BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zimnicki Tomasz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Zasadność podejścia MSR 14 do sprawozdawczości segmentów działalności na przykładzie grupy kapitałowej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Legitimacy of LAS 14 Approach to Segments Reporting on an Example of Capital Group of Company Quoted on Stock Exchange in Warsaw
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2008, t. 38, s. 191-212, schemat, tab., bibliogr 16 poz
Keyword
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Sprawozdawczość, Grupa kapitałowa, Giełda papierów wartościowych
International Accounting Standards (IAS), Reporting, Capital group, Stock market
Abstract
Artykuł w swej treści prezentuje podejście do segmentacji działalności zawarte w MSR 14 Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności na przykładzie Grupy Kapitałowej. Przeprowadzona analiza bazuje na ujawnionych informacjach o segmentach działalności w raportach okresowych dla roku 2006 oraz wnioskach powstałych w wyniku przeprowadzonego wywiadu z osobą odpowiedzialną za przygotowanie tych informacji. Celem artykułu jest określenie zasadności zawartego w standardzie podejścia do sprawozdawczości segmentów działalności. (abstrakt oryginalny)

Introduction information about segments of activity into fi nancial reporting is defi ned as crucial for fi nancial reports users. Particularly, it concerns investors of public market of securities. They present main group of people who received benefi ts from IAS 14 Segments reporting. In literature of the subject there is lack of information about legitimacy of standard approach to segments reporting. Carried research by Sojak and Zimnicki (2009) indicates signifi cant lack in disclosure, and then lack of or slight benefi ts of it for investors. Article presents standard approach to segments reporting on an example of Capital Group. The background of consideration is analysis of disclosed information about segments of activity in periodical reports for year 2006 and conclusions from carried interview with person responsible for preparation this information. The aim of the article is defi ned the legitimacy of the approach to segments reporting included into standard. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Epstein B. J., Nach R., Bragg S. M. (2007), GAAP 2008: Interpretation and application of Generally Accepted Accounting Principles, WILEY, New York.
 2. Ernst & Young (2006), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach, t. 9, LexisNexis.
 3. Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie fi nansowe Grupy Kapitałowej sporządzone za pierwszy kwartał roku 2006, www.gpwinfostrefa.pl (data dostępu:12.06.2008 r.).
 4. Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie fi nansowe Grupy Kapitałowej sporządzone za drugi kwartał roku 2006, www.gpwinfostrefa.pl (data dostępu: 12.06.2008 r.).
 5. Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie fi nansowe Grupy Kapitałowej sporządzone za trzeci kwartał roku 2006, www.gpwinfostrefa.pl (data dostępu: 12.06.2008 r.).
 6. Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie fi nansowe Grupy Kapitałowej sporządzone za czwarty kwartał roku 2006, www.gpwinfostrefa.pl (data dostępu: 12.06.2008 r.).
 7. MSR 14 Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności, [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2004, t. I, SKwP, IASB, Warszawa, London.
 8. MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość fi nansowa, [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2004, t. II, SKwP, IASB, Warszawa, London.
 9. Półroczne skonsolidowane sprawozdanie fi nansowe Grupy Kapitałowej sporządzone za pierwsze półrocze roku 2006, www.gpwinfostrefa.pl (data dostępu: 12.06.2008 r.).
 10. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzone za rok 2006, www.gpwinfostrefa.pl (data dostępu: 12.06.2008 r.).
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209, poz. 1744).
 12. Sojak S., Zimnicki T. (2009), Wartość dodana sprawozdań finansowych wynikająca z ujawnienia segmentów działalności według MSR 14, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", SKwP, t. 46 (102), Warszawa.
 13. Sojak S. (2007), Kryteria wyodrębniania segmentów sprawozdawczych działalności według MSR 14¸ "Forum Rachunkowości", nr 3.
 14. Sojak S., Jankowska M. (2007), MSR 14 Sprawozdawczość segmentów działalności, Difin, Warszawa.
 15. Sojak S. (2006), Wzory sprawozdawcze segmentów działalności według MSR 14, [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, pod red. T. Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński i Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin.
 16. Zimnicki T. (2007), Segmenty działalności według MSR 14 determinantą wzrostu wartości informacyjnej sprawozdania finansowego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", SKwP, t. 39 (95), Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu