BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarębski Marek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Kierunki działalności małych i średnich przedsiębiorstw
Directions of Activities for Small and Medium Firms
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2008, t. 38, s. 255-265, wykr., tab., bibliogr 11 poz
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Działalność gospodarcza, Analiza danych
Small business, Business activity, Data analysis
Abstract
W krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej udział sektora MSP w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych przekracza 90%. Przedsiębiorstwa te zatrudniają 60-80% ogólnej liczby zatrudnionych w gospodarce, a ich udział w tworzeniu dochodu narodowego wynosi od 60% do 90%. W latach 1996-2006 małe i średnie przedsiębiorstwa rozwinęły poziom i zakres wykonywanych usług. Zmniejszył się udział przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych. W największym stopniu zmiany te dotyczą firm najmniejszych. Sytuacja sektora małych i średnich firm zróżnicowana jest nie tylko pod względem sektora własnościowego i rodzaju prowadzonej działalności. Znaczne różnice występują także w układzie regionalnym. (abstrakt oryginalny)

In countries with developed economy, the participation of small and medium fi rms in the whole number of economic subjects exceeds 90%.These enterprises employ 60-80% out of the total number of workers in economy, and their participation in creating GNP is of 60%-90%. In the years 1996-2006 small and medium fi rms developed their level of productivity as well as the range of services. The participation of business and industrial companies got decreased. Most changes concern the smallest companies. The situation of small and medium fi rms is diversifi ed not only because of the scale of property and the kind of activity but also considerable differences appear within the system of regions. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. GUS (2000-2007), Roczniki statystyczne dla lat 2000-2007,Warszawa.
 2. Gardawski J. (2001), Powracająca klasa: sektor prywatny w III Rzeczpospolitej, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 3. Markowski W. (2001), Abc small business'u, Wydawnictwo Marcus, Łódź.
 4. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, www.mgip.gov.pl (data dostępu: 20.11.2006 r.).
 5. Tokaj-Krzewska A. (red.) (2003), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2002, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 6. Wysłocka E. (2004), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, [w:] Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, pod red. J. Adamczyka, P. Bartkowiaka, Wydawnictwo Naukowo -Techniczne, Warszawa.
 7. Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, Dz.U., 1988, nr 41, poz. 324.
 8. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1986 r. o spółkach z udziałem zagranicznym, Dz.U., 1986, nr 17, poz. 88.
 9. Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r., Dz.U. 1990, nr 51, poz. 298.
 10. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej, Dz.U. 1999, nr 101, poz. 1178.
 11. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu