BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Balcerzak Adam P. (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Ekonomiczne konsekwencje intensyfikacji powiązań sieciowych w gospodarce globalnej
Economic Consequences of Growing Importance of Networking in Global Economy
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2008, t. 38, s. 133-146, wykr., tab., bibliogr 19 poz
Keyword
Globalizacja, Powiązania sieciowe, Rola państwa w gospodarce
Globalization, Network relationships, States' role in economy
Abstract
Celem artykułu jest omówienie ekonomicznych konsekwencji wzrostu znaczenia powiązań sieciowych gospodarki, ich wpływu na procesy podnoszenia innowacyjności poszczególnych krajów oraz prawdopodobnego oddziaływania usieciowienia struktur gospodarczych na efektywność i kierunek gospodarczych działań rządów. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to discuss the economic consequences of growing importance of networking, its implications for improving innovation capacity of companies and whole countries. The evolution of main aims and the economic role of government is also discussed in this article. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balcerzak A. P., Rogalska E. (2008), Ochrona praw własności intelektualnej w warunkach nowej gospodarki, [w:] B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Własność i kontrola w teorii i praktyce, Część II, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 2. Baumol W. J. (2003), Innovations and growth: two common misapprehensions, "Journal of Policy Modeling", Vol. 25, No. 5.
 3. Bieńkowski W. (2004), Globalization, Integration and Government's Competitiveness Policy, "Optimum - Economic Studies", Vol. 23, No. 3.
 4. Boehlke J. (2005), Prawo Moore'a, gospodarka oparta na wiedzy, globalizacja - wyzwania dla ekonomicznej teorii fi rmy, [w:] B. Godziszewskiego, M. Haffera, M. J. Stankiewicza (red.), Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 5. Bresnahan T. F., Trajtenberg M. (1995), General Purpose Technologies "Engines of Growth"?, "Journal of Econometrics", Vol. 65, No. 1.
 6. Castells M. (2003), Galaktyka Internetu. Refl eksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Rebis, Poznań.
 7. Eurostat, Europe in Figures, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ (data dostępu: 15.11.2006).
 8. Fischer M. M. (2003), The New Economy and Networking, [w:] D. C. James (red.), New Economy Handbook, Elsevier Academic Press, San Diego.
 9. Gorynia M., Jankowska B. (2007), Koncepcja klastrów jako sposób regulacji zachowań podmiotów gospodarczych, "Ekonomista", nr 3.
 10. Hockuba Z. (2001), Nowa ekonomia instytucjonalna - czy zdominuje nasze myślenie w rozpoczynającym się stuleciu, [w:] A. Wojtyna (red.), Czy ekonomia nadąża z wyjaśnieniem rzeczywistości, Tom I, PTE, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 11. Lipowski A. (2003), Mała gospodarka otwierająca się wobec wyzwań XXI w. - ku realistycznym podstawom polityki gospodarczej, "Ekonomista", nr 3.
 12. Ład instytucjonalny w gospodarce. Tom I (2006), B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 13. OECD (2005), Patent Database, December, http://www.oecd.org/topicstatsportal/ (data dostępu: 5.12.2007).
 14. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P. (1998), Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Tanzi V. (2006), Gospodarcza rola rządu w XXI wieku, "Materiały i Studia", z. 204, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 16. Tijssen R. (1998), Quantitative Assessment of Large Heterogeneous R&D Networks: The Case of Process Engineering in the Netherlands, "Research Policy", Vol. 26, No. 7-8.
 17. Williamson O. (2000), The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, "Journal of Economic Literature", Vol. 38, September.
 18. Wojtyna A. (2000), Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Wojtyna A. (1990), Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu