie?, Warszawa.
  8. Narodowy Bank Polski (2008), Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kwartale 2008 roku, Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych NBP, Warszawa.
  9. Pawłuszewicz-Mantiuk K., Węsierska S. (2008), Drogowskazy HRM, "Personel i Zarządzanie", nr 6 i 7.
  10. Training Partners (2008), Polska mapa motywacji, http://www.trenerzy.pl.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu