BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karaszewska Hanna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Rynkowe przeglądy płac w praktyce polskich przedsiębiorstw
Market Remunerations' Reports in Polish Companies' Practice
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2008, t. 38, s. 79-87, tab., bibliogr 8 poz
Keyword
Wynagrodzenia, Przeglądy płacowe, Polityka płacowa
Remuneration, Earnings overview, Wage policy
Abstract
Siła konkurencji, konieczność walki o potencjał pracy stanowiący swoisty wyróżnik firmy w otoczeniu już dziś stają się czynnikami determinującymi nową hierarchię determinantów wynagrodzeń i ich relacji. Nadają również nową rangę rynkowym przeglądom wynagrodzeń. Artykuł stanowi prezentację wyników badania ankietowego służącego identyfikacji modelu kształtowania płac w wyodrębnionej grupie polskich przedsiębiorstw i określenia roli wśród czynników oddziałujących na płace płynących z rynku informacji o płacach. (abstrakt oryginalny)

The strength of competition and necessity of fi ghting for work potential making up particular fi rm feature in economic environment describing new hierarchy of remuneration's determinants and their relations. They give new rank to the market remunerations' reports. The article introduces questionnaire results which identify model of shaping remunerations in an isolated group of Polish companies and determine the role of factors infl uencing remunerations, coming from information on remuneration market. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Armstrong M., Murlis H. (1994), Reward Management, Kogan Page (we współpracy z Institute of Personnel Management), London.
  2. Juchnowicz M, Kondej A., Kinowska H. (2001), Metodologia badania rynku wynagrodzeń, w: Badanie rynku wynagrodzeń, pod red. M. Juchnowicz, IPiSS, Warszawa.
  3. Gick A., Tarczyńska M. (1999), Motywowanie w zarządzaniu, PWE, Warszawa.
  4. Lawler E. F. (1990), Strategic Pay, Jossey-Bass, San Francisco.
  5. Oleksyn T. (1999, Płaca za wyniki, w: Elastyczne systemy wynagrodzeń), pod redakcją S. Borkowskiej, M. Juchnowicz, IPiSS, Warszawa.
  6. Lyons F.H., Ben-Ora D (2002)., Total Rewards Strategy: The Best Foundation of Pay for Performance, "Compensation Benefits", vol. 3/4.
  7. Karaszewska H. (2003), Ewolucja wynagrodzeń w okresie zmian systemu ekonomicznego, Wyd. UMK, Toruń.
  8. Stachowska S. (2007), Wynagrodzenia w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, TNOiK, Toruń.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu