BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Surmach Andrey (The Baltic International Academy Riga, Latvia), Stecenko Inna (Baltic International Academy Riga, Latvia)
Title
Economic Security and Prevention of Money Laundering in Commercial Banks of Latvia
Bezpieczeństwo ekonomiczne i przeciwdziałanie praniu pieniędzy w bankach komercyjnych Łotwy
Source
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2020, nr 2, s. 59-67, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Bezpieczeństwo ekonomiczne, Banki, Banki komercyjne, Pranie brudnych pieniędzy
Economic safety, Banks, Commercial banks, Money laundering
Note
streszcz., summ.
Country
Łotwa
Latvia
Abstract
Po przeprowadzeniu analizy autorzy artykułu proponują własną interpretację pojęcia "bezpieczeństwo ekonomiczne". Uważają również banki łotewskie za jeden z najważniejszych elementów bezpieczeństwa finansowego i gospodarczego państwa. Artykuł koncentruje się na walce z praniem pieniędzy. Przedstawia zastosowanie łotewskich aktów normatywnych dotyczących zapobiegania przestępczym procedurom prania pieniędzy. Autorzy proponują mechanizmy skutecznego blokowania podejrzanych rachunków w bankach komercyjnych na Łotwie oraz sposoby ich praktycznej realizacji. W wyniku ich zastosowania środowiska przestępcze nie będą w stanie ominąć blokad rachunków w bankach komercyjnych nałożonych przez organy ścigania. Zatrzymane fundusze będą mogły uzupełnić budżet Republiki Łotewskiej.(abstrakt oryginalny)

After the analysis, the authors of the study suggest their interpretation of "economic security". Theyalsoview Latvian banks as one of the most important elements of state financial and economic security. The article focuses on the fight against money laundering. The article shows the use of Latvian normative acts on the prevention of criminal schemes for money laundering. Theauthors propose mechanisms for effective blocking of suspicious accounts in commercial banks in Latvia and suggest methods for their implementation in practice. As a result of these methods, criminal communities will not be able to bypass the blocking of accounts in commercial banks established by the law enforcement agencies. The arrested funds will be able to replenish the budget of the Republic of Latvia.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Association of Latvian Commercial Banks In http://www.bankasoc.lv/.
 2. Kredītiestāžu likums. 1995. In https://likumi.lv/ta/id/37426-kreditiestazu-likums.
 3. Law "The Bank of Latvia". 1992. In https://www.bank.lv/en/about-us/8436-law-on-the-bank-of-latvia.
 4. Pestovskaya Zoya. 2016. "Indicators of banking financial security: macro and microeconomic level". International Letters of Social and Humanistic Sciences" 66: 146-153.
 5. Азарская Майя Анатольевна, Поздеев Валерий Леонидович. 2016. "Принципы економической безопасности коммерческих банков". Вестник Московского университета МВД России 6: 149-152 [Azarskaya Mayya Anatol'evna, Pozdeev Valeriy Leonidovich. 2016. "Printsipy ekonomicheskoy bezopasnosti kommercheskikh bankov". Vestnik Moskovskogo universiteta MVDRossii 6: 149-152].
 6. Илларионов Андрей Николаевич.1998. "Критерии экономической безопасности". Вопросы экономики 10: 35-38 [Illarionov Andrey Nikolaevich. 1998. "Kriterii ekonomicheskoy bezopasnosti". Voprosyekonomiki 10: 35-38].
 7. Караваева Ирина Владимировна, Коломиец Андрей Григорьевич, Колпаков Ирина Алексеевна (ред.). 2017. Стратегия экономической безопасности России: новые ориентиры развития. Сборник научных трудов Iнаучно-практической конференции «Сенчаговские чтения» ученых, специалистов, преподавателей вузов, аспирантов (г., Институт экономики РАН, 14 марта 2017 г.). Москва: Российская академия наук. Институт экономики [Karavaev Irina Vladimirovna, Kolomijets Andriey Grirgor'evich, Kolpakov Irina Aleksieevna(red.). 2017. Strategiya ekonomicheskoy bezopasnosti Rossi: novye orientiry razvitiya. Sbornik nauchnykh trudov Inauchno-prakticheskoj konferentsii Senchakovskije chteniya uchyonykh, spetsiyalistov, prepodavatele yvuzov, aspirantov(g. Institut ekonomiki RAN, 14 marta 2017 g.), Moskva: Rossijskaya Akademiya Nauk. Institut Ekonomiki].
 8. Панина Анастасия Олеговна. 2018. "Формирование волатильности на рынках развивающихся стран в условиях глобальных потрясений и стабильной экономики". Вестник Евразийской науки 10(2):1-9 [Panina Anastasiya Olegovna. 2018. "Formirovanije volatil'nosti na rynkakh razbibayushchikhsya stran v usloviyakh global'nykh potrjaseniij istabil'noy ekonomiki". Vestnik Evrazijskoy nauki 10(2): 1-9].
 9. Сторожук Ирина Николаевна. 2010. Финансоваястабильность в системе обеспечения экономической безопасности коммерческого банка. Автореферат диссертации. Ростов-на-Дону [Storozhuk Irina Nikolajevna. 2010. Finansovaya stabil'nost' v sisteme obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti kommercheskogo banka. Avtoreferat dissertatsii. Rostov-na-Donu].
 10. Тарадаева Анна Викторовна,Сюмкина A.A. 2017. "Теоретические аспекты экономической безопасности коммерческого банка". Научно-исследовательский журнал Вектор экономики 4(10): 232-241 [Tardaeva Anna Viktorovna, Syumkina A.A.2017. "Teoretechiskije aspekty ekonomicheskoj bezopasnosti kommercheskogo banka". Nauchnoissledovatel'nyj zhurnal Vektor ekonomiki 4(10): р. 232-241].
 11. Фатуев Виктор Александрович, Бакаева Мария Александровна. 2010. "Управление активами коммерческого банка". Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки Issue2-1:105-116 [Fatuev Viktor Aleksandrovich, Bakaeva Mariya Aleksandrovna. 2010. "Upravlenije aktivami kommercheskogo banka". Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskije i yuridicheskije nauki Issue 2-1: 105-116].
 12. Хачатурян Гурген Юрикович. 2010. Институциональные основы обеспечения экономической безопасности банковской системы Российской Федерации всовременных условиях. Автореферат диссертации. Москва [Khachyaturyan Gurgen Yurikovich. 2010. Institutciona'nyje osnovy obespecheniya ekonomicheskoj bezopasnosti bankovskoj sistemy Rossijskoj Federatsii vsovmestnykh usloviyakh. Avtoreferat dissertatsii. Moskva]
Cited by
Show
ISSN
2450-5005
Language
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2020.02.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu