BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Perło Dorota (University of Bialystok, Poland)
Title
The Importance of Sustainable Urban Mobility in Shaping the Quality of Life of the Inhabitants of Functional Urban Areas
Source
Optimum : Economic Studies, 2020, nr 4(102), s. 91-108, wykr., tab., bibliogr. s. 106-108
Keyword
Jakość życia, Modelowanie miękkie, Rozwój zrównoważony
Quality of life, Soft modelling, Sustainable development
Note
JEL Classification: C31, R12, R41, R58
summ.
Abstract
Purpose - The aim of this article is to examine the impact of sustainable urban mobility on the quality of life of inhabitants of functional urban areas. A thesis has been posed about the important relationship between them. Research method - The article uses the method of soft modelling, which enables the study of the relationships between the hidden variables. Statistical data used in the empirical study concerns the Bialystok Functional Area. Results - As a result of the conducted research and analyses, key determinants of sustainable urban mobility and quality of life were determined, the most important threats related to environmental degradation were identified as well as innovative solutions for sustainable urban mobility that should be implemented in order to effectively manage resources and protect them for the future generations were found. Originality / value - Key research results can be useful in the process of developing Sustainable Urban Mobility Plans. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Act, 1989, Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. z 2019 r. poz. 713, z 2020 r. poz. 695, 1086.
 2. Act, 1990, Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym, Dz. U. z 2020 r. poz. 713.
 3. Act, 1990, Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95.
 4. Act, 1994, Europejska Karta Samorządu Lokalnego, Dz.U. z 1994 nr 124, poz. 607.
 5. Act, 1997, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.
 6. Act, 1998, Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, Dz.U. 1998 nr 96 poz. 603.
 7. Act, 2014, Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Dz.U. z 2016, poz. 217.
 8. Assessment and Decision Making for Sustainable Transport, 2004, European Conference of Ministers of Transport (ECMT), OECD.
 9. Dokument roboczy służb komisji. Sprawozdanie krajowe - Polska 2019. Towarzyszący dokumentowi: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Banku Centralnego i  Eurogrupy, Europejski semestr 2019: Ocena postępów w zakresie reform strukturalnych, zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania oraz wyniki szczegółowych ocen sytuacji na mocy rozporządzenia (UE) nr 1176/2011, {COM(2019) 150 final}, 2019, Bruksela, 27.2.2019 SWD(2019) 1020 final.
 10. Guidelines for Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan (Second Edition), 2019, Final Draft for SUMP Conference, European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans.
 11. Jakość życia na poziomie lokalnym - ujęcie wskaźnikowe, 2008, Borys T., Rogala P. (eds.), UNDP, Warszawa.
 12. Joreskog K.G., Wold H., 1982, Systems under indirect observation. Causality - Structure - Prediction, Part II, North-Holland.
 13. Kock N., Mayfield M., 2015, PLS-based SEM Algorithms: The Good Neighbour Assumption, Collinearity and Nonlinearity, Information Management and Business Review, vol. 7, No. 2, pp. 113-130.
 14. Komunikat Komisji ds. Rady i  Parlamentu Europejskiego w sprawie przeglądu strategii zrównoważonego rozwoju. Platforma działania, 2005, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, COM(2005) 658 końcowy.
 15. Krajowa Polityka Miejska 2023, 2015, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 16. Kuszewski T., 2000, Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego, [w:] Ekonometria, Gruszczyński M., Podgórska M. (eds.), Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 17. Lee Ch.-S., Chen Y.-Ch., Tsui P.-L., Yu T.-H., 2013, Examining the relations between open innovation climate and job satisfaction with a PLS path model, 2013, "Qual Quant", vol. 48, p. 1705-1722, DOI: 10.1007/s11135-013 -9869-6.
 18. Petelewicz M., Drabowicz T., 2016, Jakość życia - globalnie i lokalnie. Pomiar i  wizualizacja, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 19. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa, 2014, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 20. Projekt ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2021-2027, 2020, materiał wewnętrzny Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
 21. Rogowski J., 1990, Modele miękkie. Teoria i zastosowanie w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Filii UW w Białymstoku, Białystok.
 22. Rogowski J., 2002, Modele miękkie w budowie strategii finansowej regionu, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr  1.
 23. Rozporządzenie, 2013a, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/ 2006.
 24. Rozporządzenie, 2013b, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
 25. Rozporządzenie, 2013c, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006.
 26. Rutkowski J., 1988, Jak badać jakość życia, "Wiadomości Statystyczne", nr  5, s. 42-48.
 27. Servera-Francés D., Arteaga-Moreno F., Gil-Saura I., Gallarza M.G., 2012, A  multi-block PLS-based algorithm applied to a causal model in marketing, 2013, "Applied Stochastic Models in Business and Industry", vol. 29(3), pp. 241-253, DOI: 10.1002/asmb.1913.
 28. Śleszyński P., 2013, Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw, Przegląd Geograficzny, nr 85 (2), s. 173-197.
 29. Tenenhaus M., Esposito Vinzi V., Chatelin Y.M., Lauro C., 2005, PLS path modelling, "Computational Statistics & Data Analysis", vol. 48(1), pp. 159-205.
 30. Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz, 2018, Strasburg, COM(2018) 375 final 2018/0196 (COD).
 31. Wold H., 1980, Soft Modelling: Intermediate between Traditional Model Building and Data Analysis, "Banach Centre Publication", vol. 6, pp. 333-346, DOI: 10.4064/-6-1-333- 346.
 32. Wołek M., 2014, SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) jako narzędzie kształtowania zrównoważonej mobilności miejskiej, "Logistyka", nr 2, s. 389-398.
 33. World Urbanization Prospects. The 2018 Revision, 2019, United Nations, Department of Economic and Social Affairs - Population Division, New York.
 34. Zrównoważona mobilność w miastach w Unii Europejskiej - bez zaangażowania ze strony państw członkowskich nie będzie możliwa istotna poprawa. Sprawozdanie specjalne, 2020, Europejski Trybunał Obrachunkowy.
 35. www 1, http://bof.org.pl/pl/zit/strategia [data of entry: 03.08.2020].
 36. www 2, http://bof.org.pl/pl/zit/strategia [date of entry: 03.08.2020].
 37. www 3, https://sjp.pwn.pl/slowniki/mobilno%C5%9B%C4%87.html [date of entry: 05.08.2020].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2020.04.102.08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu