BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czernicki Przemysław (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Polityka bezpieczeństwa energetycznego państwa polskiego na przykładzie gazociągu OPAL
The Energy Security Policy of Poland on the Example of the Opal Gas Pipeline
Source
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2020, nr 2, s. 68-83, rys., bibliogr. 43 poz.
Keyword
Bezpieczeństwo energetyczne, Gaz ziemny, Koncerny
Energy security, Natural gas, Concerns
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem niniejszego artykułu jest bezpieczeństwo energetyczne Polski w obliczu liberalizacji rynku energetycznego UE. Celem podjętych badań jest identyfikacja istniejących tutaj dla Polski oraz państw Europy Środkowo-Wschodniej zagrożeń oraz ocena ich skali i skutków ekonomicznych oraz politycznych. Artykuł napisano w oparciu o wykorzystanie metod badawczych bazujących na przede wszystkim na analizie źródeł w postaci dokumentów normatywnych, dostępnych pozycji z literatury przedmiotu, danych porównawczych czy wtórnych stanowiących metodologiczne komponenty stadium przypadku badanego gazociągu OPAL. W artykule dokonano przeglądu wydarzeń i uwarunkowań dotyczących stosowania unijnych regulacji prawnych zmierzających do przeciwdziałania monopolistycznemu zawładnięciu przez rosyjski koncern Gazprom omawianą magistralą przesyłową w kontekście polityki bezpieczeństwa energetycznego prowadzonej przez polskie władze na tle analogicznych działań kilku innych państw regionu.(abstrakt oryginalny)

The subject of this article is Poland's energy security in the face of the liberalization of the European Union energy market. The aim of the undertaken research was to identify the threats existing in Poland and countries of Central and Eastern Europe as well as to assess their scale and economic and political effects. The article was primarily based on the following research methods :analysis of sources in the form of normative documents, available literature, comparative or secondary data constituting methodological components of the examined OPAL pipline case study. The article also reviews the events and conditions relating to the application of EU legal regulations aimed at counteracting the monopolistic seizure by the Russian Gazprom of the discussed transmission line in the context of theenergy security policy pursued by the Polish authorities againstthe background of similar activities of several other countries in the region.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Paniuszkin Walerij, Zygar Michaił. 2008. Gazprom: rosyjska broń. Warszawa:Wydawnictwo WAB.
 2. Wojcieszak Łukasz, Polska. 2013. Ukraina, Białoruś wobec problemu dostaw i tranzytu rosyjskiego gazu. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji.
 3. Wyciszkiewicz Ernest. 2008. Geopolityka rurociągów: współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na obszarze postsowieckim. Warszawa:Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 4. Faszcza Jakub. 2017. "Studium przypadku OPAL: wybrane aspekty decyzji zwalniającej infrastrukturę ze stosowania zasad trzeciego pakietu energetycznego, na przykładzie gazociągu OPAL." Krytyka Prawa tom 9 nr 4:56-77.
 5. Gawlikowska-Fyk Aleksandra. 2017. "Nord Stream 2: gazociąg podziałów" Infos 13(236): 1-4.
 6. Kraś Ireneusz. 2011. Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej,[w:] "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Res Politicae", T. 4,35-48.
 7. Lewandowski Mateusz. 2019. "Bezpieczeństwo energetyczne w problematyce bezpieczeństwa narodowego" De securitate et defensione. O bezpieczeństwie i obronności 1(5):168-185.
 8. Molo Beata. 2018. Główne kontrowersje wokół budowy gazociągu Nord Stream 2". Krakowskie Studia Międzynarodowe 4 (XV)nr 2:53-65.
 9. Olejarz Lucyna. 2011. "Trzeci Pakiet Energetyczny: szansa na uniknięcie kolejnego kryzysu gazowego? Część 1" Przegląd Prawno-Ekonomiczny nr 1: 75-83.
 10. Olejarz Lucyna. 2011. "Trzeci Pakiet Energetyczny: szansa na uniknięcie kolejnego kryzysu gazowego?, Część 2" Przegląd Prawno-Ekonomiczny nr 3:93-105.
 11. Paszyn Maciej. 2015. "Gazprom na niemieckim rynku energetycznym w okresie rządów Angeli Merkel 2005-2014" Studia Niemcoznawcze T. 55:321-336.
 12. Trusewicz Iwona, 2017. "Ukraina pozywa Unię za OPAL" Rzeczpospolita z dnia 30 marca.
 13. Zakrzewska Olga. 2014. "Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach Rosja -Unia Europejska w kontekście współzależności eksportowo-importowych" Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace nr 1"153-172.
 14. Zaręba Szymon. 2017. "Aktualna sytuacja prawna gazociągu OPAL" Biuletyn PISM nr 9 (1451), 26 stycznia.
 15. Druszcz Anna. 2010. Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście polityki energetycznej, Federacji Rosyjskiej,[w:] Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej, red. Piotr Mickiewicz, Patrycja Sokołowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 119-121.
 16. Kaszuba Malina, Stempień Marta. 2018. Surowce energetyczne w polityce Federacji Rosyjskiej,[w:] Polska -Rosja: polityka bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, red. Kaszuba Malina, Minkina Mirosław, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach, Siedlce, 79-90.
 17. Kubarczyk Tadeusz, Żyła Marek. 2016. Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej i Wschodniej,[w:] Współczesne bezpieczeństwo ekonomiczne. Wymiar międzynarodowy, red. Gębska Marta, Kubiak Mariusz, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa.
 18. Nowak Bartłomiej. 2010. Bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej,[w:] Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem, Tom II. Bezpieczeństwo, red. Sokolewicz Wiesław, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, 219-237.
 19. Rokiciński Krzysztof, Szubrych Tomasz. 2010. Gazociągi podmorskie w polityce bezpieczeństwa energetycznego północnej części Europy Środkowej [w:] Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej, red. Mickiewicz Piotr, Sokołowska Patrycja, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 171.
 20. Analyse: Exportoptionen für russisches Erdgas nach dem Scheitern von South Stream, http://www.bpb.de/internationales/europa/russland/analysen/214481/analyse-exportoptionen-fuer-russisches-erdgas-nach-dem-scheitern-von-south-stream.
 21. Andrzej Kublik. 2016. Sukces Polski. Unijny trybunał zatrzymał monopol Gazpromu w gazociągu OPAL, Wyższe wymogi przy imporcie gazu. Czy ceny surowca wzrosną?, "Gazeta Wyborcza" z dnia 27 grudnia,https://wyborcza.biz/biznes/1,100896,21171990,sukces-pgnig-unijny-trybunal-kwestionuje-monopol-gazpromu-na.html.
 22. Andrzej Kublik. 2017. Wyższe wymogi przy imporcie gazu. Czy ceny surowca wzrosną?, "Gazeta Wyborcza" z dnia 10 sierpnia, https://wyborcza.pl/7,155287,22211903,wyzsze-wymogi-przy-imporcie-gazu-czy-ceny-surowca-wzrosna.html.
 23. EUGAL.https://www.eugal.de/eugal-pipeline/trassenverlauf/.
 24. Jakóbik Wojciech. 2016. Waszczykowski za szybko grzebie Nord Stream 2, http://biznesalert.pl/jakobik-waszczykowski-szybko-grzebie-nord-stream-2/.
 25. Komisja Europejska: Cf the European Commission's decision of 2009.https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2009_opal_decision_de.pdf
 26. Malinowski Dariusz. 2016. Gazociąg Opal -rosyjska macka w Europie, http://gazownictwo.wnp.pl/gazociag-opal-rosyjska-macka-w-europie,284347_1_0_0.html
 27. Naftohaz.http://www.naftogaz.com/www/3/nakweben.nsf/0/FF8BE665665F161CC22580D600655C50?OpenDocument&year=2017&month=03&nt=News&
 28. Pirani Simon, Yafimava Katja. 2016. Russian Gas Transit across Ukraine Post-2019: Pipeline Scenarios, Gas Flow Consequences, and Regulatory Constraints, Oxford: Oxford Institute for Energy Studies, February. OIES Paper, NG 105. https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2016/02/Russian-Gas-Transit-Across-Ukraine-Post-2019-NG-105.pdf.
 29. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. 2016. http://www.pgnig.pl/aktualnosci/-/news-list/id/pgnig-14-zarzutow-wobec-komisji-europejskiej-w-sprawie-opal/newsGroupId/10184?changeYear=2016¤tPage=1.
 30. Polskie LNG. https://www.polskielng.pl/terminal-lng/terminal-lng-w-swinoujsciu/.
 31. Puls Biznesu. 2019. Bundestag przyjął unijną dyrektywę gazową, https://www.pb.pl/bundestag-przyjal-unijna-dyrektywe-gazowa-975282.
 32. Radio Maryja. 2016. Polski rząd zaskarżył do Trybunału UE decyzję KE ws. OPAL, http://www.radiomaryja.pl/informacje/polska-informacje/polski-rzad-zaskarzyl-trybunalu-ue-decyzje-ke-ws-opalu/.
 33. Radio Zachód. 2020. Gaz coraz tańszy: ceny prawie o 1/5 niższe niż pięć lat temu, publikacja z dnia 23 czerwca. https://www.zachod.pl/203264/gaz-coraz-tanszy-ceny-prawie-o-1-5-nizsze-niz-piec-lat-temu/.
 34. Urząd Regulacji Energetyki. https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/wspolpraca-miedzynarod/ 2579,Trzeci-pakiet-energetyczny-w-Parlamencie-Europejskim.html.
 35. Zaniewicz Maciej. 2019. O co chodzi z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie OPAL? [Analiza], Energetyka 24, https://energetyka24.com/o-co-chodzi-z-wyrokiem-trybunalu-sprawiedliwosci-ue-ws-opal-analiza.
 36. Traktat Lizboński (Dz. U. UE, C 306 z 17.12.2007). Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), wersja skonsolidowana(Dz. U. UE C 326 z dn. 26.10.2012).
 37. Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Ukrainą z drugiej strony (Dz.U. L 161 z 29.5.2014).
 38. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. -Prawo energetyczne(tekst jednolity Dz.U.2019 poz.755).
 39. Dyrektywa 98/30/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 22 czerwca 1998 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego (Dz.U. L 176 z 15.7.2003).
 40. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2009/73/WEz dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego oraz uchylająca dyrektywę 2003/55/WE (Dz.U.C 211/94 z 14.08.2009).
 41. Sąd Unii Europejskiej, Komunikat prasowy nr 83/17 Luksemburg, 21 lipca 2017 r. https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-07/cp170083pl.pdf.
 42. Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji) z dnia 10 września 2019 r., sygn. T-883/16 https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/t-883-16-rzeczpospolita-polska-przeciwko-komisji-522810995.
Cited by
Show
ISSN
2450-5005
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2020.02.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu