BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sokołowska Ewelina (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Wiśniewski Jerzy Witold (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Fiskalne obciążenia zatrudnienia w małym przedsiębiorstwie na tle wydajności pracy
Fiscal Costs of Employment on the Background of Work Efficiency in Small Enterprise
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2008, t. 38, s. 121-132, wykr., bibliogr 5 poz
Keyword
Podatki, Zatrudnienie, Wydajność pracy, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Taxes, Employment, Labour efficiency, Small business
Abstract
Znajomość prawidłowości kształtowania się kosztów pracy w firmie, w tym fi skalnych kosztów zatrudnienia, pozwala na podejmowanie racjonalnych decyzji dotyczących wszystkich ważnych obszarów życia przedsiębiorstwa. Informacje o tego typu mechanizmach winny być przedmiotem monitorowania przez organy władzy, które mogą modyfikować przepisy prawa w taki sposób, by powstrzymywać ewentualne upadłości firm, w tym również małych. Przedstawione w niniejszej pracy trendy i mechanizmy występują w przedsiębiorstwach dość powszechnie. Kierunki następujących zmian winny nie tylko niepokoić świat polityki, ale też skłonić do refleksji nad stanem polskiej drobnej przedsiębiorczości. W niniejszej pracy omówiono trendy i mechanizmy wahań fi skalnych obciążeń pracy w małym przedsiębiorstwie wytwórczym na tle zmian zespołowej wydajności pracy. Badania empiryczne zostały przeprowadzone na podstawie danych miesięcznych z lat 1996-2006. Narzędziem badawczym jest dynamiczny model ekonometryczny. (abstrakt oryginalny)

The knowledge about mechanism of shaping costs of labour in the enterprise enables to undertake rationale decisions in its all-important areas. Information about these mechanisms should be the subject of interest of state and local government. These authorities are able to modify law regulations in such directions, which enable to prevent potential bankruptcy of many enterprises, small enterprises as well. The trends and mechanism presented in this article take place in many enterprises quite usually. The directions of following changes should not only bother politicians but also incline to refl ection about the condition of many small enterprises in Poland. In the present study the trends and mechanisms of fl uctuations of employment costs in small production enterprise have been presented. These trends were shown on the background of changes of corporate effi ciency of labour. Empirical researches have been carried on the base of monthly data coming from 1996-2006. The study instrument was dynamic econometric model. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Wiśniewska E., Wiśniewski J.W. (2004), Ekonometryczna analiza rygorystycznych zobowiązań pieniężnych małego przedsiębiorstwa, [w:] Zarzeckiego D. (red.), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 985-994.
  2. Wiśniewska E., Wiśniewski J.W. (2007), Ekonometryczne modelowanie płynności finansowej małego przedsiębiorstwa, Zarzeckiego D. (red.), Zarządzanie finansami - Zarządzanie Ryzykiem i Kreowanie Wartości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 455, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 50, t. II, Szczecin, s. 297-308.
  3. Wiśniewska E., Wiśniewski J.W. (2007), Fiskalne uwarunkowania zapotrzebowania na pracę w małym przedsiębiorstwie, O nowy ład podatkowy w Polsce, [w:] Ostaszewskiego J. (red.),SGH, Warszawa, s. 463-472.
  4. Wiśniewski J.W. (2002), Instrumenty decyzyjne przedsiębiorcy. Ekonometria stosowana, IW GRAVIS, Toruń (wyd. czwarte uzupełnione i poprawione).
  5. Wiśniewski J.W. (2003), Ekonometryczny model małego przedsiębiorstwa, IW GRAVIS, Toruń.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu