BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dochniak Marcin (Akademia Sztuki Wojennej)
Title
Perspektywa geopolityczna a ocena przeciwnika powietrznego
Geopolitical Perspective and the Assessment of the Adversary Air Forces
Source
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2020, nr 2, s. 145-156, bibliogr. 24 poz.
Keyword
Geopolityka, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Flota powietrzna
Geopolitics, International security, Air fleet
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dokonywana w sposób ciągły na etapie planowania i realizacji działań przez siły powietrzne ocena przeciwnika powietrznego przekłada się na podejmowane decyzje. Autor w artykule rozważa przydatność geopolityki jako perspektywy do jej prowadzenia. Wskazując na wartość informacyjną myśli geopolitycznych wykazuje jej przydatność jako źródła szeregu istotnych danych nie tylko o przestrzeni działań, lecz także o występujących na niej aktorach i ich interesach. Najważniejszymi wnioskami płynącymi z rozważań nad zastosowaniem perspektywy geopolitycznej do prowadzenia oceny przeciwnika powietrznego są oszczędność czasu oraz poprawa świadomości sytuacyjnej jednocześnie na wszystkich szczeblach dowodzenia siłami powietrznymi.(abstrakt oryginalny)

Estimation of adversary air force is continuously made during planning rocess and execution phase and has influence on decisions made. In the article, the author considers the usefulness of geopolitics as a perspective for conducting estimation of adversary air force. Pointing to the informational value of geopolitical thoughts, he shows its usefulnessas a source of a number of important data about not only the environment, but also potential political actors and their goals. Themost important conclusions from the considerations are that use of geopolitical perspective to estimate adversary air force gives an opportunity to save time and to improve situational awareness at all levels of air force command structure.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. AAP-6 Edition 2018. 2018. Brussel: NATO Standardization Office.
 2. Balcerowicz Bolesław. 2006. Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 3. Clausewitz von Carl. 2013. O wojnie. Gliwice: Helion.
 4. Doktryna planowania na poziomie strategiczno-operacyjnym D-5, 2015. Bydgoszcz: MONCDiSzSZ.
 5. Дугин Александр. 2000. Основы Геополитики. Геополитическое будущее России. Москва: АРКТОГЕЯ-центр [Dugin Aleksandr. 2000. Osnovy Geopolitiki. Geopoliticheskoe budushchee Rossii. Moskva: ARKTOGEJA-tsentr].
 6. Eberhardt Piotr. 2010. Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina. Przegląd Geograficzny 82 (2). 221-240.
 7. Герасимов Валерий. 2013. Ценность науки впредвидении. ВПК8 (476). 2-3 [Gerasimov Valeriij. 2013. Tsennost' nauki v predvidenii. VPK 8(476). 2-3].
 8. Hartley III Dean. 2015. DIME/PMESII Models. Conflict and Complexity Countering Terrorism, Insurgency, Ethnic and Regional Violence. New York: Springer.
 9. Połączone operacje powietrzne DD-3.3(B). 2014. Bydgoszcz: MON CDiSzSZ.
 10. Potulski Jakub. 2010. Współczesne kierunki rosyjskiej myśli geopolitycznej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 11. Reilly Jeffrey. 2016. Multidomain Operations A Subtle but Significant Transition in Military Thought. Air and Space Power Journal No.1 Vol. 30. 61-73.
 12. Spykman Nicholas John. 1942. America's strategy in world politics: The United States and the balance of power. New York: Harcourt Brace and Company.
 13. Spykman Nicholas John. 1944. The geography of the peace. New York: Harcourt Brace and Company.
 14. Strategia bezpieczeństwa narodowego FR z 31 grudnia 2015 r.(Стратеия национальной безопасности Российской Федерации от 31 декабря 2015 г.).
 15. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA z grudnia 2017 r. (National Security Strategy of the United States of America December 2017).
 16. Strategiczny przegląd obrony i bezpieczeństwa narodowego Francji 2017 (Revue stratégique de défense et de sécurité nationale la France 2017).
 17. Sun Tzu, Sun Pin. 2004. Sztuka wojny. Gliwice: Helion.
 18. Sykulski Leszek. 2018. Geopolityka a bezpieczeństwo Polski. Warszawa: Zona Zero.
 19. Sykulski Leszek. 2014. Geopolityka, Skrypt dla początkujących. Częstochowa: Wydawnictwo Naukowe Grategia.
 20. Sykulski Leszek. 2019. Rosyjska geopolityka a wojna informacyjna. Warszawa: PWN.
 21. Trenin Dmitri. 2001. The End of EURASIA: Russia on the Border Between Geopolitics and Globalization. Moscow: Carnegie Endowment for International Peace.
 22. Walzer Michael. 2006. Spór o wojnę. Warszawa: Muza.
 23. PWN. https://encyklopedia.pwn.pl.
 24. Цымбурский Вадим. 2019. Земля за великим лимитрофом: от «России-Евразии» к«России в Евразии» Bhttp://alternatio.org/articles/articles/item/574-земля-за-великим-лимитрофом-от-россии-евразии-к-россии-в-евразии [Tsimburskij Vadim. 2019. Zamlya za velikim limitrofom: ot"Rossi-Evrazii" k" Rossiiv Evrazii" V http://alternatio.org/articles/articles/item/574-земля-за-великим-лимитрофом-от-россии-евразии-к-россии-в-евразии]
Cited by
Show
ISSN
2450-5005
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2020.02.10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu