BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Müller-Frączek Iwona (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Pietrzak Michał Bernard (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Wykorzystanie narzędzi statystyki przestrzennej do identyfikacji kluczowych ośrodków rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego
The Application of Spatial Statistics' Instruments for the Identification of Main Development Center in the Kujawsko-Pomorskie Region
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2008, t. 38, s. 229-238, rys., tab., bibliogr 10 poz
Keyword
Statystyka, Klastry, Macierze, Rozwój regionalny
Statistics, Business cluster, Matrix, Regional development
Country
Województwo kujawsko-pomorskie
Kuyavian–Pomeranian Voivodeship
Abstract
Celem artykułu było ustalenie kluczowych ośrodków rozwoju województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach jego realizacji przeprowadzono przestrzenną analizę dochodów własnych gmin. Za pomocą narzędzi statystyki przestrzennej stwierdzono występowanie autokorelacji przestrzennej oraz zaprezentowany został wzorzec przestrzenny kształtowania się dochodów na wykresie Morana. Następnie policzone zostały statystyki lokalne i wyróżniono główne centra rozwoju w regionie. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article was the identifi cation of development center in the Kujawsko-Pomorskie region. In this case we conducted the spatial analysis of the community income. Using spatial instruments we detected the existence of spatial autocorrealation and we presented the spatial pattern of income at the Moran's plot. Next we calculated the local statistics and we indicated the main development center. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Anselin L. (1995), Local Indicators of spatial assosiation-LISA, Geographical Analisys, 27, 93-115.
  2. Borys T. (2005), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok.
  3. Borys T. (2008), Zaprojektowanie i przetestowanie ram metodologicznych oraz procedury samooceny gmin na podstawie wskaźników zrównoważonego rozwoju w Systemie Analiz Samorządowych, Raport dla ZMP, Jelenia Góra - Poznań.
  4. Cliff A., Ord J. K. (1981), Spatial process: models and applications, Pion, London.
  5. Goodchild M. F. (1986), Spatial autocorrelation, Geobooks, Norwich, UK.
  6. Janc K. (2006), Zjawisko autokorelacji przestrzennej na przykładzie statystyki I Morana oraz lokalnych. wskaźników zależności przestrzennej (LISA). Wybrane zagadnienia metodyczne, [w:] T. Komornicki, Z. Podgórski (red.), Idee i praktyczny uniwersalizm geografi i, nr 33, IGiPZ PAN, Warszawa.
  7. Kopczewska K. (2006), Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu RCRAN, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
  8. Moran P. (1948), The interpretation of statistical map, "Journal of the Royal Statistical Society", Series B, 10, 243-251.
  9. Szulc E. (2007), Ekonometryczna analiza wielowymiarowych procesów gospodarczych, Wydawnictwo UMK, Toruń.
  10. Zeliaś A. (1991), Ekonometria przestrzenna, red., Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu