BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bógdał-Brzezińska Agnieszka (Uniwersytet Warszawski), Wendt Jan A. (Uniwersytet Gdański)
Title
Geopolityczny kontekst suwerenności informacyjnej Rosji w cyberprzestrzeni i jej znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego
The Geopolitical Context of Russia's Information Sovereignty in Cyber Space and its Significance for International Security
Source
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2020, nr 2, s. 97-113, bibliogr. 48 poz.
Keyword
Suwerenność, Geopolityka, Cyberprzestrzeń, Polityka informacyjna, Bezpieczeństwo międzynarodowe
Sovereignty, Geopolitics, Cyberspace, Information policy, International security
Note
streszcz., summ.
Country
Rosja
Russia
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie zależności miedzy geopolityką jako istotnym czynnikiem definiowania polityki Rosji (w zakresie bezpieczeństwa i stosunków z zagranicą), a jej aktywnością na rzecz uznania cyberprzestrzeni za podległą suwerenności państwowej. Definicji podlega pojęcie geopolityki informacyjnej. Podjęto analizę katalogu czynników determinujących nowy wymiar geopolityki rosyjskiej z uwzględnieniem cyberprzestrzeni i polityki informacyjnej. Autorzy zastanawiają się nad rangą czynnika cybernetycznego i udziałem suwerenności informacyjnej w kształtowaniu wizerunku międzynarodowego Federacji Rosyjskiej (FR), by następnie poddać diagnozie ich wpływ na sferę bezpieczeństwa międzynarodowego. W opracowaniu nie zostaną omówione przykłady cyberataków rosyjskich wobec państw trzecich, podjęta zostanie natomiast próba wyjaśnienia uwarunkowań szeroko definiowanej aktywności państwa w geoprzestrzeni informacyjnej.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to indicate the relationship between geopolitics as animportant factor in defining Russia's policy (in terms of security and relations with foreign countries) and its activity for recognizing cyberspace as subject to state sovereignty. The concept of information geopolitics is subject to definition. An analysis of the catalog of factors determining the newdimension of Russian geopolitics, including cyberspace and information policy, is undertaken. The authors consider the importance of the cybernetic factor and the participation of information sovereignty in shaping the international image of the Russian Federation, to then diagnose their impact on the sphere of international security. The study will not discuss examples of Russian cyber attacks against third countries, but an attempt will be made to explain the determinants of broadly defined state activity in the information geospatial.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Azrael Jeremy R., Peterson Donald J. 2002. Russia and the Information Revolution, "RAND Issue Paper", IP-229-CRE.
 2. Barrinha Andre, Renard Thomas. 2017. "Cyber-diplomacy: the making of an international society in the digital age". Global Affairs Vol. 3 (4-5) : 353-364.
 3. Basaj Kamil. 2018. Rosyjska ofensywa propagandowa w cyberprzestrzeni oraz inicjatywy podejmowane przez NATO i UE w celu przeciwdziałania temu zjawisku. Nowy Biuletyn RCB, Marzec. W http://rcb.gov.pl/rosyjska-ofensywa-propagandowa-w-cyberprzestrzeni-oraz-inicjatywy-podejmowane-przez-nato-i-ue-w-celu-przeciwdzialania-temu-zjawisku.
 4. Basaj Kamil. 2016. Analiza nowej doktryny informacyjnej Rosji. W https://www.cybsecurity.org/pl/analiza-nowej-doktryny-informacyjnej-rosji/.
 5. Białoskórski Robert. 2016. Cyberprzestrzenny wymiar polityki bezpieczeństwa i obrony Federacji Rosyjskiej. W: M. Minkina, M. Kaszuba (red.) Polska -Rosja: polityka bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Kontynuacja i zmiana, 13-30. Siedlce: Wydawnictwo UHP.
 6. Bieleń Stanisław. 1995. Strefy wpływów w stosunkach międzynarodowych, W Filozofia, polityka, stosunki międzynarodowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 7. Bógdał-Brzezińska Agnieszka. 2009. Mocarstwowość w teorii stosunków międzynarodowych. W: M. Sułek, J. Symonides (red.)Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych,89-114.
 8. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 9. Bógdał-Brzezińska Agnieszka. 2004. "Rosja, Ukraina i Białoruś: koncepcje społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy". Stosunki Międzynarodowe t. 30: 169-189.
 10. Bryła Jolanta. 2002. Strefy wpływów w stosunkach międzynarodowych,Poznań: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM.
 11. Darczewska Jolanta. 2014. "Rosja zbroi się do wojny informacyjnej z zachodem". Biuletyn Rządowego Centrum Bezpieczeństwa nr 9: 3-8.
 12. Darczewska Jolanta. 2015. Diabeł tkwi w szczegółach. Wojna informacyjna w świetle doktryny wojennej Rosji. Punkt widzenia nr 50: 1-39.
 13. Darczewska, Jolanta. 2017. Dezinformacja -rosyjska broń strategiczna. Whttp://rcb.gov.pl/dezinformacja-rosyjska-bron-strategiczna/.
 14. Darczewska, Jolanta. 2018. "Środki aktywne jako rosyjska agresja hybrydowa w retrospekcji. Wybrane problemy". Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego t. 10 nr 18: 40-67.
 15. Demchak Chris C., Dombrowski Peter. 2013. "Cyber Westphalia: Asserting State Prerogatives in Cyberspace", Georgetown Journal of International Affairs, "International Engagement on Cyber III: State Building on a New Frontier" (December), s. 29-38.
 16. Douzet Frederick. 1997. "Internet géopolitise le monde". Hérodote Vol 1 (86-87): 222-233.
 17. Douzet Frederick. 2014. "La géopolitiquepour comprendre le cyberspace". Hérodote Vol 1-2 (152-153): 161-173.
 18. Gawkowski Krzysztof. 2018. Cyberkolonializm, Poznaj świat cyfrowych przyjaciół i wrogów. Gliwice: Bartosz. 2014. Runet jako extra territorium byłego ZSRR -wokół rosyjskiej cybergeopolityki, W: L. Sykulski(red.)Studia nad rosyjską geopolityką, 69-100. Częstochowa: Polskie Towarzystwo Geopolityczne.
 19. Grabowski Tomasz W., Lakomy Mirosław, Oświecimski Konrad. 2018. Bezpieczeństwo informacyjne w dobie postprawdy, Kraków : WAM.
 20. Кефели Игорь Федорович, Ипатов Олег Сергеевич, Левкин Игорь Михайлович. 2016. "Информационная геополитика на службе российского государства", Геополитика и безопасность Ho. 2 (34): 25-34 [Kefeli Igor' Fedorovich, Ipatov Oleg Sergeevich, Levkin Igor' Mikhaylovich. 2016. "Informatsyonnaja geopolitika na sluzhbe rossijskogo gosudarstva", Geopolitika i bezopasnost' No. 2(34): 25-34].
 21. Ištok Robert, Plavčanová Dominika. 2013. "Russian geopolitics and geopolitics of Russia: phenomenon of space". European Journal of Geopolitics Vol. 1: 61-94.
 22. Janc Krzysztof. 2017. Geografia Internetu. Wrocław: Wydawnictwo I-BiS.
 23. Kowalczyk Krzysztof A. 2019. "Geopolityczne dążenia współczesnej Rosji". Przegląd Geopolityczny nr 27: 78-92.
 24. Kozłowski Andrzej. 2014. "Cyberwojownicy Kremla". Biuletyn OPINIE FAE nr 6: 1-11.
 25. Kuczyńska-Zonik Anna. 2017. Strategia bezpieczeństwa informacyjnego Federacji Rosyjskiej. W J. Trubalska, Ł. Wojciechowski (red.) Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni, 97-105. Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.
 26. Kukułka Józef. 2006. Zaspokajanie potrzeb i rozwiązywanie konfliktów. W: E. Haliżak, R.Kuźniar (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika,252-268. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 27. Liderman Krzysztof, Malik Andrzej. 2013. "Polityka informacyjna a bezpieczeństwo informacyjne". Studia Bezpieczeństwa Narodowego t. 1 (4): 399-411.
 28. Limonier Kevin. 2014. "La Russie dans le cyberespace : représentations et enjeux". Hérodote Vol 1-2 (152-153): 140-160.
 29. Łuniewski Marcin. 2017. "Rosja szkoli cybernetyczną armię. Cyberżołnierze są na skinienie Kremla". Rzeczpospolita Plus-Minus 31.08.2017.
 30. Меньшиков Петр Витальевич. 2017. "Эволюция государственной информационной политики в России". Журнал Международные коммуникации (4). Whttp://www.intcom-mgimo.ru/2017-04/state-information-policy-of-russia [Men'shikov Petr Vital'evich. 2017. "Evolyutsiya gosudarstvennoj informatsionnoy polityki v Rossii". Zhurnal Mezhdunarodnye kommunikatsii(4). http://www.intcom-mgimo.ru/2017-04/state-information-policy-of-russia].
 31. Nieto Gómez Rodrigo. 2014. "Cybergéopolitique: del'utilité descybermenaces", Hérodote Vol.1-2 (152-153): 98-122
 32. O'Hara Kieron, Hall Wendy. 2018. Four Internets: The Geopolitics of Digital Governance. CIGI Papers No. 206: 1-16.
 33. Pigman Lincoln. 2019. "Russia's vision of cyberspace: a danger to regime security, public safety, and societal norms and cohesion". Journal of Cyber Policy Vol. 4 (1): 22-34.
 34. Popa Julian F. 2014. Cyber Geopolitics And Sovereignty. An Introductory Overview. In Proceedings of the 5th International scientific conference "National and International Security", Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik, 413-417. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2520421.
 35. Potulski Jakub. 2010."Rosja wyparta z Europy" -konsekwencje dla porządku międzynarodowego na progu XXI w." Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 1: 97-110.
 36. Potulski Jakub. 2010. Geopolityka w świecie ponowoczesnym. Częstochowa: Instytut Geopolityki.
 37. Rosyjska wojna dezinformacyjna przeciwko Polsce. 2017. Warszawa: Fundacja Puławskiego.
 38. Ristolainen Mari. 2017. "Should 'RuNet 2020' Be Taken Seriously? Contradictory Views about Cyber Security between Russia and the West". Journal of Information Warfare 16, 4 (Fall): 113-131.
 39. Rukat Mariusz. 2017. Polityka informacyjna państw w domenie cyfrowej. Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints. http://www.stratpoints.eu/wp-content/uploads/2017/11/Polityka-Informacyjna-Pw-domenie-Cyfr_M_RUKAT_.pdf.
 40. Świder Konrad.2016. "Geopolityka jako światopogląd władzy w Rosji". Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych, 11 (3): 35-58.
 41. Szynkiewicz Mariusz. 2014. "Metafora smogu informacyjnego a procesy informacyjne". Studia Metodologiczne nr 32: 65-77.
 42. Trejnis Zenon, Trejnis Przemysław Z. 2017. "Polityka ochrony cyberprzestrzeni w państwie współczesnym". Studia Bobolanum t. 28 (3):21-40.
 43. Wendt Jan. 1999. Geopolityczne aspekty tranzytu w Europie Środkowej, Warszawa: IG i PZ PAN.
 44. Wendt Jan. 2002. Problemy badań w geostrategii i geopolityce. W: H. Rogacki (red.) Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, 259-266. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 45. Wendt Jan. 2010. Model dyfuzji innowacji i inne problemy badań w geopolityce i geostrategii. W: Z. Lach, J. Wendt (red.) Geopolityka. Elementy teorii, wybrane metody i badania, 81-91. Częstochowa: Instytut Geopolityki.
 46. Wojnowski Michał. 2017. "Koncepcja wojny sieciowej Aleksandra Dugina jako narzędzie realizacji celów geopolitycznych Federacji Rosyjskiej". Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego t. 17 (9):11-37.
 47. Woolley Samuel C., Howard Philip N. 2017. "Computational Propaganda Worldwide: Executive Summary". Working Paper no. 11. Oxford Internet Institute. http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/89/2017/06/Casestudies-ExecutiveSummary.pdf.
 48. Zupančič Jernej, J.A. Wendt Jan A., Ilieş Alexandru. 2018. "An outline of border changes in the area between the Baltic and the Mediterranean: their geopolitical implications and classification". Geographia Polonica t. 91 (1):33-46.
Cited by
Show
ISSN
2450-5005
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2020.02.07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu