BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Franek Sławomir (University of Szczecin, Poland)
Title
Multiannual Expenditures in State Budget and Local Government Budgets in Poland
Source
Optimum : Economic Studies, 2020, nr 4(102), s. 58-68, tab., bibliogr. s. 68
Keyword
Finanse publiczne, Budżet, Finanse samorządu terytorialnego
Public finance, Budget, Local government finance
Note
JEL Classification: H50, H61, H72
summ.
Abstract
Purpose - The purpose of the article is to assess the significance of multiannual expenditures in the state and budgets of local government units in Poland. Research method - In order to achieve the objective, the methods of comparative analysis of budget expenditures extending beyond one financial year of the state and local government units were used. The research period covers the years 2014-2018. The source of data utilised for the analyses are reports relating to the performance of the state budget and information on the performance of the budgets of local government units, as well as databases on multiannual financial forecasts of local government units. The analysis used data on expenditure related to the implementation of multiannual programmes (in the state budget) and expenditure on undertakings shown in multiannual financial forecasts (in the budgets of local government units). The analysis also included the non-expiring expenditures. Therefore, it was possible to indicate the share of expenditures extending beyond one financial year in the budgets executed annually. Results - The research results indicate that despite the existence of solutions for long-term budget planning at the level of the state and local government units in Poland, the scale of implementation of multiannual expenditures in annual budgets remains relatively small. In addition, differences in the implementation of multiannual expenditures between specific categories of local government units were pointed out. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Act, 2009, Ustawa z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, t.j. Dz.U. 2019 poz. 869 z  późn. zm.
 2. Dylewski M., 2016, Problemy wykorzystania WPF w zarządzaniu finansami jednostki samorządu terytorialnego, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 273, s. 49-61.
 3. Dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w  sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich, 2011, Dziennik Urzędowy L306, z  dn. 23.11.2011.
 4. EU IFIs, 2018, Medium-Term Budgetary Frameworks. A contribution to definitions and identification of good practices, Network of EU Independent Fiscal Institutions, https://www.euifis.eu/images/MTBF_PAPER.pdf [date of entry: 04.09.2020].
 5. Filipiak B.Z., 2016, Instrumenty i narzędzia zarządzania długiem - ocena spójności z wieloletnią prognozą finansową, "Finanse Komunalne", nr 11, s. 29-40.
 6. Franek S., 2013, Wieloletnie planowanie budżetowe w podsektorze rządowym, Difin, Warszawa.
 7. Gajl N., 1986, Finanse i prawo finansowe, WN PWN, Warszawa.
 8. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów, Warszawa, 2014-2018, https://www.gov.pl/web/finanse/sprawozdania-budzetowe [date of entry: 04.09.2020].
 9. Jędrzejczyk M., 2020, Wieloletnia prognoza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 10. Owsiak S., 2017, Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, WN PWN, Warszawa.
 11. Postuła M., 2017, Planowanie wieloletnie - fakty i  mity, "Finanse Komunalne", nr 10, s. 50-68.
 12. Roczność i wieloletniość w finansach publicznych, 2014, Ruśkowski E. (red.), Lex, War-szawa.
 13. Ruśkowski E., 2015, Wydatki sztywne budżetu państwa, "Zeszyty Prawnicze BAS", nr 4(48), s. 9-21.
 14. Salachna J.M., 2015, Dlaczego należy poprawić mechanizmy wieloletniej prognozy finansowej?, "Finanse Komunalne", nr 1-2, s. 61-67.
 15. Salachna J.M., 2016, Czy prawna regulacja w zakresie wieloletniej prognozy finansowej ma sens?, "Finanse Komunalne", nr 11, s. 5- 12.
 16. Sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej, Ministerstwo Finansów, Warszawa, 2014- 2018, https://www.gov.pl/web/finanse/sprawozdania-roczne [date of entry: 04.09.2020].
 17. Sprawozdania budżetowe, Ministerstwo Finansów, Warszawa, 2014-2019, https://www. gov.pl/web/finanse/sprawozdania-budzetowe [date of entry: 04.09.2020].
 18. Sherwood M., 2015, Medium-term budgetary frameworks in the EU Member States, Discussion Paper 021, European Commission.
 19. Uryszek T., 2018, Wieloletnia prognoza finansowa a zrównoważenie finansów sektora samo-rządowego. Przykład największych miast w  Polsce, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 129, s. 269-278, DOI: 10.18276/epu.2018.129- 22.
 20. Wildavsky A., 1986, Budgeting: A Comparative Theory of Budgetary Processes, Transaction Books, New Brunswick.
 21. Założenia reformy systemu budżetowego, 2016, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2020.04.102.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu